GEZOCHT: Deskundigen voor bijdragen aan ideeënschets Bilthoven Centrumplan-Oost

Bewonersvereniging Bilthoven-Noord (BBN) heeft een Kennisbank ingericht (zie het Beleidsplan en het Kennisbank Reglement) die als doel heeft kennis en expertise binnen onze wijk beschikbaar te maken voor maatschappelijke doeleinden binnen de Biltse gemeenschap. In dat kader doet het bestuur van BBN een oproep aan deskundige wijkbewoners om een bijdrage te leveren aan een nieuw op te stellen ideeënschets Bilthoven Centrumplan-Oost. Ook niet BBN-leden en personen uit je netwerk woonachtig in Bilthoven zijn welkom.

Op zoek  naar nieuwe dynamiek voor een rommelig en deels verloederd gebied 
De Klankbordgroep Centrum Bilthoven[1] (waarin BBN participeert) heeft het initiatief genomen voor het opstellen van een ideeënschets voor de inrichting van het gebied tussen Julianalaan-Koperwieklaan-Sperwerlaan en grenzend aan De Kwinkelier. Dit gebied beslaat o.a. ook het terrein van de voormalige muziekschool/sporthal, op dit moment een grasveld, en het braakliggend terrein naast de Julianaschool (zie kaartje van het plangebied).

Het is momenteel een rommelig, deels verloederd gebied, waarvoor (nog) geen gemeentelijke inrichtingsvisie of functioneel kader bestaat. Terwijl het gebied in potentie veel mogelijkheden biedt om het centrum van Bilthoven op een aantrekkelijke wijze te voltooien. We zijn daarom op zoek naar frisse, eigentijdse en realistische ideeën en willen met bewonersparticipatie een bijdrage leveren aan een nieuwe gebiedsinrichting.

In samenspraak met gemeente en eigenaar van De Kwinkelier
De Klankbordgroep neemt het initiatief en voert de regie over het proces en stemt dit af met de gemeente en de eigenaar/exploitant van De Kwinkelier. De ideeënschets zal worden besproken met omwonenden en andere geïnteresseerden voordat het als een formeel advies zal worden aangeboden aan het college van B en W.

In de maak: een enthousiaste groep lokale deskundigen
De Klankbordgroep is op zoek naar bewoners met relevante expertises die het leuk vinden een bijdrage te leveren aan een belangrijke ontwikkeling in het nieuwe centrum van hun eigen dorp.

Een aantal deskundige inwoners heeft zich al gemeld. Zij brengen kennis in op het gebied van planologie/stedenbouwkunde en retail. Aanvullend zoeken wij nog deskundigheid op de volgende gebieden:

  • woningbouw (appartementen, levensloopbestendig wonen, huur-/koopvormen etc.)

  • gezondheidszorg-voorzieningen

  • overige (publieksaantrekkende) voorzieningen en diensten

  • gebiedsexploitatie (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap?)

  • ruimtelijke inrichting

  • aanverwante expertise

Om het proces goed te laten verlopen zijn wij ook op zoek naar een facilitator/procesbegeleider. 

Snel en gericht resultaat
Wij willen via een gestructureerd en resultaatgericht proces - gevoed door deskundigheid, creativiteit en vooral ook enthousiasme - komen tot een afgewogen en realistische ideeënschets. Wij voorzien de volgende stappen:

  • een korte briefing met achtergronden en relevante context (gepland voor de 2eweek van november);

  • 2-3 werksessies (van ieder ca. 2 uur) om input te leveren vanuit het eigen expertisegebied en te discussiëren met andere deskundigen over realistische opties voor dit gebied. Deze werksessies staan gepland voor respectievelijk 2ehelft november en 1ehelft december;

  • een presentatie, met discussie, medio januari aan belangstellende inwoners en belanghebbenden.

Alle bijeenkomsten zijn voorzien in de avonduren.

Aanmelding vóór 3 november via info@bilthovennoord.nl

Ben je  geïnteresseerd, beschik je over één van de bovengenoemde expertises en vind je het belangrijk dat er iets gebeurt met ons dorp, meld je dan vóór 3 november aan (met een korte beschrijving van je deskundigheid) via info@bilthovennoord.nl.

[1] Een samenwerkingsverband van (10) bewonersverenigingen en verenigingen van eigenaren, winkeliers in het centrumgebied, scholen, het Gehandicaptenplatform, de Ouderenbond en de Fietsersbond