Nieuw bomenbeleid ter bescherming waardevolle bomen gemeente De Bilt

Tot 25 januari 2012 lag het nieuwe bomenbeleid - of officieel gezegd “Beleid ter bescherming van waardevolle bomen gemeente De Bilt” - op het gemeentehuis ter inzage. Kern van dit beleid is een wijziging in de wijze waarop welke bomen mogen worden gekapt.
Tot nu toe moet iedere particulier voor het kappen van een boom een vergunning aanvragen bij de gemeente. In de meeste gevallen wordt een dergelijke aanvraag gehonoreerd. Met het ‘Beleid ter bescherming van waardevolle bomen gemeente De Bilt’ wil de gemeente het voor inwoners eenvoudiger maken om een boom op eigen terrein te kappen. 

Als het beleid en de daarbij behorende bomenkaart worden vastgesteld, geldt dat een boom zonder vergunning gekapt mag worden tenzij de boom op de bomenkaart als waardevol is aangemerkt. Dit beleid heeft alleen betrekking op bomen op particulier terrein
binnen de bebouwde kom.

BBN heeft hierop zijn zienswijze ingediend. Met het ontwerp zoals dat nu voorligt zijn wij niet geheel gelukkig. Er zitten nogal wat onduidelijkheden in, die wij in ons commentaar benoemd hebben. Vooral het feit dat een oordeel gevraagd wordt over een voorstel, waarvan o.i. een essentieel onderdeel (de bomenkaart) ontbreekt, baart ons zorgen. Pas nadat een aantal punten zijn aangepast kunnen wij een positief oordeel geven. Wij houden u op de hoogte.

Lees hier de zienswijze van BBN op het nieuwe bomenbeleid.


Schoon water voor uw tuin

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft een subsidieregeling voor het afkoppelen van de regenpijp voor particulieren, organisaties en bedrijven op de zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug. Meer informatie vindt u in de subsidiefolder. De regeling geldt niet voor alle wijken/ buurten in De Bilt. Kijk op hier bij De Bilt (PDF) of de regeling voor uw wijk/ buurt van toepassing is. De subsidieregeling loopt tot december 2014.

Wij vragen, als de subsidieregeling in uw wijk van toepassing is, graag om uw medewerking bij het promoten ervan met de campagne ‘Het regent, het regent, schoon water voor de tuin”.

Lees meer