Verslag bijeenkomst bewoners bouwlocaties d.d. 21 oktober 2019

Bewonersbijeenkomst – vervolg crisisoverleg woningbouwlocaties
21 oktober 2019, 20.30 uur

Aanwezig:
Bestuur Bewonersvereniging Bilthoven-Noord, kernteam voortgekomen uit de vorige bijeenkomst op 7 oktober jl., locatietrekkers, bewoners van de gemeente De Bilt, enkele raadsleden, pers en een advocatenkantoor voor evt. juridisch advies.  In het totaal waren er tussen de 200 – 250 aanwezigen.

De moderator en de voorzitter van BBN heten beide het grote aantal aanwezigen welkom bij deze bewonersbijeenkomst. Doel van de avond is het proces uitleggen, stand van zaken waar we staan en hoe we ons gaan opstellen. De voorzitter van BBN geeft hulde aan de bewoners, die zich in zo’n korte tijd georganiseerd hebben, zich aangemeld hebben als nieuwe leden (totaal ca. 165) van de Bewonersvereniging en in het bijzonder aan de moderator en een bestuurslid. Dit is uniek voor Bilthoven.

Een inwoner informeert of iemand van de gemeente is uitgenodigd.
Iedereen is uitgenodigd, maar de coalitie heeft besloten om niet aanwezig te zijn vanavond.  De aanwezige raadsleden stellen zich voor: een raadslid van Fractie Brouwer, een raadslid van SGP en een raadslid van VVD op persoonlijke titel.

De moderator neemt de aanwezigen mee met wat we als BBN doen en wat de initiatieven zijn die oppoppen.
Een inwoner complimenteert het kernteam met de opgestelde brief en petitie en informeert hoe deze is ontvangen.

 • De petitie is inmiddels door 1.500 bewoners getekend en wordt in iedere wijk en buurt van de gemeente gedragen. Dit gaat een leidende petitie worden. De moderator nodigt de bewoners uit om deze vooral met iedereen te delen. De URL kan op aanvraag worden toegestuurd.

https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/Gemeenteraadsleden_de_Bilt_Red_onze_natuur_en_recreatie_Onderteken_de_brief_aan_de_Gemeenteraad_de_Bilt/?twEncpb

 • Daarnaast is een tweede petitie verstuurd voor méér woningbouw op de Schapenweide. Status: Schapenweide is in het bezit van het Rijk. Het Rijk wil dit verkopen en start een biedboekproces. Daarna gaat het naar de raad om het bestemmingsplan aan te passen. De coalitie heeft gekozen voor bedrijvigheid met een optie voor 150 woningen. De inwoners willen met deze petitie het percentage woningen opschroeven ten koste van bedrijvigheid. Ook deze petitie wordt grootschalig gesteund.

https://woningenopschapenweide.petities.nl

 • De brief is ingediend bij het College van B&W en specifiek bij alle raadsleden. Na contact met de griffier wordt de brief nu besproken in de raad in plaats van alleen bij de ingekomen stukken. Daarmee is zichtbaar wat iedereen ervan vindt.

De coalitie heeft hierop een reactie gegeven met haar standpunten: de gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven mogelijke woningbouwlocaties te zoeken, deze moeten door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Het staat iedereen vrij om daarop te reageren, er vragen bij te stellen en in te spreken. De gemeenteraad moet hierover zelf ook nog een standpunt bepalen.

