Bestemmingsplannen

De ruimtelijke ordening komt onder meer tot uitdrukking in bestemmingsplannen en bouwplannen. De totstandkoming van dergelijke plannen wordt door de vereniging zeer alert gevolgd, omdat hierdoor het woon- en leefmilieu kan worden aangetast en de belangen van de bewoners van Bilthoven-Noord kunnen worden geschaad.

Binnen onze wijk zijn de volgende ruimtelijkeplannen van toepassing:

  1. Bilthoven-Noord 2013
  2. Beheersverordening De Bilt

Beide plannen zijn in te zien op:

www.ruimtelijkeplannen.nl

of via de website van de gemeente: https://debilt.nl/bouwen-en-wonen/ruimtelijke-plannen/

Voor Bilthoven Noord is er een Stedenbouwkundige visie (2013).

Daarnaast is Bilhoven-Noord een groene kaart gebied wat invloed heeft op het kappen van bomen in de wijk:

https://debilt.nl/bouwen-en-wonen/boom-kappen/

Of via digitale bomenkaart : http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Site/257

Daarnaast wordt er in de gemeente de Bilt vaak gesproken over rode contouren.

Download de rode contouren kaart, pagina 10-14 gaan over de Bilt.

Nieuws:

Wet Ruimtelijke Ordening

U kunt de brochure Wet ruimtelijke ordening hier downloaden. In deze brochure vindt u informatie over de Wet ruimtelijke ordening en uw mogelijkheden wanneer u vindt dat uw woon- of leefgenot wordt aangetast. U leest in de brochure ook waar u mee te maken krijgt wanneer u zelf iets wilt bouwen of verbouwen maar uw buren het daar niet mee eens zijn. Ook kan het voorkomen dat de gemeente iets regelt in een bestemmingsplan of een beheersverordening waardoor de waarde van uw huis daalt. Deze brochure legt uit hoe u voor uw belangen op kunt komen, welke stappen u moet zetten, hoe procedures verlopen en aan welke termijnen u gebonden bent.  


Berg en Bosch

In het uiterste noorden van Bilthoven-Noord ligt in de Ridderoordse Bossen het complex Berg en Bosch, dat (met uitzondering van de Stichtse Hof) eigendom is van Delta Lloyd. Volgens het geldende bestemmingsplan Landelijk gebied 1985, herzien in 1994, is de bestemming "Bijzondere doeleinden", d.w.z. "......aangewezen gronden voor religieuze, culturele, sociale, wetenschappelijke of educatieve doeleinden". Enkele gebouwen in het complex staan op de gemeentelijke monumentenlijst.

De vereniging kan zich vinden in de voorgenomen ontwikkeling van het gebied zoals deze door de gemeente en Delta Lloyd, in lijn met het bestemmingsplan, is toegelicht. BBN zal de ontwikkeling echter kritisch blijven volgen om zeker te stellen dat in dit fraaie bosgebied niet van de toegestane bestemming wordt afgeweken.