Bestemmingsplannen

De ruimtelijke ordening komt onder meer tot uitdrukking in bestemmingsplannen en bouwplannen. De totstandkoming van dergelijke plannen wordt door de vereniging zeer alert gevolgd, omdat hierdoor het woon- en leefmilieu kan worden aangetast en de belangen van de bewoners van Bilthoven-Noord kunnen worden geschaad.

Binnen onze wijk zijn de volgende ruimtelijkeplannen van toepassing:

  1. Bilthoven-Noord 2013
  2. Beheersverordening De Bilt

Beide plannen zijn in te zien op:

www.ruimtelijkeplannen.nl

of via de website van de gemeente: https://debilt.nl/bouwen-en-wonen/ruimtelijke-plannen/

Voor Bilthoven Noord is er een Stedenbouwkundige visie (2013).

Daarnaast is Bilhoven-Noord een groene kaart gebied wat invloed heeft op het kappen van bomen in de wijk:

https://debilt.nl/bouwen-en-wonen/boom-kappen/

Of via digitale bomenkaart : http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Site/257

Daarnaast wordt er in de gemeente de Bilt vaak gesproken over rode contouren.

Download de rode contouren kaart, pagina 10-14 gaan over de Bilt.

Nieuws:

Bestemmingsplan Bilthoven-Noord: zienswijzen indienen mogelijk tot 15 mei 2013

Het Bestemmingsplan Bilthoven-Noord ligt tot 15 mei a.s. ter visie.

Tijdens de Thema-avond van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord is uitgebreid ingegaan op het ontwerpplan.
Tijdens de bijeenkomst heeft de heer J. Bos, afdeling Beleid en Strategie van de gemeente De Bilt, bijgaande link voor een inleiding op het ontwerpbestemmingsplan Bilthoven Noord gegeven. Aansluitend gaf mevrouw J.G. Schoorel-Eggink, bestuurslid BBN en nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het ontwerpbestemmingsplan haar visie op het plan.

BBN adviseert alle eigenaren van panden goed naar de situatie van hun pand te bekijken, met name eigenaren van hoekpercelen omdat daar een aparte regeling voor geldt.
Tot en met 15 mei 2013 kunnen zienswijzen bij B&W worden ingediend.


 


Bestemmingsplan Buitengebied Noord Oost

Het bestemmingsplan Buitengebied Noord Oost is door de gemeente ter visie gelegd. Aangezien de eerdere opmerkingen van BBN zoveel mogelijk terug te vinden waren in het plan, is besloten om geen nadere zienswijzen in te dienen.
De bezwaren van BBN betroffen:
Den en Rust
Bij Den en Rust was een grondruil opgenomen. Daarmee kon BBN uitsluitend instemmen indien dit geen extra capaciteit voor begraven zou opleveren. Ook is aandacht gevraagd voor de afstand achter de tuinen van de bewoners aan de Frans Halslaan (75 meter). Inmiddels is de situatie gewijzigd door de aanleg van de natuurbegraafplaats. Verder heeft BBN aandacht gevraagd voor het opnemen van twee bedrijfswoningen op het terrein. Dit is nu teruggebracht tot één bedrijfswoning.
Renova
Er stonden 60 wooneenheden voorzien op het terrein van Renova. BBN heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Noch het provinciale uitgangspunt, noch het gemeentelijk beleid keurt het ontstaan van nieuwe woonkernen in het buitengebied goed. In het thans voorliggende plan zijn die wooneenheden geschrapt.
Terrein van Berg en Bosch
Aanvankelijk was nog geen invulling en uitwerking gegeven aan de bestemming van het Berg en Bosch terrein (huidige opzet). Het bestemmingsplan zoals dat nu voorligt kent daarvoor de nodige bepalingen. Daarbij is het uitgangspunt de zgn. "life-science". (zie het bestemmingsplan op de site van de gemeente onder bestemmingsplannen).


Ontwerpbestemmingsplan Bilthoven-Noord ligt ter visie!

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bilthoven Noord 2013’ ligt van 4 april tot en met 15 mei 2013 ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen tegen het plan worden ingediend.

Op dinsdag 9 april en maandag 15 april 2013 zal in het gemeentehuis een informatieavond worden gehouden. De avond begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30u. In een presentatie wordt ingegaan op het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige visie. Hierna is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.debilt.nl / wonen en leven / bestemmingsplannen / Ontwerpbestemmingsplan Bilthoven Noord 2013.


Stand van zaken Bestemmingsplannen september 2010

18 augustus jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiging van BBN en wethouder Ditewig. Aan de orde was de stand van zaken van het bestemmingsplan Bilthoven-Noord en het bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost.

Er is inmiddels een cultuur-historisch rapport afgerond voor het plangebied van het bestemmingsplan Bilthoven-Noord. Dit rapport zal in november naar het college van B&W gaan. Het ontwerpbestemmingsplan zal aanzienlijk worden gewijzigd; BBN zal bij het uitwerken betrokken worden. Het gewijzigde ontwerp wordt waarschijnlijk begin februari 2011 ter inzage gelegd.

Van het bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost wordt een digitale versie gemaakt, waardoor ook dat bestemmingsplan opnieuw ter inzage zal worden gelegd.

BBN blijft de ontwikkeling nauwgezet volgen.