Aanscherping regels bestemmingsplan: borging ruimtelijke kwaliteit van de wijk

Na vaststelling van het bestemmingsplan ‘Bilthoven Noord 2013’ is in de praktijk duidelijk geworden dat de in het bestemmingsplan vastgelegde minimumafstanden voor bebouwing tot aan de zijdelingse perceelgrenzen niet altijd worden gerespecteerd en dat deze situaties een afbreuk opleveren voor de nagestreefde ruimtelijke kwaliteit van de wijk. Dit komt (mede/vooral) door nieuwe regelgeving m.b.t. vergunningsvrij bouwen en de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) d.d. 4 september 2014. Deze effecten worden door BBN, maar ook wel door de gemeente, onwenselijk geacht.
Op verzoek van BBN en in samenspraak met de gemeente is door bureau Pouderoyen een advies uitgebracht hoe tot ‘reparatie’ in deze kan worden gekomen. Op dit moment vindt overleg plaats met de gemeente hoe tot formalisering van dit advies in de bestemmingsplanregels te komen.

Op 22 mei 2014 is het bestemmingsplan ‘Bilthoven Noord 2013’ (www.ruimtelijkeplannen.nl) gewijzigd vastgesteld. In het bestemmingsplan hebben de uitgangspunten van de ‘Stedenbouwkundige visie, Bilthoven Noord’ (hoofdstuk 4) een doorvertaling gekregen. In het kader van de wijzigingen bij vaststelling van dit bestemmingsplan is hierbij nog adequaat invulling gegeven aan het vastleggen van een vereist planologisch kader voor wat betreft aan te houden afstanden van gebouwen tot aan de zijdelingse perceelgrenzen. Dit vormt één van de belangrijkste pijlers voor het behoud van het groene karakter en daarmee samenhangende ruimtelijke kwaliteit van deze woonwijk. Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan hebben we als BBN hier een hard punt van gemaakt.