Beroep bij Raad van State met betrekking tot Bestemmingsplan "Rembrandtlaan 2014" (De Timpe)

Zoals wij reeds eerder informeerden  heeft de gemeenteraad op 29 januari 2015 het Bestemmingsplan “Rembrandtlaan 2014” vastgesteld. Dit ondanks de vele en zwaarwegende bezwaren die tegen het plan waren ingediend. Wij hebben bericht dat wij een beroep bij de Raad van State overwogen en een extern deskundigenbericht wilden vragen m.b.t. verkeer en parkeren.

Het bestuur heeft aan Bono Traffics, een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van verkeer en vervoer, opdracht gegeven voor zo’n advies. Op 30 maart jl. is door dit bureau het betreffende onafhankelijk deskundigenbericht uitgebracht, met name waar het de congresfunctie van “De Timpe” betreft.

Inmiddels heeft het bestuur van de bewonersvereniging, gezamenlijk met Wijkraad “De Leijen”, op 21 april jl. beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het besluit van de gemeenteraad waarbij het bestemmingsplan is vastgesteld. Het beroepschrift is een coproductie van beide bewonersverenigingen. Het bovengenoemd deskundigenbericht van Bono Traffics is in dit beroepschrift ingebracht.

Tevens hebben beide bewonersverenigingen de voorzitter van de Raad van State gevraagd een voorlopige voorziening te treffen en de werking van het bestemmingsplan op te schorten. Het bestemmingsplan treedt nl. in werking ondanks ons beroep.

Zodra er meer nieuws over het verloop van de procedure beschikbaar is informeren wij u via deze website.