Advies over stedenbouwkundige plannen

Conceptadvies Klankbordgroep over stedenbouwkundige plannen: onvoldragen en ongeschikt voor besluitvorming

Op 12 januari 2010 heeft de Klankbordgroep Centrumplan conceptadvies uitgebracht aan het College van B&W over de Stedenbouwkundige plannen voor respectievelijk het Stationsgebied, het Emmaplein en het Vinkenplein met omgeving. De stedenbouwkundige plannen zijn een nadere uitwerking van het Masterplan en een vertaling van het Beeldkwaliteitplan naar de verschillende deelgebieden van het centrum.

De hoofdlijn van dit conceptadvies luidde dat de plannen als onvoldragen werden beschouwd en niet geschikt als basis voor besluitvorming of vertaling in bestemmingsplannen. Daarom heeft de Klankbordgroep haar daadwerkelijke advies opgeschort en aangegeven dat pas na oplossing van in ieder geval de volgende 5 punten tot advisering kon worden overgegaan:

  1.  Het vaststellen van een ontwikkelings- en uitvoeringsstrategie aangezien de huidige plannen een te groot afbreukrisico in zich dragen;
  2. Een grondige heroverweging van de inrichting van het Stationsgebied, dat in de huidige plannen als te verkeersonveilig en massief wordt beschouwd;
  3. Een meer evenwichtige afweging per deelgebied van de parkeersituatie, dat in de huidige plannen teveel is gericht op het centrum als totaal en als niet toekomstgericht wordt ervaren;
  4. Een daadwerkelijke invulling aan branchering en een daadkrachtige aansturing van het centrummanagement, beide voor een gezond functioneren van het centrum cruciaal maar nu feitelijk ontbrekend;
  5. Het opstellen van een concreet plan voor de transitie van het centrum naar de nieuwe situatie, te veel blijft nu in het vage en levert veel onzekerheid op voor betrokkenen.

Lees het volledige conceptadvies.

Antwoord B&W op conceptadvies Klankbordgroep over stedenbouwkundige plannen

Op 18 mei 2010 ontving de Klankbordgroep de reactie van het College van B&W op haar conceptadvies.

Slechts ten dele werd tegemoet gekomen aan de zwaarwegende kanttekeningen van de Klankbordgroep. Het overheersend gevoel overheerst dat niet serieus is ingegaan op de ernstige en welgemeende zorgen als geuit door belangrijke groeperingen uit de lokale gemeenschap. Veel zaken worden op de lange baan dan wel terzijde geschoven, terwijl tegelijkertijd de plan- en besluitvorming (bv. het bestemmingsplan voor het Sationsgebied) onverminderd doorgang vindt.

Het moge duidelijk zijn dat de Klankbordgroep niet uit is op onnodige vertraging van de plannen, in tegendeel. Het is in ieders belang dat we een fraai en economisch gezond nieuw centrum krijgen. Maar dat betekent wel dat plannen realistisch moeten zijn, zeker ook in het huidige economische tijdsgewricht. De huidige gang van zaken levert daarvoor naar mening van de Klankbordgroep onvoldoende vertrouwen.

Aangezien het gemeenbestuur ervoor kiest besluitvorming op basis van de huidige plannen voort te zetten, is het nu aan de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid daarbij te nemen.

Lees het volledige antwoord van B&W.