Meld je nu aan als lid van BBN. Klik hier.

Bestemmingsplan Bilthoven Noord door Raad vastgesteld, met dank aan inbreng BBN

In de gemeenteraadsvergadering van 22 mei is het bestemmingsplan Bilthoven Noord door vrijwel de unanieme raad aangenomen. Het in opdracht van BBN door het stedenbouwkundig bureau Pouderoyen uitgebrachte advies (zie onze eerdere berichtgeving) heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. De nieuwe wethouder Hans Mieras (D66) sprak woorden van waardering uit voor deze inbreng van BBN, die heeft geholpen een dreigende impasse te doorbreken.

De belangrijkste punten uit het advies van Pouderoyen zijn overgenomen in een amendement, ingediend door D66, CDA, Groen Links, SP en Beter de Bilt. Na discussie in de raad heeft uiteindelijk alleen de PvdA tegengestemd, omdat ze meer tijd wilde voor het verifiëren van de door het amendement in het plan aan te brengen wijzigingen.

Uiteraard zijn wij als BBN verheugd dat onze wijk eindelijk, na 30 jaar en een voorbereidingstijd van 5 jaar, een actueel bestemmingsplan heeft. Dit plan borgt handhaving van de hoge kwaliteit van onze woon- en leefomgeving en geeft een duidelijk kader voor alle nieuwe ontwikkelingen.

Toch blijven we nog met een aantal vragen zitten. Hierover hebben we nadere toelichting gevraagd aan de gemeente in een brief. De antwoorden hopen we in de Algemene Ledenvergadering van 11 juni met u te kunnen delen.


Extern advies over bestemmingsplan Bilthoven Noord geeft concrete aanpassingsvoorstellen

Ten gevolge van de voor de Bewonersvereniging onbevredigend verlopen behandelingen in de Raadscommissie Openbare Ruimte van 10 april en 8 mei, heeft het bestuur extern advies gevraagd bij een onafhankelijk stedenbouwkundig bureau. Dit advies is in zeer korte tijd (binnen een week) opgeleverd en constateert dat er inderdaad sprake is van ongewenste bepalingen in het nu voorliggende bestemmingsplan.

In het advies worden concrete voorstellen gedaan voor aanpassingen om een bouwverbod tegen te gaan en recht te doen aan één van de belangrijkste uitgangspunten van het bestemmingsplan: behoud van de bestaande stedenbouwkundige structuur en de daarbij behorende groene doorzichten. De stedenbouwkundige structuur bestaat uit de verhouding tussen bebouwing en groen en de situering van de bebouwing op de percelen.

Lees het hele advies en onze daarop gebaseerde brief aan de gemeenteraad


Bestemmingsplan Bilthoven Noord voor tweede maal op agenda commissie Openbare Ruimte 8 mei a.s.

Op de agenda van de commissie Openbare Ruimte van 8 mei a.s. staat voor de tweede maal de behandeling van het bestemmingsplan Bilthoven Noord geagendeerd. Het bestemmingsplan is tussen de eerste (op 10 april jl.) en aanstaande tweede behandeling niet gewijzigd, noch is er een voorstel tot aanpassing bijgevoegd.

Met bijgaande brief en bijbehorende bijlage heeft BBN zich gewend tot de gemeenteraadsleden van de gemeente De Bilt.