Meld je nu aan als lid van BBN. Klik hier.

Vreemde buitenlandse busjes in de wijk

Op woensdag 19 februari 2014 heeft de politie twee meldingen gehad van vreemde buitenlandse busjes in Bilthoven-Noord. Een van de busjes is door de politie aangetroffen en gecontroleerd. Het waren Engelsen die werk zochten. Gelukkig is de bewoner hier niet op ingegaan. 

Wijkagent Kumas waarschuwt u allen om niet in zee te gaan met dit soort klusjesmannen. De ervaring leert dat zij het werk dat gedaan moet worden niet goed verrichten en dat men te veel geld vraagt voor de klus.

Hieronder de twee kentekens die door de bewoners doorgebeld zijn aan de politie. Bij het zien van deze busjes en andere buitenlandse busjes, met name Engelse, wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dit mag ook via 112.

Kenteken 1:  Donker blauw Opel busje met het kenteken “GB”   DA 092KD

Kenteken 2: Donker groen busje met het kenteken “”SK”” BJ 118BJ


Bericht van onze wijkagent - februari 2014

Mooi dat we over de jaren heen als BBN bereikt hebben dat de politie op eigen initiatief met ons communiceert over de Veiligheid in Bilthoven Noord, maar eveneens statistieken is gaan bijhouden over de veiligheidsontwikkelingen in ons woongebied, overigens mede door ons voortdurend aandringen hiertoe. Dit waarderen we zeer.

Wijkagent E. Kumas heeft ons een jaaroverzicht 2013 gestuurd. Met de inhoud hiervan kunnen wij met z’n allen heel tevreden zijn.


Bilthoven Noord: kennis en kunde ten nutte maken van de lokale gemeenschap

Naast belangenvereniging ook intermediair: naar maatschappelijk actief wijkburgerschap

De doelstellingen van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord (BBN) vragen om actualisering. De acties uit het vigerende beleidsplan (uit 2006, zie www.bilthovennoord.nl/vereniging/beleidsplan) zijn grotendeels gerealiseerd of hebben een evolutie doorgemaakt, terwijl de maatschappij van 2014 andere kenmerken en behoeften heeft dan 8 jaar geleden. En niet alleen binnen onze eigen wijk, maar zeker ook in de grotere gemeenschap waarvan onze wijk deel uitmaakt. Dus het over onze wijkgrenzen heenkijken hoort nadrukkelijk bij het herijken van de taakstelling van BBN. Vindt het bestuur. Maar graag toetsen wij deze visie bij u als leden. Onder aan deze pagina staat een link naar de enquête.

Voorop gesteld: BBN is (en wordt) geen politieke club, geen sociaal-maatschappelijke (zorg)instelling, geen “concurrent” van serviceclubs. Maar onze wijk herbergt wel een breed palet aan specialistische kennis en professionele expertise. En is daarmee onderscheidend binnen de gemeente. Een brede en zeer waardevolle kwaliteit die - op vrijwillige basis – ten dienste kan worden gemaakt, niet alleen van (bewoners en verenigingen binnen) onze wijk, maar ook van de ons omringende lokale gemeenschap. Uiteraard zonder daarmee commerciële dienstverlening in de weg te zitten. Maar gewoon, om elkaar te helpen, door als actieve burgers een bijdrage te leveren aan onze eigen Bilt(hoven)se samenleving. En dat is ook nog eens leuk!

Er is al praktijkervaring

Ter gedachtebepaling een enkel voorbeeld, van hoe wijkgenoten in de huidige praktijk al invulling geven aan dit principe. Een voormalig CEO van een grote winkelketen ondersteunt de winkeliers uit het centrumgebied bij het commercieel overleven in de jarenlange ‘bouwput-situatie’, in ook nog eens economisch zwaar tij. Een ervaren procesmanager geeft leiding aan de klankbordgroep waarin bewoners, ondernemers en maatschappelijke groeperingen plan- en besluitvorming mee helpen vormgeven voor een nieuw centrum van Bilthoven. Een stedenbouwkundige levert, samen met een voormalig wethouder, richtinggevende input voor een modern, werkbaar bestemmingsplan voor Bilthoven-Noord.

Wijkbelangen blijvend borgen, maar ook wijkpotentie benutten

Uiteraard blijft BBN de belangenvereniging zoals u die kent: zorgdragen voor de borging van veilig wonen en voor een leefbare (groene en dorpse) omgeving. En tevens gesprekspartner van de lokale politiek voor ontwikkelingen en beleidszaken die relevant zijn voor (bewoners van) Bilthoven-Noord.

Maar BBN zou, in aanvulling daarop, ook een bredere rol kunnen gaan vervullen. Een rol van intermediair, die specialistische kennis en professionele expertise van onze wijkbewoners (het aanbod) koppelt aan behoeften binnen onze lokale gemeenschap (de vraag). Primair gericht op medebewoners, maar ook op het lokale bestuur, door die  - zeker in deze tijd van financiële krapte - uit te dagen slim en gericht gebruik te maken van dit lokale “vermogen”. Bijkomend voordeel kan zijn dat de “zelfredzaamheid” en de (sociale) cohesie binnen de wijk wordt vergroot.

Hoe aan deze nieuwe taak concreet invulling te geven vraagt nog om uitwerking. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het opzetten van een kennis- en expertisenetwerk binnen onze wijk. En aan een nieuwe indeling van aandachtsvelden binnen het BBN-bestuur, met per aandachtsveld ondersteuning door leden-professionals op bijvoorbeeld juridisch, financieel, managerial, bouwkundig, verkeerskundig en veiligheidsgebied.

Wat vindt u als lid hiervan? En wat zou u kunnen inbrengen?

Voor tot uitwerking van deze voorstellen over te gaan wil het bestuur graag eerst de mening horen van u als leden. Hoe kijkt u tegen deze bredere taakopvatting aan, welke ideeën over een mogelijke uitwerking ervan heeft u en welke kennis en kunde denkt u zelf te kunnen inbrengen?

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Via de link (https://www.surveymonkey.com/s/VDY3JTP ) komt u bij de enquête, die slechts 2 minuten van uw tijd vraagt. Ook roepen wij u op om dit discussiestuk met enquête vooral te delen met vrienden en kennissen uit de wijk.

Mede op basis van uw reacties zal het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering van komend voorjaar concrete voorstellen voorleggen. Om die vervolgens als beleidslijnen in de praktijk te hanteren. Samen met hopelijk velen van u, als in een maatschappelijk actieve wijkmaatschappij.