Klankbordgroep Centrum Bilthoven beëindigt haar activiteiten

Met het uitbrengen van een advies over de herinrichting van het Vinkenplein en over een pakket aan afspraken om de parkeersituatie in het centrum beheersbaar te krijgen, heeft de Klankbordgroep Centrum Bilthoven haar langjarige en intensieve betrokkenheid bij de herontwikkeling van het centrum van Bilthoven beëindigd.

Vanaf oktober 2007 heeft de Klankbordgroep in 11 adviezen aan het College van B&W de inbreng georganiseerd van bewoners, ondernemers, scholen en maatschappelijke groeperingen voor de vernieuwing van het centrum van Bilthoven. Geheel op eigen kracht en met pro-actieve inbreng hebben de leden van de Klankbordgroep in grote gezamenlijkheid bijgedragen aan de plannen, de besluitvorming en het uitvoeringsproces voor een nieuw dorpscentrum. Bezegeld door een besluit van B&W had de Klankbordgroep de status van formele gesprekspartner van de gemeente, waaronder gevraagd en ongevraagd aan het College van B&W advies kon worden uitgebracht, het College daar schriftelijk op reageerde en bij besluitvorming aangaf op welke wijze de adviezen daarbij een rol hadden gespeeld.

Aan deze werkwijze is een einde gekomen nu de ondernemers ervoor hebben gekozen de uitwerking van met name de parkeersituatie op eigen kracht verder op te pakken.

Lees verder, Vierklank


Positieve reactie B&W op het bewonersinitiatief Structuurschets Bilthoven Centrum Oost

In de eerste helft van vorig jaar heeft een werkgroep van de Klankbordgroep Centrum Bilthoven op eigen initiatief een Structuurschets opgesteld voor het oostelijk deel van het centrum van Bilthoven, het gebied tussen de Sperwerlaan, de Koperwieklaan en Julianalaan, inclusief de tussenliggende Kwinkelier. Deze Structuurschets (zie http://bilthovennoord.nl/centrumplan/de-kwinkelier) is voor het belangrijkste deel tot stand gekomen dankzij de grote inzet van een aantal wijkbewoners uit Bilthoven-Noord die zich via de Kennisbank van BBN hebben aangemeld om een bijdrage te leveren vanuit hun respectievelijke professionele achtergronden en grote betrokkenheid bij de ontwikkelingen in ons dorp.

 

Recentelijk heeft het College van B&W gereageerd op dit initiatief (zie “reactie op structuurschets Bilthoven Centrum Oost”). Pas een jaar dus na indiening van de voorstellen, omdat de plannen van de eigenaar van De Kwinkelier lang op zich lieten wachten. Nu die er op hoofdlijnen liggen kan worden geconstateerd dat de voorstellen van de Klankbordgroep herkenbaar van invloed zijn geweest: het winkeloppervlak is substantieel gereduceerd t.o.v. de aanvankelijke plannen, het geheel is kleinschaliger met meer balans tussen winkel- en woonfuncties, de aansluiting op de rest van het centrum is meer in stijl van het dorpse karakter. Er blijven echter ook nog de nodige aandachts- en discussiepunten, niet alleen voor De Kwinkelier maar zeker ook voor het aanliggende gebied. Met name het meer ‘openklappen’ van De Kwinkelier naar het omliggende centrum (inclusief een zichtbare aansluiting op de winkels aan de Koperwieklaan), de woonvoorzieningen gepland op het huidige ‘grasveldje’, goede fietsvoorzieningen (zoals een rechtstreekse verbinding tussen Sperwerlaan en Julianalaan, fietsstallingen binnen de Kwinkelier), de relatie met de plannen voor de Driehoek (gebied naast het station) en een verantwoorde uitvoeringsplanning die rekening houdt met de belangen van de zittende winkeliers zijn daarbij niet de minst belangrijke opgaven.

 

B&W spreekt haar waardering uit voor dit burger-initiatief en heeft de werkgroep uitgenodigd intensief mee te blijven denken bij de invulling van deze en andere aspecten die nog de nodige aandacht vragen bij de verdere invulling van het nieuwe centrum.


Grote onrust onder winkeliers centrum Bilthoven over eventuele verplaatsing Plus supermarkt

Zoals in de lokale pers uitgebreid bericht bestaat er onder de winkeliers van Centrum Bilthoven en De Kwinkelier grote zorg over een mogelijke verplaatsing van de Plus Supermarkt uit de wijk de Leijen naar het terrein van het voormalige politiebureau aan de Leijenseweg. Deze beweging lijkt haaks te staan op de afspraken die er op meerdere fronten zijn gemaakt tussen de gezamenlijke centrumwinkeliers en het gemeentebestuur over concentratie van de detailhandel in het vernieuwende centrum van Bilthoven. De Klankbordgroep Centrum Bilthoven (waarin ook BBN zitting heeft, die bovendien professionele ondersteuning geeft aan de winkeliers) heeft de ondernemers gesteund in de uiting van hun zorgen door mede-ondertekenaar te zijn van de Open Brief die aan de Gemeenteraad hierover is verstuurd.

Lees meer