AED Lassuslaan is gefinancieerd!

De eerste crowdfunding, om onze wijk te voorzien van voldoende AED-apparaten zodat voor iedereen een apparaat binnen 500 meter bereikbaar is, is een succes! Wij zijn alle gulle gevers dankbaar voor hun bijdrage en zullen binnenkort beginnen met de crowdfunding van de tweede AED.

 

In de tussentijd kunt u geld overmaken naar Stichting Hartslag de Bilt (O.V.V. AED Bilthoven-Noord) en gebruik maken van de ANBI status:

Rekeningnummer: 

NL08RABO 0322 8834 23 t.n.v. Stichting Hartslag De Bilt.

O.V.V. AED Bilthoven-Noord


AED Crowdfunding

Bewonersvereniging Bilthoven Noord (BBN) zet zich samen met Stichting Hartslag De Bilt in om onze wijk te voorzien van voldoende AED-apparaten zodat voor iedereen een apparaat binnen 500 meter bereikbaar is. Voor een dekkend netwerk in Bilthoven Noord zijn er 6 extra AED-apparaten nodig, deze worden gemonteerd in een kast aan de buitenkant aan de gevel van een woonhuis of bedrijf. Wij hebben hiervoor 6 locaties in kaart gebracht en aldaar ook personen/ bedrijven bereid gevonden om de AED-apparaten te laten plaatsen.

Meer informatie: https://bilthovennoord.nl/aed/


"EVEN BIJPRATEN" - oktober 2018

Ledenbijeenkomst 10 september – de actualiteit in de wijk

Op 10 september jl. vond een druk bezochte Ledenbijeenkomst plaats in Huize Het Oosten. Actuele onderwerpen passeerden de revue, werden uitgebreid toegelicht en vanuit diverse invalshoeken bediscussieerd (zie de presentatie ledenbijeenkomst 10 september 2018):

  • Het beleidsplan van de Bewonersvereniging voor de jaren 2018 tot 2022 werd na discussie vastgesteld en geldt daarmee als leidraad voor de speerpunten van BBN voor de komende 4 jaar. Lees de samenvatting van het Beleidsplan 2018-2022.
  • Duurzaamheid als nieuw speerpunt - uitgebreid ingeleid door buurtgenoot Joost Wentink op de Algemene Ledenvergadering van 18 april jl. -  werd geconcretiseerd in de vorm van een drietal acties (zie verderop in deze Even Bijpraten).
  • Een verbeterde dekking van de wijk met AED’s wordt nagestreefd door enerzijds nieuwe apparaten aan te schaffen (à € 2.000 per stuk), te financieren door middel van crowd funding, als aanvulling op een startfinanciering vanuit de gemeente. Anderzijds wordt een burgerhulpverleningsnetwerk voor Bilthoven-Noord georganiseerd. Stichting Hartslag De Bilt is de partner van BBN in dit initiatief (zie verderop in deze Even Bijpraten voor de meest recente ontwikkelingen).
  • Over maatregelen ter verbetering van de (fiets)verkeersveiligheid op de Jan Steenlaan konden helaas nog geen nieuwe mededelingen gedaan worden omdat het (nieuwe) College van B&W nog geen standpunt in deze had ingenomen (zie recente actie verderop in deze Even Bijpraten)
  • Datzelfde moest helaas ook worden geconstateerd voor maatregelen ter verbetering van de veiligheid op de kruispunten van de Soestdijkseweg Noord, i.h.b. bij de Bilderdijklaan.
  • Er is inmiddels een Stichting opgericht ter behoud van het Oude Biltsche Meertje, initiatiefnemer Ad van Gameren vertelde over de laatste stand en de voorgenomen activiteiten.
  • Komende november komt er vanuit de gemeente een beleidsplan over vervanging en aanvulling van de straatverlichting in de wijk, met een uitvoering gespreid over de komende 7-8 jaar. Dit na lang aandringen vanuit BBN ter verbetering van de (sociale) veiligheid in diverse lanen.

Nadere details van deze gespreksonderwerpen in het verslag van de Ledenbijeenkomst van 10 september 2018.

Lees meer