Bestemmingsplannen

De ruimtelijke ordening komt onder meer tot uitdrukking in bestemmingsplannen en bouwplannen. De totstandkoming van dergelijke plannen wordt door de vereniging zeer alert gevolgd, omdat hierdoor het woon- en leefmilieu kan worden aangetast en de belangen van de bewoners van Bilthoven-Noord kunnen worden geschaad.

Binnen onze wijk zijn de volgende ruimtelijkeplannen van toepassing:

  1. Bilthoven-Noord 2013
  2. Beheersverordening De Bilt

Beide plannen zijn in te zien op:

www.ruimtelijkeplannen.nl

of via de website van de gemeente: https://debilt.nl/bouwen-en-wonen/ruimtelijke-plannen/

Voor Bilthoven Noord is er een Stedenbouwkundige visie (2013).

Daarnaast is Bilhoven-Noord een groene kaart gebied wat invloed heeft op het kappen van bomen in de wijk:

https://debilt.nl/bouwen-en-wonen/boom-kappen/

Of via digitale bomenkaart : http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Site/257

Daarnaast wordt er in de gemeente de Bilt vaak gesproken over rode contouren.

Download de rode contouren kaart, pagina 10-14 gaan over de Bilt.

Nieuws:

Bestemmingsplan Bilthoven-Noord - leidende ruimtelijke principes

Bilthoven-Noord is een dynamische woonwijk en neemt met zijn specifieke woonmilieu een belangrijke plaats in binnen de gemeente De Bilt, zelfs in de regio Utrecht. De kracht ontleent Bilthoven-Noord bij uitstek aan het overheersende groene karakter van de wijk, maar daarnaast ook aan zijn diversiteit in kwaliteiten:

  • relatief veel jonge gezinnen;
  • diversiteit in woningtypen: villa’s in het groen, 2 onder 1 kappers, rijtjeshuizen, meergezinswoningen en senioren-complexen;
  • diversiteit in voorzieningen: winkels (het Kleine Dorp), scholen (4 scholen  voor basis- en 2 voor voortgezet onderwijs), 3 kerken, culturele voorzieningen  en veel sportfaciliteiten;
  • diversiteit aan kleinschalige werkgelegenheid: kantoorvilla’s, verzorging, aan huis verbonden beroepen.

Voor een samenhangend bestemmingsplan is, naast de beleidsmatige randvoorwaarden, een heldere ruimtelijke visie vereist waarin dit dynamische, groene en diverse karakter van de wijk een centrale plaats inneemt. De planregels worden op een logische en consistente wijze hiervan afgeleid.

De leidende principes van een door de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord (BBN) voorgestane ruimtelijke visie zijn hierbij op hoofdlijnen aangegeven. Tevens kunnen deze een kader bieden voor de beoordeling van de vele ingediende bezwaren tegen het voorontwerp.

Nadere uitwerking vindt plaats in samenwerking tussen BBN en de gemeente.

Bilthoven-Noord: dynamisch, groen en divers


Wet Ruimtelijke Ordening

U kunt de brochure Wet ruimtelijke ordening hier downloaden. In deze brochure vindt u informatie over de Wet ruimtelijke ordening en uw mogelijkheden wanneer u vindt dat uw woon- of leefgenot wordt aangetast. U leest in de brochure ook waar u mee te maken krijgt wanneer u zelf iets wilt bouwen of verbouwen maar uw buren het daar niet mee eens zijn. Ook kan het voorkomen dat de gemeente iets regelt in een bestemmingsplan of een beheersverordening waardoor de waarde van uw huis daalt. Deze brochure legt uit hoe u voor uw belangen op kunt komen, welke stappen u moet zetten, hoe procedures verlopen en aan welke termijnen u gebonden bent.