Er wordt geïnformeerd naar de samenstelling van de gemeenteraad en de verdeling in coalitie en oppositie.
De gemeenteraad heeft 27 raadsleden. De raad bestaat uit fracties. Vanuit de fracties is een coalitieakkoord opgesteld tussen VVD, CDA, GroenLinks en D66. Zij hebben een meerderheid in de raad (16 tegen 11). De andere partijen zitten in de oppositie. Indien het voorstel in de commissie Openbare Ruimte rijp wordt bevonden voor besluit gaat het naar een raadsvergadering. Indien 14 raadsleden tegen het raadsvoorstel stemmen, dan is het voorstel van de baan. Ook kan het voorstel worden terugverwezen naar het College als zijnde nog niet besluitrijp. De raadsleden kunnen met amendementen het voorstel aanpassen, per amendement wordt gestemd, daarna wordt over het gehele raadsvoorstel, incl. amendementen, gestemd. Het is dus zaak om zoveel mogelijk raadsleden mee te kregen tégen dit raadsvoorstel te stemmen. Het risico bestaat dat partijen die vertegenwoordigd zijn in het college niet tegen zullen stemmen, omdat als gevolg van de tegenstem het college zou kunnen ‘vallen’.

Vertegenwoordiging van de 16 locaties in het raadsvoorstel:
Onder het motto ‘Eendracht maakt macht’ is gekeken naar mensen die een locatie kunnen vertegenwoordigen. Voor enkele locaties zijn nog geen contactpersonen.  
Locatie begraafplaats:                         Is geen vertegenwoordiging gevonden.
De locatie Berlagelaan (driehoek):      Stuit op weinig weerstand, nog geen vertegenwoordiging.
Locatie Henrica van Erpweg:              Het is bekend dat een vereniging is opgericht die actie gaat voeren.
                                                            De Rietakkerschool is hier in de buurt. Het kernteam gaat hier contact
                                                            mee zoeken.
Jachtlaan:                                            Moeite om locatiecomité te vinden.
Zonneplein:                                          Hier zijn veel oudere bewoners. Zij hebben inzake de statushouders
                                                             actief proces gevoerd, maar hebben nu geen energie meer om dit op te
                                                             pakken. Het speelplein wordt ingezet voor woningbouw. Naar
                                                             vertegenwoordiging wordt gezocht. (inmiddels is er een
                                                             locatievertegenwoordiger gevonden!)

Voor de overige locaties is contact met een locatie comité, zodat we gezamenlijk als bewoners van de gemeente De Bilt richting de gemeente de krachten kunnen bundelen.

De moderator vat kort de reden van de gemeente samen waarom eigenlijk gebouwd moet worden.
De woningnood is hoog in NL. In de gemeente De Bilt moeten mensen soms 9 tot 11 jaar wachten op een huurwoning. Bij het samenstellen van de nieuwe coalitie zijn afspraken gemaakt over hoeveel woningen de gemeente in De Bilt wil bouwen. Dit zijn 845 woningen tot 2025, waarvan 30% sociaal en minimaal 450 sociale huurwoningen voor 2030. De gemeenteraad heeft op 20 december 2018 de uitgangspunten (zie ‘notitie uitgangspunten woningbouwambitie’) vastgesteld en op basis daarvan het college opdracht gegeven om, naast de al lopende projecten, uit te zoeken waar woningen gebouwd kunnen worden op eigen grond van de gemeente. In een besloten raadsvergadering op 11 juli 2019 is het besluit genomen wat het participatieniveau is van de inwoners van de gemeente. Op basis van het participatieniveau meeweten is de wethouder aan de slag gegaan. 
Is dit een zelfopgelegde target? Een van de raadsleden licht toe, dat dit niet een zelfopgelegde target is. Er is een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Hier is gekeken naar hoeveel mensen, welke leeftijden, doorstroming en uitstroming. Hier is een woningbehoeftegetal uit gekomen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de regio. Het betreft niet alleen sociale huur, maar ook middenhuur.  
Is dit bindend? Dat is aan de raad.
Een inwoner wijst erop dat hier wel afspraken over zijn gemaakt. Deze liggen vast in de Structuurvisie: 509 woningen voor De Bilt vanaf 2017 t/m 2028. Alle anderen zijn eigen verzinsel. Wat het zelfopgelegde target weerspreekt.

