Onrust en onduidelijkheid onder de bevolking over hoogbouw op Emmaplein

l eerder berichtten wij over de door de gemeente geplande hoogbouw op en nabij het Emmaplein (zie “Lagere hoogbouw bij spoor - B&W neemt advies klankbordgroep over”, op onze website onder “centrumplan”). Het is gebleken dat er, mede n.a.v. een enkele individuele actie met deels onjuiste informatie, bij vele bewoners onduidelijkheid en onrust bestaan over de plannen. De in Hart VOOR Bilthoven verenigde bewonersverenigingen hebben daarom in een aparte Nieuwsbrief nog eens tekst en uitleg gegeven over hun standpunt en overwegingen in deze. Zie hiervoor de Nieuwsbrief.

Aangezien de toezeggingen van B&W aangaande beperking van de bouwhoogtes nabij het spoor niet zijn verwerkt in het ter inzage gelegde concept bestemmingsplan voor het Emma- en Vinkenplein, heeft de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord op formeel juridische gronden bezwaar aangetekend tegen het plan. Zie voor overwegingen en tekst de Zienswijze.

Formele reacties t.a.v. het bestemmingsplan, de overschrijding van de geluidsnorm en eventuele planschade kunnen nog tot en met 9 maart bij de gemeente worden ingediend.


Lagere hoogbouw bij spoor - B&W neemt advies klankbordgroep over

Op 16 januari heeft de Klankbordgroep Centrumplan Bilthoven advies uitgebracht aan het college van B&W over het ontwerpbestemmingsplan Emmaplein-Vinkenplein (voor tekst en bijlagen van het plan zie de site van de gemeente onder de tab “Wonen en Leven” / ruimtelijke plannen / bestemmingsplannen).

Het unanieme advies concentreerde zich in belangrijke mate op de breed onder de bevolking levende bezwaren tegen de voorgenomen bouwhoogtes aan weerszijden van het spoor ( de zgn. Poortgebouwen). Het College heeft dit advies vrijwel integraal overgenomen, waarmee de Poortgebouwen maximaal 5 bouwlagen mogen beslaan (vergelijkbaar met de Dudokflat aan de Julianalaan).  

Lees meer


Inspreekreactie Klankbordgroep Centrumplan Bilthoven

Tijdens de vergadering van de Commissie Openbare Ruimte van 14 oktober 2010, waarbij de herontwikkeling van het centrumgebied Bilthoven op de agenda stond, heeft de Klankbordgroep - kort - in kunnen spreken. Hierbij treft u de volledige inspreekreactie aan van de klankbordgroep Centrumplan Bilthoven. Wij spreken de verwachting uit dat de daarin opgenomen opmerkingen en raadgevingen rondom de voorliggende set aan plannen voor het centrumgebied Bilthoven bijdragen aan de besluitvorming van de Raad op 28 oktober 2010.