Bestemmingsplannen

De ruimtelijke ordening komt onder meer tot uitdrukking in bestemmingsplannen en bouwplannen. De totstandkoming van dergelijke plannen wordt door de vereniging zeer alert gevolgd, omdat hierdoor het woon- en leefmilieu kan worden aangetast en de belangen van de bewoners van Bilthoven-Noord kunnen worden geschaad.

Binnen onze wijk zijn de volgende ruimtelijkeplannen van toepassing:

  1. Bilthoven-Noord 2013
  2. Beheersverordening De Bilt

Beide plannen zijn in te zien op:

www.ruimtelijkeplannen.nl

of via de website van de gemeente: https://debilt.nl/bouwen-en-wonen/ruimtelijke-plannen/

Voor Bilthoven Noord is er een Stedenbouwkundige visie (2013).

Daarnaast is Bilhoven-Noord een groene kaart gebied wat invloed heeft op het kappen van bomen in de wijk:

https://debilt.nl/bouwen-en-wonen/boom-kappen/

Of via digitale bomenkaart : http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Site/257

Daarnaast wordt er in de gemeente de Bilt vaak gesproken over rode contouren.

Download de rode contouren kaart, pagina 10-14 gaan over de Bilt.

Nieuws:

Bestemmingsplan Bilthoven Noord door Raad vastgesteld, met dank aan inbreng BBN

In de gemeenteraadsvergadering van 22 mei is het bestemmingsplan Bilthoven Noord door vrijwel de unanieme raad aangenomen. Het in opdracht van BBN door het stedenbouwkundig bureau Pouderoyen uitgebrachte advies (zie onze eerdere berichtgeving) heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. De nieuwe wethouder Hans Mieras (D66) sprak woorden van waardering uit voor deze inbreng van BBN, die heeft geholpen een dreigende impasse te doorbreken.

De belangrijkste punten uit het advies van Pouderoyen zijn overgenomen in een amendement, ingediend door D66, CDA, Groen Links, SP en Beter de Bilt. Na discussie in de raad heeft uiteindelijk alleen de PvdA tegengestemd, omdat ze meer tijd wilde voor het verifiëren van de door het amendement in het plan aan te brengen wijzigingen.

Uiteraard zijn wij als BBN verheugd dat onze wijk eindelijk, na 30 jaar en een voorbereidingstijd van 5 jaar, een actueel bestemmingsplan heeft. Dit plan borgt handhaving van de hoge kwaliteit van onze woon- en leefomgeving en geeft een duidelijk kader voor alle nieuwe ontwikkelingen.

Toch blijven we nog met een aantal vragen zitten. Hierover hebben we nadere toelichting gevraagd aan de gemeente in een brief. De antwoorden hopen we in de Algemene Ledenvergadering van 11 juni met u te kunnen delen.


Extern advies over bestemmingsplan Bilthoven Noord geeft concrete aanpassingsvoorstellen

Ten gevolge van de voor de Bewonersvereniging onbevredigend verlopen behandelingen in de Raadscommissie Openbare Ruimte van 10 april en 8 mei, heeft het bestuur extern advies gevraagd bij een onafhankelijk stedenbouwkundig bureau. Dit advies is in zeer korte tijd (binnen een week) opgeleverd en constateert dat er inderdaad sprake is van ongewenste bepalingen in het nu voorliggende bestemmingsplan.

In het advies worden concrete voorstellen gedaan voor aanpassingen om een bouwverbod tegen te gaan en recht te doen aan één van de belangrijkste uitgangspunten van het bestemmingsplan: behoud van de bestaande stedenbouwkundige structuur en de daarbij behorende groene doorzichten. De stedenbouwkundige structuur bestaat uit de verhouding tussen bebouwing en groen en de situering van de bebouwing op de percelen.

Lees het hele advies en onze daarop gebaseerde brief aan de gemeenteraad


Bestemmingsplan Bilthoven Noord voor tweede maal op agenda commissie Openbare Ruimte 8 mei a.s.

Op de agenda van de commissie Openbare Ruimte van 8 mei a.s. staat voor de tweede maal de behandeling van het bestemmingsplan Bilthoven Noord geagendeerd. Het bestemmingsplan is tussen de eerste (op 10 april jl.) en aanstaande tweede behandeling niet gewijzigd, noch is er een voorstel tot aanpassing bijgevoegd.

Met bijgaande brief en bijbehorende bijlage heeft BBN zich gewend tot de gemeenteraadsleden van de gemeente De Bilt.


Raadscommissie Openbare Ruimte schuift beslissing bestemmingsplan Bilthoven Noord door naar mei-vergadering

Het bestemmingsplan Bilthoven-Noord is op donderdag 10 april besproken in de Raadscommissie Openbare Ruimte. Belangrijke rol in de discussie speelde de bezwaren vanuit de Bewonersvereniging tegen de gewijzigde regels over de zijdelingse perceelsgrenzen. Wij hebben daarover een notitie aan de raadsleden toegestuurd met onderbouwing en toelichting (hier te lezen). In aanvulling daarop is er in de commissievergadering door de Bewonersvereniging nog mondeling aandacht gevraagd voor de onwenselijke consequenties van de gang van zaken (tekst hier te lezen).

Conclusie van de Commissie was dat er nog teveel onduidelijkheid bestaat over consequenties van de wijziging van de zijdelingse perceelsgrens, men wil weten waarom het voorstel vanuit BBN niet gewoon kan worden overgenomen, over hoeveel gevallen het nog meer gaat dan alleen de 12 zienswijze-percelen en ook dat er iets moet gebeuren met het perceel Sweelincklaan 28 (binnengebied). Al met al dus geen basis voor besluitvorming op dit moment, zodat het in de Cie-vergadering van mei opnieuw op de agenda komt. Met het verzoek aan het College met aanvullende voorstellen te komen.