In 2013 is het bestemmingsplan goedgekeurd. In hoeverre kan daar nog aan worden getornd?
Dit is een eerste stap om de woningbouwlocaties aan te wijzen. Vandaaruit volgt een bestemmingsplanwijziging en dan start de procedure met alle inspraak en juridische mogelijkheden.

De moderator neemt de aanwezigen mee in het proces tot nu toe:  
Voor de complete geschiedenis verwijst de moderator naar de website van Bilthoven-Noord waar in het verslag van de vorige bijeenkomst een proces beschrijving zit.
https://bilthovennoord.nl/ruimtelijke-ordening/bouwen-en-wonen/verslag-crisisoverleg-bouwlocaties/

Op 17 oktober jl. stond het raadsvoorstel in de commissie Openbare Ruimte geagendeerd met inspraakavond voor de commissie. De bewonersvereniging Bilthoven-Noord heeft met het college van B&W besproken hoe dit te faciliteren. Na de vele inspraakaanmeldingen heeft het college besloten het voorstel in te trekken, de inspraakavond van 10 oktober te annuleren en het voorstel opnieuw te agenderen voor de commissievergadering op 14 november. Hiervoor komen meerdere inspraakavonden in de plaats. De 4 commissievergadering avonden vormen samen één vergadering, op deze vergadering kan iedereen één keer inspreken. Het is een openbare vergadering, dus iedereen mag aanwezig zijn.  

Tijdslijn:

28 Oktober 2019              | Vervolg busrit Raadsleden (De Leyen, Groenekan en Hollandsche Rading)

28 Oktober 2019              | Commissievergadering deel I

31 Oktober 2019              | Raadvergadering (bijlage 5)

5 November 2019            | Commissievergadering deel II

12 November 2019         | Commissievergadering deel III

14 November 2019         | Commissievergadering deel IV (zonder inspraak)

21 November 2019         | Commissievergadering deel (Extra, niet over bouwlocaties)

28 November 2019         | Raadvergadering ter besluit

Iedereen kan zich voor één van de inspraakbijeenkomsten aanmelden via raadsgriffie@debilt.nl. De inspraakavonden vinden allen plaats op het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven en beginnen om 20.00 uur. Zodra de capaciteit van de ruimte is bereikt, zullen er geen mensen meer worden toegelaten met het oog op de veiligheid. Ouders en scholen wordt verzocht deze avonden niet met kinderen te bezoeken.
Alle bijeenkomsten zullen live te volgen zijn via de website debilt.raadsinformatie.nl.
Het is mogelijk dat op de eerste 3 commissievergaderingen ook direct vragen gesteld kunnen worden door de raadsleden van de commissie aan de insprekers.

In hoeverre is er ruggenspraak geweest tussen fracties en college of coalitie en college?
Het voorstel wordt normaal besproken in het college van B&W. Het raadsvoorstel is voorbereid vanuit het college, die brengt het in de raad en de gemeenteraad besluit. D66 wethouder Dolf Smolenaers heeft uiteindelijk namens het college het voorstel aangeboden aan de raad. Het college is uitvoerend en heeft geen stemrecht.
Het voorstel is op 4 oktober jl. tegelijkertijd aan iedereen bekend gemaakt (fracties, burgers, gemeente). Er is geen ruggenspraak geweest. Nu moeten de fracties bepalen hoe zij op dit voorstel gaan stemmen.
Een raadslid vult aan dat de gemeente te maken heeft met de bouwopgaaf, veel te veel jonge mensen trekken weg. Vanuit het sociaal domein moet men met woningbouw jongeren proberen binnen de gemeente te houden. Daarnaast is er provinciaal beleid, dat de gemeente moet zoeken binnen de rode contouren. Dat heeft het college gedaan. De locaties waren binnen de raad niet eerder bekend dan 4 oktober jl.
Een inwoner wijst erop dat een amendement is aangenomen waarin staat dat binnen de rode contouren gezocht moet worden, maar dit mag niet ten koste gaan van groen en leefruimte. Dit amendement (‘veilig stellen rode contouren’) is unaniem aangenomen.

