Zelf initiatief tot onderhoud van de bermen in Bilthoven Noord

Eén van onze leden roept op tot zelf initiatief voor het onderhoud van de bermen in Bilthoven Noord

De ‘profielen’ van veel lanen in Bilthoven Noord zijn heel bijzonder: Voortuin - haag of hek (haag is mooier) - de berm met gras en hierin grote laanbomen - en dan de bestrating in straatklinkers uitgevoerd. En aan de andere kant weer een berm enz. En dat alles in een royale maat.

Onderhoud door de gemeente is minimaal en daarom doen een aantal bewoners van de Zweerslaan dat nu zelf. De maanden maart en april zijn prima om met het onderhoud te beginnen. Met grashark vuil, takken en bladeren van de winterperiode weghalen. Zo nodig de kale plekken met graszaad inzaaien en wat korrelmest strooien voor de groei. Na het inzaaien is het wel goed om als bescherming van deze ingezaaide plekken, bamboestokken met afzetlint te plaatsen en in de groeiperiode het gras regelmatig te maaien.

Lees meer


Onderhoud bermen: pak zelf de maaimachine

Onderhoud bermen: pak zelf de maaimachine

Ten gevolge van de bezuinigingen door de gemeente zullen er ook minder onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan het openbaar groen. Dit heeft gevolgen voor de bermen in Noord, die een belangrijk onderdeel vormen van het aanzicht van de wijk. In de ALV van afgelopen juni is een oproep gedaan aan de bewoners van de wijk ook eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het onderhoud van de bermen bij hun voor de deur door zelf met regelmaat het gras te maaien en te onderhouden. En dat ook te doen bij buren die daartoe niet meer zelf in staat zijn. In diverse lanen is er door de aanwonenden al initiatief genomen tot een gezamenlijk onderhoudsprogramma.


Bermen

Naast de bovengenoemde natuur- en bosgebieden heeft Bilthoven-Noord veel bermen en een aantal plantsoenen. Het gebruik (lees: misbruik) van de bermen was een bron van ergernis voor de bewoners. Inmiddels heeft BBN in nauw overleg met de gemeente een visie op het bermenbeleid opgesteld, waar de parkeerproblematiek een integraal onderdeel van uit maakt.

Dit plan, waarin ook een programma voor het onderhoud van de bermen is geformuleerd, heeft ten doel zowel het behoud van de kwaliteit van de bermen als de parkeermogelijkheden in Bilthoven-Noord te garanderen.


Bermen voortaan zonder obstakels, maar met onderhoud

In de commissievergadering Openbare Ruimte van 12 juli 2008 van de gemeente De Bilt is de notitie bermenbeleid behandeld. De volgende maatregelen zijn hierin aangekondigd:

  • iedere bewoner ontvangt een brief waarin het beleid wordt toegelicht en waarin in voorkomend geval wordt gevraagd de obstakels te verwijderen;
  • de gemeente gaat over tot het verwijderen van ongewenste obstakels;
  • de bermen worden waar nodig twee maal per jaar geëgaliseerd en ingezaaid;
  • nagegaan wordt waar de parkeerdruk te hoog is en welke maatregelen in dat verband nodig en mogelijk zijn.

Jeu de boules baan bij de Schutsmantel

Bilthoven-Noord is in het bezit van een jeu de boules baan! Bij Stichting Warande De Schutsmantel is door de gemeente een jeu de boules baan aangelegd, die door alle bewoners van Bilthoven-Noord kan worden gebruikt. Voor informatie en speelmateriaal kunt u zich melden bij de receptie van De Schutsmantel.