Omvang congresfunctie De Timpe aan banden gelegd: Raad van State tikt de gemeente De Bilt op de vingers

Op 2 december jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep dat Bewonersvereniging Bilthoven Noord samen met Wijkraad De Leijen heeft ingesteld over het bestemmingsplan Rembrandtlaan. De Raad van State perkt het gebruik van de congresfunctie van De Timpe in en veroordeelt de gemeente in de proceskosten. Aan de gemeenteraad van De Bilt is opgedragen om binnen 4 weken na de uitspraak het bestemmingsplan in die zin aan te passen. Wel oordeelt de Raad van State dat, uitgaande van maximaal 1.800m2 congresruimte, de parkeer- en verkeersdruk van de nieuwe ontwikkeling nog acceptabel is. De bewonersorganisaties vragen zich echter af of die parkeer- en verkeersdruk ook nog acceptabel is als het bestemmingsplangebied, dat nu nog deels braak ligt, verder ontwikkeld wordt.

Lees meer: PERSBERICHT


Uitspraak Raad van State over bezwaar tegen De Timpe uitgesteld

Op 10 september jl. is de zaak “ bestemmingsplan Rembrandtlaan 2014 “ (bezwaarschrift tegen de massale bouw van de Timpe en in het bijzonder de verkeers- en parkeerimpact daarvan) van de Bewonersvereniging Bilthoven Noord en Stichting Wijkraad De Leijen door de Raad van State behandeld. De behandeling heeft ongeveer twee uur geduurd. Er waren veel vragen van de staatsraden, die de zaak goed hadden voorbereid. Ons bestuurslid Ank Schoorel en BBN-lid Ellen Thier hebben namens BBN en Wijkraad De Leijen de vragen zo goed mogelijk beantwoord en ons gezamenlijk standpunt naar voren gebracht.

Na 6 weken zou de Raad van State uitspraak doen. Inmiddels is de termijn met 6 weken verlengd. Zodra de uitspraak beschikbaar is, zal die via een Nieuwsbrief aan de leden van BBN worden bekend gemaakt.


Persbericht: Voorlopig geen vergunningaanvragen bouw De Timpe

Op 29 januari 2015 heeft de gemeenteraad van De Bilt het bestemmingsplan Rembrandtlaan, na enkele doorgevoerde wijzigingen, vastgesteld. Deze wijzigingen gingen de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord en de Wijkraad De Leijen niet ver genoeg. Immers, ook met de wijzigingen dreigt door de beoogde massale bouwontwikkeling van met name De Timpe nog altijd een onacceptabele verkeerstoename en aanzienlijke parkeerproblemen.

Reden voor beide bewonersverenigingen om bij de Raad van State een gezamenlijk beroepschrift in te dienen tegen de massale bouwontwikkeling die het bestemmingsplan toelaat. Omdat de afhandeling van een beroepsprocedure door de Raad van State vele maanden in beslag kan nemen, hebben beide bewonersverenigingen bij de Raad van State ook om een voorlopige voorziening gevraagd. Daarmee werd beoogd te voorkomen dat de initiatiefnemer van De Timpe, de heer Van Eijkelenborg, al tijdens de beroepsprocedure de nodige sloop- en bouwvergunningen zou kunnen aanvragen.  

Op 15 juni jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de voorlopige voorziening. De Raad van State heeft het verzoek van de bewonersvereniging en de wijkraad om een voorlopige voorziening afgewezen. Deze uitspraak is gebaseerd op de toezeggingen van de heer Van Eijkelenborg dat hij tijdens de lopende beroepsprocedure geen vergunningen zal aanvragen. Deze toezegging is juridisch vastgelegd. De heer Van Eijkelenborg rekende de voorzitter van de Raad van State voor dat het nog wel minimaal zo’n twee jaar zou kunnen duren voordat hij de eerste vergunningen zou kunnen aanvragen. Daarmee was er voor de voorzitter van de Raad van State geen rechtsgrond meer om de voorlopige voorziening toe te kennen.

Lees meer


Beroep bij Raad van State met betrekking tot Bestemmingsplan "Rembrandtlaan 2014" (De Timpe)

Zoals wij reeds eerder informeerden heeft de gemeenteraad op 29 januari 2015 het Bestemmingsplan “Rembrandtlaan 2014” vastgesteld. Dit ondanks de vele en zwaarwegende bezwaren die tegen het plan waren ingediend. Wij hebben bericht dat wij een beroep bij de Raad van State overwogen en een extern deskundigenbericht wilden vragen m.b.t. verkeer en parkeren.

Lees meer


Bestemmingsplan Rembrandtlaan op 29 januari jl. aangenomen

BESTEMMINGSPLAN REMBRANDTLAAN/DE TIMPE

Donderdag 29 januari jl. is het bestemmingsplan Rembrandtlaan door de gemeenteraad behandeld en aangenomen. Zie verslag raadsvergadering 29 januari jl. 

Er zijn  14 moties ingediend en 8 amendementen. Een ongekend aantal voor een bestemmingsplan dat niet zo’n groot gebied betreft. 3 Amendementen zijn aangenomen en hebben tot wijzigingen van het plan geleid.

  • In de kop (gebouw “De Timpe”) is de horecamogelijkheid qua oppervlakte  beperkt tot 250m2, waardoor er geen  grote horecagelegenheid met  verkeersaantrekkende werking kan komen.
  • De mogelijkheden van detailhandel in de romp en de staart zijn verder terug gebracht.
  • Voorts kan B&W bij het verlenen van een omgevingsvergunning geen grotere oppervlakte voor de functies toestaan.

De 4 samenwerkende verenigingen zijn uiteraard teleurgesteld dat er zo weinig  geluisterd is naar de inwoners.
BBN beraadt zich samen met Wijkraad De Leijen, Hart VAN Bilthoven en de ondernemersvereniging Centrum  over een beroep bij de Raad van State. Over de bouwhoogte zal de Raad van State zich overigens niet uitlaten, dat is voorbehouden aan de gemeenteraad.
Evenwel, de verkeersdruk en de parkeermogelijkheden kan de Raad van State wel  beoordelen. In een aantal gevallen heeft dat in de jurisprudentie geleid tot het oordeel van de Raad van State dat het  desbetreffende bestemmingsplan door een  gemeente onvoldoende  was  voorbereid.

Wij beraden ons over de mogelijkheid om een extern advies in te winnen m.b.t. de verkeers-en parkeerproblematiek.  Indien een dergelijk advies goed uitpakt zal de gang naar de Raad van State worden gemaakt.