Nieuwe ontwikkelingen in bezwaren tegen ontwerpbestemmingsplan Rembrandtlaan

Samen optrekken lijkt succesvol te zijn.

Wijkraad De Leijen, Bewonersvereniging Bilhoven-Noord, Hart VOOR Bilthoven en de Winkeliersvereniging  Bilthoven Centrum trekken samen op in hun bezwaren tegen het ontwerpbestemmingsplan Rembrandtlaan. Sinds het vorige persbericht  hebben zich twee nieuwe ontwikkelingen voorgedaan.

1. Reactie wethouder Mieras op inspreektekst namens bewonersorganisaties en winkeliersvereniging.

In de vergadering van de Commissie Openbare Ruimte van 13 november jl.  (over de Najaarsnota en het Projectenboek) heeft Hanneke Brosi, woordvoerder namens onze vier organisaties, ingesproken over de naar onze mening slechte communicatie  rondom het ontwerpbestemmingsplan Rembrandtlaan. In tegenstelling tot wat in het Projectenboek hierover staat vermeld (Inspreektekst Hanneke Brosi). Wethouder Mieras is in zijn reactie zeer uitvoerig op de bezwaren ingegaan. Hij benadrukte in zijn antwoord zijn waardering voor de goed opgezette campagne van de vier grote organisaties en de goed beargumenteerde zienswijzen. Hij sprak uit (fragment 2) dat het college zeer goed de bezwaren van omwonenden had begrepen, maar dat we het misschien niet op alle punten eens zouden kunnen worden. Hij riep de organisaties op om het antwoord van het college af te wachten. Dat komt in de vorm van beantwoording van de zienswijzen en eventuele planaanpassingen bij de vaststelling van het bestemmingsplan Rembrandtlaan.

2. Filmverslag op RTV Utrecht over nieuwbouwcomplex bij Station Bilthoven

Naar aanleiding van de door Beter de Bilt georganiseerde bewonersavond over De Timpe op 26 november jl. heeft RTV Utrecht een filmverslag gemaakt. Tijdens deze avond heeft Hanneke Brosi (WDL) nogmaals benadrukt dat wij ons grote zorgen maken over de bouwhoogte, het verkeer en de detailhandel. Dat we op vele momenten (indienen zienswijzen, in een gesprek met de wethouder en inspreken bij  Commissie Openbare Ruimte ) onze zorgen hebben geuit.  Nu wachten we op een aangepast voorstel van het college bij de indiening van het bestemminsplan Rembrandtlaan.  Hanneke Brosi gaf aan dat er ook voor de overige aanwezigen goede mogelijkheden zijn om hun invloed aan te wenden bij de raadsleden. Dit is belangrijk,  omdat de raad nu het laatste woord heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Behalve vele omwonenden waren die avond ook vertegenwoordigers van diverse politieke partijen aanwezig.  Leden van de klankbordgroep Rembrandtlaan beklaagden zich over de strakke, vaststaande kaders waarbinnen ze konden meepraten. Vanuit omwonenden bestond ongerustheid over de verkeerstoename en de nu al bestaande onveiligheid voor de scholieren, vooral in de ochtendspits. Ook bouwhoogte, massaliteit, parkeren, detailhandel en aantasting van het dorps karakter werden genoemd. Daarnaast werd nog eens benadrukt dat er in het nieuwe bestemmingsplan méér ontwikkelingen mogelijk zijn dan De Timpe zoals ruimte voor (grootschalige) leisure. Dat zal tot extra verkeerstoename leiden. Opvallend was de constatering van bewoners dat ontwikkelaars neer lijken te kijken op een dorp: het moet allemaal hoger, meer en groter. Maar het wordt daarmee niet mooier.

Waarschijnlijk wordt het bestemmingsplan Rembrandtlaan in januari 2015 aangeboden aan de gemeenteraad en medio januari behandeld in de Commissie Openbare Ruimte. De vier organisaties zullen zeer kritisch kijken in hoeverre er aanpassingen in het plan zijn gemaakt naar aanleiding van onze zienswijzen en ons beraden over verdere gezamenlijke actie. Want juist de gezamenlijkheid onderstreept het belang dat vele burgers hechten aan een plan dat past in de omgeving.