AED apparatuur in Bilthoven Noord

Bij een hartstilstand is het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) tijdens het reanimeren van levensbelang. Volgens informatie van het Rode Kruis is de beschikbaarheid van AED apparatuur in Bilthoven Noord zeer beperkt.Tevens is er geen vrijwilligersgroep georganiseerd die kan worden opgeroepen bij een calamiteit.

Binnenkort start een commissie AED in samenwerking met de Bewonersvereniging Bilthoven Noord met een initiatief om het aantal AED apparaten in Bilthoven Noord op peil te brengen. Daarnaast dient een groep vrijwilligers georganiseerd te worden, die in het bezit zijn van een reanimatie-diploma. Daarmee kan een lokale georganiseerde burgerhulpverlening bij hartstilstand gevormd worden.

Tijdens de ALV op 18 april wordt dit initiatief nader toegelicht.


Proef éénrichtingsverkeer Bilderdijklaan e.o. van start

Van woensdag 11 april tot en met vrijdag 13 juli 2018 voert de gemeente De Bilt een proef uit met éénrichtingsverkeer op de Tollenslaan en (delen van) de Bilderdijklaan en Hasebroeklaan. In deze periode onderzoekt de gemeente of éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer helpt om de verkeersveiligheid op de aansluiting van de Bilderdijklaan en de Hasebroeklaan met de Soestdijkseweg Noord te verbeteren. Dit kan betekenen dat de wijk mogelijk via een andere route moet worden in- en uitgereden dan momenteel het geval is. De genoemde lanen blijven voor fietsers wel in twee richtingen toegankelijk.

De proef komt voort uit overleg met bewoners uit de wijk over de als onveilig ervaren verkeerssituatie op de aansluiting Bilderdijklaan/Soestdijkseweg Noord. De gemeente heeft besloten tot deze proef op basis van uitgebreide studie en overwegingen die zijn te lezen in het gemeentelijk rapport ‘Maatregelen Corridor Noord’. Omdat de toegang tot dit rapport via de gemeentesite niet direct mogelijk is, heeft de gemeente verzocht de site van BBN hiervoor te mogen gebruiken. Lees verder


Werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan biedt startnotitie aan

Namens de acht deelnemede organisaties – waaronder Bewonersvereniging Bilthoven Noord – bood onafhankelijk voorzitter Willem van den Wijngaart van de werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan dinsdag 13 maart de startnotitie aan wethouder Ebbe Rost van Tonningen aan. De notitie is het resultaat van een half jaar intensief overleg over de verkeerssituatie op de Jan Steenlaan in Bilthoven. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gaan de notitie behandelen.

De werkgroep heeft geprobeerd om een structurele en haalbare oplossing te vinden voor de onveilige fietsroute langs de laan. De werkgroep heeft daartoe alle mogelijke oplossingen en belangen zorgvuldig afgewogen en rekening gehouden met eerdere onderzoeken en wensen van de gemeenteraad.
De werkgroep reikt de gemeente drie oplossingsrichtingen aan:

1. Aanbrengen Knip

Hierbij krijgen de noordelijke en zuidelijk helft van de wijk De Leijen elk hun eigen ontsluitingsweg: een via de tunnel in de Leijenseweg en een via de Jan Steenlaan. Verkeer van noord naar zuid moet omrijden. Gezien de verwachte verkeersintensiteiten is een fietsstraat met autoverkeer in tweerichtingen mogelijk binnen het bestaande wegprofiel.

2. Fietspad

In deze variant is de Jan Steenlaan een wijkontsluitingsweg voor auto's in tweerichtingen. Hierbij is er een hoge verkeersintensiteit en is een vrijliggend fietspad nodig, gescheiden van het autoverkeer. Hiervoor zullen naar verwachting bomen moeten worden gekapt en gronden onteigend. Nader moet worden onderzocht hoe dit tot een minimum te beperken.

3. Fietsstraat

Hierbij wordt de Jan Steenlaan ingericht als fietsstraat met autoverkeer in eenrichting binnen het bestaande wegprofiel. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om ongewenst verkeer te weren.

Zes van de acht deelnemende organisaties aan de werkgroep hebben een voorkeur voor de oplossingsrichting Fietspad. De andere twee hebben een voorkeur voor de variant Fietsstraat.

Informatieavond

Op 9 april organiseert de gemeente met medewerking van de werkgroep om 19.30 uur in Huize Het Oosten een informatieavond voor belanghebbenden waar onder andere de twee onderzoeksbureaus, die gegevens hebben aangeleverd, een toelichting zullen geven. De (nieuwe) gemeenteraad zal de startnotitie en de reacties, die tijdens de informatieavond verzameld worden, betrekken bij haar besluitvorming over een oplossing voor de verkeerssituatie op de Jan Steenlaan en de verkeerscirculatie in de Leijen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://debilt.nl/nieuws/werkgroep-veilig-fietsen-jan-steenlaan-biedt-startnotitie-aan/


Klankbordgroep Centrum Bilthoven beëindigt haar activiteiten

Met het uitbrengen van een advies over de herinrichting van het Vinkenplein en over een pakket aan afspraken om de parkeersituatie in het centrum beheersbaar te krijgen, heeft de Klankbordgroep Centrum Bilthoven haar langjarige en intensieve betrokkenheid bij de herontwikkeling van het centrum van Bilthoven beëindigd.

Vanaf oktober 2007 heeft de Klankbordgroep in 11 adviezen aan het College van B&W de inbreng georganiseerd van bewoners, ondernemers, scholen en maatschappelijke groeperingen voor de vernieuwing van het centrum van Bilthoven. Geheel op eigen kracht en met pro-actieve inbreng hebben de leden van de Klankbordgroep in grote gezamenlijkheid bijgedragen aan de plannen, de besluitvorming en het uitvoeringsproces voor een nieuw dorpscentrum. Bezegeld door een besluit van B&W had de Klankbordgroep de status van formele gesprekspartner van de gemeente, waaronder gevraagd en ongevraagd aan het College van B&W advies kon worden uitgebracht, het College daar schriftelijk op reageerde en bij besluitvorming aangaf op welke wijze de adviezen daarbij een rol hadden gespeeld.

Aan deze werkwijze is een einde gekomen nu de ondernemers ervoor hebben gekozen de uitwerking van met name de parkeersituatie op eigen kracht verder op te pakken.

Lees verder, Vierklank