Lagere hoogbouw bij spoor - B&W neemt advies klankbordgroep over

Op 16 januari heeft de Klankbordgroep Centrumplan Bilthoven advies uitgebracht aan het college van B&W over het ontwerpbestemmingsplan Emmaplein-Vinkenplein (voor tekst en bijlagen van het plan zie de site van de gemeente onder de tab “Wonen en Leven” / ruimtelijke plannen / bestemmingsplannen).

Het unanieme advies concentreerde zich in belangrijke mate op de breed onder de bevolking levende bezwaren tegen de voorgenomen bouwhoogtes aan weerszijden van het spoor ( de zgn. Poortgebouwen). Het College heeft dit advies vrijwel integraal overgenomen, waarmee de Poortgebouwen maximaal 5 bouwlagen mogen beslaan (vergelijkbaar met de Dudokflat aan de Julianalaan).   


Het advies van de Klankbordgroep richtte zich enerzijds op het bouwblok Emmaplein-oost (Jongerius-GroenWonen), waarvoor geadviseerd is het concept ontwikkelingsplan voor nieuwbouw van dit gehele blok als bijlage bij het bestemmingsplan op te nemen. Dit ontwikkelingsplan is opgesteld in overleg met een aantal particuliere initiatiefnemers uit dit blok en sluit goed aan bij hun wensen. De wijze waarop dit plan tot stand is gekomen vormt een goed voorbeeld van gezamenlijk optreden van gemeente en lokale ondernemers.

Het grootste gedeelte van het advies betrof de beperking van de bouwhoogtes van de Poortgebouwen (belangrijke kostendragers voor het gehele centrumplan), die in het conceptplan op 6 bouwlagen worden gesteld. De gemeente heeft de Klankbordgroep een uitgebreide toelichting gegeven over compensatiemogelijkheden voor de reductie in inkomsten bij het verlagen van de bouwhoogtes. De Klankbordgroep heeft vervolgens een brede afweging gemaakt tussen inleveren op kwaliteit van de openbare ruimte, het elders in het plangebied realiseren van extra inkomsten en het accepteren van een groter exploitatietekort. Uiteindelijk is de Klankbordgroep tot het unanieme advies gekomen de bouwhoogtes te beperken tot maximaal 5 bouwlagen en een (naar verwachting beperkt) extra tekort te accepteren.

Voor overwegingen en conclusies zie de integrale tekst van het advies.

In haar reactie op dit advies heeft B&W aangegeven bereid te zijn zich in te spannen voor de beperking tot 5 bouwlagen, mits het extra tekort dat hiervan het gevolg is kan worden opgelost binnen de geldende planexploitatie. In de praktijk betekent dit dat er naar verwachting binnen het plan nog efficiencies kunnen worden gerealiseerd en de uitvoeringskosten lager kunnen uitvallen.

Voor het overwegingen van het College zie de integrale tekst van de reactie.