Volledige make-over van de Julianalaan

Een belangrijke rol in het kader van de renovatie van het centrum wordt gevormd door de volledige make-over van de Julianalaan. Alvorens de herinrichting daarvan kon plaatsvinden is in 2012 eerst de riolering vervangen, zijn kabels en leidingen vernieuwd en is de zgn. Doorsteek naar de Nachtegaallaan (tussen postkantoor en Top) gerealiseerd. Helaas moest daarvoor grootschalige kap van de bomen plaatsvinden, waarvoor nieuwe beplanting in de plaats zal komen bij de definitieve herinrichting in het najaar van 2013.
Tijdens de werkzaamheden zijn steeds kleine gedeeltes van de Julianalaan voor verkeer afgesloten, zodat de winkels zo goed mogelijk bereikbaar bleven. Vanuit de Klankbordgroep is een werkgroep gevormd die de totstandkoming van de herinrichtingsplannen in werksessies met het projectteam van de gemeente kritisch heeft gevolgd en input heeft geleverd voor alternatieve oplossingen. Punten van zorg betroffen o.a. de nogal krap bemeten Doorsteek, de fietsroutes door het centrum en de parkeercapaciteit. Deze inbreng heeft geleid tot een aantal aanpassingen van de plannen, die inmiddels zijn vastgesteld.


Veel suggesties voor naam Nieuwe Doorsteek

In de zomer zijn er via de nieuwsbrief en de website oproepen gedaan aan inwoners en betrokkenen om suggesties te doen voor de naam van de Nieuwe Doorsteek. Op deze oproep is goed gereageerd! Er zijn meer dan 20 reacties bij de gemeente binnengekomen met zeer verrassende suggesties.

Deze suggesties worden nu voorgelegd aan de Straatnamencommissie. De commissie neemt in de week van maandag 22 oktober een besluit over de nieuwe naam. Wanneer de keuze van de commissie bekend is, laten we u dit uiteraard weten!

Op dit moment wordt de nieuwe doorsteek aangelegd. Deze is voorlopig nog niet open voor het verkeer, omdat er eind dit jaar nog wat werkzaamheden plaatsvinden, waarbij de doorsteek als werkterrein wordt gebruikt.


Inloopavond inrichtingsplan Openbare Ruimte 24 april 2012

Bijgevoegde informatiebrief is door de gemeente vorige week bij ca 1200 huishoudens in het centrumgebied bezorgd, en bevat een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 24 april aanstaande. Onderwerp van de bijeenkomst is het inrichtingsplan voor de openbare ruimte van de Julianalaan, het Emmaplein, de Nachtegaallaan en de nieuwe doorsteek.

Ook is er aandacht voor de pilot E-participatie. In het centrumproject biedt de gemeente de primeur om inwoners mee te laten beslissen over de inrichting van de openbare ruimte. De keuze voor het straatmeubilair ligt nog open. Men kan tussen 24 april en eind mei via www.bilthovenbouwt.nl stemmen op de variant straatmeubilair die men het beste in het centrum vindt passen. Alle varianten voldoen overigens wel aan de criteria in het vastgestelde beeldkwaliteitplan.


Klankbordgroep adviseert wijzigingen in conceptontwerp voor herinrichting Julianalaan e.o.

Op 2 april is gestart met de werkzaamheden aan het winkelgedeelte van de Julianalaan: de riolering wordt vervangen, kabels en leidingen worden verlegd en er wordt een doorbraak gemaakt tussen Julianalaan en Nachtegaallaan (ter hoogte van het postkantoor en Top). Voor de herinrichting van de openbare ruimte na afronding van de werkzaamheden (gepland voor de 2ehelft van 2013) is door de gemeente een conceptontwerp opgesteld voor het traject Julianalaan-Nachtegaallaan-Emmaplein.

De Klankbordgroep Centrumplan Bilthoven heeft de gemeente onlangs geadviseerd enkele belangrijke wijzigingen aan te brengen in dit conceptontwerp:

  1. Een vrijliggend  tweerichtingen fietspad over de gehele route door het centrum
  2. Een veilige en goed als verkeersluw herkenbare inrichting van het nieuwe Emmaplein
  3. Voldoende parkeerplaatsen, die goed over het centrumgebied zijn verspreid, ook tijdens het bouwproces
  4. Het zoveel mogelijk reguleren van laden en lossen
  5. Een dubbelgebruik van de fietsenstalling bij de Julianaschool en goed gereguleerde voorzieningen voor het stallen van fietsen in het centrumgebied
  6. Een gerichte aandacht voor de inrichting en vormgeving van voorzieningen voor gehandicapten.

Inmiddels heeft naar aanleiding van dit advies nieuw overleg plaatsgevonden met de gemeente en haar adviseurs en mogen we constateren dat deze adviezen voor het overgrote deel zijn overgenomen in een bijgesteld ontwerp. Naar verwachting zal eind april tijdens een openbare inloopavond nadere toelichting op de plannen plaatsvinden voor alle belangstellenden.                                                                                                                                                                                           

Lees het hele  nr. 7


Inspreektekst KBG aangepast bestemmingsplan Emma-/Vinkenplein

Tijdens de vergadering van de Raadscommissie Openbare Ruimte van 9 juni jl. is vanuit de Klankbordgroep Centrumplan Bilthoven gereageerd op het aangepaste bestemmingsplan Emma-/Vinkenplein. De belangrijkste aanpassing betrof het reduceren van de bouwhoogtes van de zgn. Poortgebouwen tot maximaal 5 bouwlagen. Deze aanpasssing is volledig conform het advies dat de Klankbordgroep in januari uitbracht aan B&W. Op 23 juni a.s. wordt naar verwachting het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld.

De Klankbordgroep deed tevens een oproep de komende jaren de voortgang van het Centrumplan met regelmaat in de Raad te bespreken, het initiatief te ondersteunen voor een tegenplateau met historische afbeeldingen in de tunnel van de Soestdijkseweg en het bestemmingsplan De Kwinkelier niet in heroverweging te nemen.

Lees verder voor de inspreektekst en het volledige advies.