Opnieuw wijst de moderator iedereen op het belang om de eigen raadsleden te benaderen b.v. tijdens partijbijeenkomsten en in te spreken op de commissievergadering.

Overzicht partijbijeenkomsten:

CDA:                     22 oktober (niet bekend of het een openbare bijeenkomst is)

VVD:                     23 oktober

D66:                     na intrekken raadsvoorstel geen bijeenkomst gepland.

                 24 oktober: vertegenwoordiger met 3 scholen naar D66.

Beter de Bilt:       30 oktober

Groen Links:       heeft gemaild dat zij geen actie ondernemen.

In hoeverre kunnen de verschillende  locaties ter stemming worden gebracht?
Het raadsvoorstel ligt als geheel voor. Er wordt niet per locatie gestemd. Het zou kunnen zijn dat een amendement op locatie zou kunnen worden toegevoegd of verwijderd tijdens de raadsvergadering op 28 november a.s.

Schapenweide:
De petitie van de SP pleit voor meer woningbouw op de Schapenweide. Het stuk grond is nu van het Rijk en wil dit verkopen. Het Rijk gaat een biedboek uitbrengen waar ontwikkelaars zich op in kunnen schrijven. Daarnaast is een intentieovereenkomst gesloten door het college met het bedrijf Serum Institute of India. Het is echter nog geen gemeentegrond. Wij kunnen daar als gemeente invloed op hebben als het bestemmingsplan wordt aangepakt. Daarom is iedereen benieuwd wat in het biedboek staat, dat gaat leidend zijn wat daar komt. Beslissingen zijn nog niet gemaakt.
Participatietraject over Schapenweide staat op de site van De Bilt.
Er zijn verschillende rapporten over initiatieven waarin verhouding bedrijvigheid/aantal woningen tegen het licht worden gehouden en keuzes qua verkeersontsluiting voor woningbouw of bedrijvigheid. 
Een inwoner meldt een onveilig gevoel als dit soort dingen door de gemeente ‘vergeten’ worden.

Heeft het zin de provincie te benaderen voor het zoeken naar bouwlocaties buiten de rode contouren?
Dit zijn parallelle processen. De rode contouren is een politiek proces, dat via de politieke partijen gespeeld moet worden. Voor nu houden wij het bij dit raadsvoorstel.

Voor 21 november staat een extra commissievergadering gepland. Bestaat de mogelijkheid om dan ook in te spreken?
21 november is een extra-commissie vergadering Openbare Ruimte. Deze gaat specifiek níet over de bouwlocaties, op de andere onderwerpen kan natuurlijk ingesproken worden.

Aanpak inspreken tijdens commissieavonden:
Er wordt een aantal procesafspraken gemaakt om maximale impact te kunnen creëren tijdens de inspraak avonden van 28 oktober, 5 en 12 november. Voor elke locatie zijn e-mailadressen aangemaakt waarmee bewoners de "locatie comités" kunt bereiken.
Het kernteam gaat met de gemeente in overleg of we elke inspraakavond de comités van de locaties als eerste in kunnen laten spreken, zodat er daarna ruimte is voor individuele insprekers en er kan worden afgesloten met een spreker die alle locaties vertegenwoordigt.

Om dit voor elkaar te krijgen vragen we iedereen in maximaal 20 regels zijn argumenten te e-mailen naar een locatie comité via één van de onderstaande e-mailadressen:

Abt.Ludolfweg@bilthovennoord.nl

Abt Ludolfweg

Bachlaan@bilthovennoord.nl

Bachlaan 

Biltschemeertje@bilthovennoord.nl

Biltsche meertje 

Oranje.Nassaulaan@bilthovennoord.nl

Oranje Nassaulaan 

Rembrandtplein@bilthovennoord.nl

Rembrandtplein

Schaapsdrift@bilthovennoord.nl

Schaapsdrift 

Sperwerlaan@bilthovennoord.nl

Sperwerlaan 

Vermeerplein@bilthovennoord.nl

Vermeerplein 

 

Vijverlaan* 

*De Vijverlaan is betrokken bij de locatiesamenwerking en zijn niet via een algemeen e-mail adres bereikbaar.

