Leefmilieu

Bilthoven-Noord staat van oudsher bekend om het wonen in het groen, de rust en de grote steden dichtbij. BBN komt op voor dit unieke woon- en leefklimaat, waarbij de natuur, het milieu en een veilige woonomgeving hoog in het vaandel staan.

Bilthoven-Noord is een gebied met tuinen, bossen, vennetjes, weiden, natuurgebieden, groene bermen en parkjes. De bewoners van Bilthoven-Noord beschouwen deze natuurlijke omgeving als een belangrijk aspect van het woongenot in dit gebied. Goed en planmatig onderhoud van deze waardevolle elementen is daarom iets waarvoor de vereniging zich wil inzetten. Het "groen" in Bilthoven-Noord is op allerlei plaatsen te vinden. Aan de noordzijde vinden we de Ridderoordse en Eijckensteinse bossen. Aan de westzijde bevindt zich het bosgebied De Leijen. BBN wenst dat de natuur in deze bossen zo veel mogelijk vrijheid krijgt om zich met minimale ingrepen van de beheerders te ontwikkelen. Midden in Bilthoven-Noord ligt het Heidepark, met het schitterende vennetje. Het Heidepark is bij uitstek een plaats voor het uitlaten van honden en is tevens ontmoetingsplaats voor veel buurtbewoners. Het Biltse meertje (nabij de Klaphekweg) en het Bachplein worden eveneens gebruikt als plaats om honden uit te laten.

Een belangrijk aspect van het milieu in onze woonomgeving is geluid. De geluidsbronnen zijn divers: vliegverkeer, treinverkeer, wegverkeer en allerlei situaties buiten het verkeer. In geval van geluidsoverlast zal de vereniging contact opnemen met de verantwoordelijke instanties, teneinde deze overlast te bestrijden. Voor geluidsoverlast die bewoners zelf veroorzaken (grasmaaimachines, bladblazers, luid afgestelde geluidsinstallaties, schreeuwende jeugdigen, enz.) zullen we uiteraard eerst bij ons zelf te rade moeten gaan.

Openbare orde en veiligheid zijn de primaire verantwoordelijkheid van overheid en politie. Echter, ook de burger heeft verantwoordelijkheid te dragen en dus te nemen. Zaken als vandalisme, zwerfvuil, emissies van bedrijven, verdachte personen e.d. kunnen door burgers worden gesignaleerd en zonodig worden gemeld bij de gemeente en/of politie, of worden geagendeerd voor overleg tussen hen en BBN. De afgelopen jaren is er in Bilthoven-Noord bijzondere aandacht besteed aan inbraakpreventie.

Alarmnummers

112: als elke seconde telt
0900-8844: geen spoed wel politie
0800-7000: anonieme meldlijn
0800-8112: teksttelefoon voor slechthorenden/doven