"EVEN BIJPRATEN" - oktober 2018

Ledenbijeenkomst 10 september – de actualiteit in de wijk

Op 10 september jl. vond een druk bezochte Ledenbijeenkomst plaats in Huize Het Oosten. Actuele onderwerpen passeerden de revue, werden uitgebreid toegelicht en vanuit diverse invalshoeken bediscussieerd (zie de presentatie ledenbijeenkomst 10 september 2018):

  • Het beleidsplan van de Bewonersvereniging voor de jaren 2018 tot 2022 werd na discussie vastgesteld en geldt daarmee als leidraad voor de speerpunten van BBN voor de komende 4 jaar. Lees de samenvatting van het Beleidsplan 2018-2022.
  • Duurzaamheid als nieuw speerpunt - uitgebreid ingeleid door buurtgenoot Joost Wentink op de Algemene Ledenvergadering van 18 april jl. -  werd geconcretiseerd in de vorm van een drietal acties (zie verderop in deze Even Bijpraten).
  • Een verbeterde dekking van de wijk met AED’s wordt nagestreefd door enerzijds nieuwe apparaten aan te schaffen (à € 2.000 per stuk), te financieren door middel van crowd funding, als aanvulling op een startfinanciering vanuit de gemeente. Anderzijds wordt een burgerhulpverleningsnetwerk voor Bilthoven-Noord georganiseerd. Stichting Hartslag De Bilt is de partner van BBN in dit initiatief (zie verderop in deze Even Bijpraten voor de meest recente ontwikkelingen).
  • Over maatregelen ter verbetering van de (fiets)verkeersveiligheid op de Jan Steenlaan konden helaas nog geen nieuwe mededelingen gedaan worden omdat het (nieuwe) College van B&W nog geen standpunt in deze had ingenomen (zie recente actie verderop in deze Even Bijpraten)
  • Datzelfde moest helaas ook worden geconstateerd voor maatregelen ter verbetering van de veiligheid op de kruispunten van de Soestdijkseweg Noord, i.h.b. bij de Bilderdijklaan.
  • Er is inmiddels een Stichting opgericht ter behoud van het Oude Biltsche Meertje, initiatiefnemer Ad van Gameren vertelde over de laatste stand en de voorgenomen activiteiten.
  • Komende november komt er vanuit de gemeente een beleidsplan over vervanging en aanvulling van de straatverlichting in de wijk, met een uitvoering gespreid over de komende 7-8 jaar. Dit na lang aandringen vanuit BBN ter verbetering van de (sociale) veiligheid in diverse lanen.

Nadere details van deze gespreksonderwerpen in het verslag van de Ledenbijeenkomst van 10 september 2018.

Lees meer


10 september 2018 Ledenbijeenkomst Bewonersvereniging Bilthoven-Noord

Graag nodigt het bestuur de leden uit voor een Ledenbijeenkomst op maandag 10 september 2018 om 20.00 uur.
Locatie: Tuinzaal van Huize Het Oosten, Rubenslaan 1 te Bilthoven. 

AGENDA

20.00    Beleidsplan Bilthoven-Noord 2018-2022: leidende thema’s en aanpak – ter vaststelling                                   (Toelichting door Coen Jager)

20.15    Duurzaamheid: Wat kunnen woningeigenaren doen, en hoe
            (Toelichting door Joost Wentink namens de werkgroep Duurzaamheid)

20.30    AED, levensreddende voorzieningen in de wijk: waar, crowd funding, netwerk van 
             hulpverleners 
(In aanwezigheid van Hartslag NU)

20.45    Jan Steenlaan: wat gaat er nu gebeuren om verkeersveiligheid te borgen

21.00    Soestdijkseweg-Noord: maatregelen voor beveiliging kruispunten (m.n. Bilderdijklaan)

21.15    Oude Biltsche Meertje: omwonenden structureren beheer

21.30    Veiligheid in de wijk: uitbreiding en vernieuwing van de straatverlichting
            (Toelichting door Mehmet Seyman, gemeente De Bilt)

21.45    Rondvraag

Graag nodigt het bestuur u na afloop van het programma uit voor een drankje.

22.30    Einde bijeenkomst


Duurzaamheid, maar dan concreet. Hoe pakken we het op als inwoners van Noord?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2018 werd uitgebreid op het thema DUURZAAMHEID ingegaan. 

Gastspreker, de heer Joost Wentink, gaf vanuit zijn professionele ervaringen aan de hand van een presentatie een korte inleiding op hoe we als inwoners van Bilthoven Noord zelf de energieprestatie van de woning kunnen verbeteren.

Hier treft u het verslag van het themagedeelte over DUURZAAMHEID als ook de getoonde presentatie.


Agenda 18 april 2018 Algemene Ledenvergadering met thema Duurzaamheid

Het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord  op 18 april a.s. in de Tuinzaal van Huize Het Oosten, Rubenslaan 1  te Bilthoven. 

Ontvangst voor leden vanaf 19.15 uur, niet-leden vanaf 20.30 uur.

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering vindt de themabijeenkomst over DUURZAAMHEID plaats.

Voor meer informatie treft u hier de agenda.