 • Bewonersvereniging Bilthoven-Noord zal niet voor alle locaties afzonderlijk inspreken, maar zal als groep van locaties afsluiten met een overkoepelend verhaal dat meer thematische aspecten moet bevatten. Dit is aanvullend met wat uit de verschillende locaties wordt ingebracht.
 • Uitkijken voor alternatieven, waardoor de kans bestaat dat locaties tegen elkaar uitgespeeld worden. BBN zal geen alternatieven noemen, maar individueel kan dit wel. Een lijst met alternatieven is te vinden op de site van BBN.
 • Om zoveel mogelijk impact te creëren moeten de locaties zoveel mogelijk hun eigen verhaal houden.  Aanmelden als inspreker DEZE WEEK via raadsgriffie@debilt.nl of 030-2289164.
 • Daarnaast massaal aanwezig zijn.
 • Met ijzersterke argumenten komen waarom bouwlocaties van tafel moeten en rode contouren ter discussie gesteld kunnen worden.
 • Behalve inspreken zal het kernteam een inhoudelijk afsluitend stuk voorbereiden en ter informatie rondsturen naar alle raadsleden voorafgaand aan de eerste commissievergadering.

Argumenten van verweer:

 • Landelijke discussie over Klimaat.
 • De Bilt is groen. Dit moet niet alleen groen blijven, maar uitgebreid worden. 
 • Financiën.

Observatie van advocaat:

 • Chapeau dat de locaties zich al zo goed georganiseerd hebben.  
 • Op het politieke proces kunnen de bewoners nu nog invloed uitoefenen op de uiteindelijke besluitvorming. Maak hier gebruik van. Bedenk wat het doel is en wat de middelen zijn om in te zetten om het doel te bereiken.
 • Laat zien dat Bilthoven tegen deze plannen is door volle aanwezigheid en in argumenten die steekhouden en impact maken.
 • Zorg dat er een overkoepelend stuk komt waarin argumenten uitgeschreven worden en voor de vergadering verspreid wordt onder de raadsleden (beknopte argumenten). Overtuig de raadsleden tegen het plan te stemmen.

Het initiatief door een inwoner voor een gemeentewijd protest voor het gemeentehuis wordt onder applaus ontvangen.
Met het kernteam kan contract opgenomen worden hoe en wanneer men dit wil organiseren.

Er wordt een reactie gevraagd van de aanwezige raadsleden op de bijeenkomst:

 • blij met saamhorigheid, het is belangrijk om de raadsleden daarin mee te nemen
 • maak het inspreken persoonlijk, maar zorg niet voor een NOT IN MY BACKYARD-verhaal. Houd het zakelijke en inhoudelijk.
 • in het gemeenschappelijke verhaal belangrijk dat het signaal komt vanuit de bewoners: op het stukje groen dat we nog hebben moeten we heel zuinig zijn, kijk naar buiten de rode contouren, binnen de gemeente De Bilt is geen ruimte om te bouwen binnen de contouren.
 • Niet landbouw in verhaal gebruiken, niet uitspelen tegen elkaar.
 • Democratie in besluitvorming is belangrijk, bouwen NIET in natuur, buiten rode contouren is ruimte genoeg om woningbouw te realiseren, ook signaal richting provincie geven.
 • Vooral inspreken: raadsleden wachten op wat mensen gaan inspreken.

De moderator bedankt alle aanwezigen voor deelname aan de bijeenkomst en roept op om vooral de raadsleden te benaderen.

Onder groot applaus wordt de moderator bedankt voor het voortreffelijk voorzitten van deze avond.