Structuurschets Bilthoven Centrum Oost aangeboden aan B&W

STRUCTUURSCHETS BILTHOVEN CENTRUM OOST AANGEBODEN AAN B&W

Op 3 juli heeft de Klankbordgroep Centrum de Structuurschets Bilthoven Centrum Oost aangeboden aan het College van B&W.

De Structuurschets is een bewonersinitiatief om tot een goede afronding te komen van de vernieuwing van het centrumgebied van Bilthoven. Voor het gebied tussen de Julianalaan, de Koperwieklaan, de Sperwerlaan en de Kwinkelier, een rommelig en deels verloederd gebied, bestaat momenteel geen ruimtelijke visie. De initiatiefgroep wil met haar ideeën bijdragen aan een samenhangende visie voor dit deel van het centrum van ons dorp.

De Klankbordgroep Centrum is ondersteund door deskundigen, die zich via de Kennisbank van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord hebben aangemeld. Professionele en betrokken wijkgenoten hebben zich ingezet om tot een realistisch en haalbaar voorstel te komen dat de basis kan vormen voor een kwalitatief hoogwaardig en levendig centrumgedeelte met een evenwichtige combinatie van winkelen, wonen en maatschappelijke voorzieningen. De twee belangrijkste stakeholders in het gebied, de gemeente en de nieuwe eigenaar Lisman van de Kwinkelier, hebben in het proces geparticipeerd. Ook zijn de overige stakeholders met belangen in het gebied betrokken geweest bij het opstellen van de structuurschets.

Lees de aanpak en uitwerking van de structuurschets en een vergelijking met het plan dat het Kwinkelierteam van Lisman momenteel uitwerkt.

 


De Kwinkelier blijft een hoofdpijndossier

De Kwinkelier blijft een hoofdpijndossier, voor alle betrokkenen. Niet in de laatste plaats voor de winkeliers en de bezoekers. De eigenaar van het winkelcentrum voert op dit moment afrondende besprekingen met de zittende huurders over aanpassing van de huurcontracten. Als het ditmaal wel lukt die met succes af te ronden kan de “vernieuwbouw” starten, naar verwachting te beginnen (nog vóór de zomer) met de parkeergarage en de “hoofdstraat” (Leonidas-Kruitvat), gevolgd door het centrale plein en het gedeelte aan de zijde van de Hema en AH.

De in de oorspronkelijke plannen voorziene nieuwbouw van appartementen en winkelruimte (op de locatie van de voormalige muziekschool en sporthal) is voorlopig op de lange baan geschoven.