Nieuw participatiebeleid: nieuwe ronde, maar wel geleerd van recente verleden?

De gemeente bereidt nieuw participatiebeleid voor. En dat op een wel zeer pikant moment, gezien de recente participatie-ervaringen bij o.a. de Jan Steenlaan en het centrum (zie ook punt 10). De (voormalige) voorzitters van verschillende georganiseerde participatiegroeperingen hebben hierover j.l. december hun zorgen geuit in een open brief aan College en Raad: “Sluit Jagtlust de deuren?”. Hierop is geen enkele reactie ontvangen vanuit de gemeente. Treurig en niet hoopgevend. 
Maar goed, hopelijk nieuwe ronde toch nieuwe kansen. Dus is BBN, samen met andere zgn. bewonersgroeperingen, ingegaan op de uitnodiging een bijdrage te leveren aan de formulering van de spelregels als onderdeel van de Nota Participatiebeleid

In aanwezigheid van de verantwoordelijk wethouder (mevr. Anne Brommersma) en de Raadswerkgroep Participatie, zijn op 21 februari in een constructieve bijeenkomst opvattingen en suggesties ingebracht vanuit 7 bewonersnetwerken. BBN heeft daarbij de nadruk gelegd op zaken als het mobiliseren van kennis en kunde vanuit de gemeenschap, het stimuleren van zelforganiserend vermogen van burgers, het vanaf het begin van een participatietraject centraal stellen van het algemeen belang (wel zoveel mogelijk rekening houdend met deelbelangen), het direct in het begin maken van heldere werkafspraken per participatietraject en vooral zo vroeg mogelijk de samenwerking gemeente-burgers opzoeken. Expliciete aandacht voor de rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen (burgers, ondernemers, B&W, ambtelijke staf, Raad) is een belangrijke randvoorwaarde om over en weer realistische verwachtingen te creëren.
Zie verder het verslag van deze bijeenkomst van de bewonersgroepen. Lezenswaardig is in dit verband zeker ook de ‘Grafrede voor participatie’, recent uitgesproken door Frans Soeterbroek voor wethouders van de gemeente Utrecht.
Naar verwachting wordt het nieuwe participatiebeleid in de Raad van april vastgesteld.