Project De Timpe kan en mag niet in deze vorm

Project De Timpe kan en mag niet in deze vorm
 
Vier samenwerkende belangengroepen in Bilthoven roepen hun volksvertegenwoordigers op om de komende raadsvergadering van 29 januari 2015 stelling te nemen tegen de huidige plannen van het college met  De Timpe.  De burger betaalt een hoge prijs voor de  forse nieuwbouw.  De omvang van het nu voorgestelde bouwprogramma moet daarom drastisch worden teruggeschroefd.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar bijgaand persbericht en achtergrondinformatie.

Wij roepen u op om massaal aanwezig te zijn bij de raadsvergadering op donderdag 29 januari a.s., aanvang: 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis. 


Bestemmingplan Rembrandtlaan vandaag in behandeling bij raadscommissie

Er is de afgelopen dagen zeer hard gewerkt aan het bestemmingsplan Rembrandtlaan door velen vanuit de 4 gezamenlijk optredende belangenorganisaties, resulterend in:

  • Een bericht aan de raadsleden waarin ze worden gewezen op de nodige aandachtspunten
  • Een bij dat bericht behorend achtergronddocument waar de gezamenlijke standpunten nog eens op een rijtje zijn gezet. Inclusief de bijbehorende onderbouwing.

Vanavond de behandeling in de Raadscommissie. We zijn benieuwd naar het verloop.


De vier samenwerkende belangengroepen zijn teleurgesteld over de geringe planaanpassingen in Bestemmingsplan Rembrandtlaan

Zoals u vandaag in de Biltsche Courant heeft kunnen lezen bespreekt de Commissie Ruimtelijke Ordening donderdag 15 januari het bestemmingsplan Rembrandtlaan met o.a. het nieuwbouwproject De Timpe.
Inmiddels hebben de vier samenwerkende belangengroepen (Wijkraad De Leijen, Bewonersvereniging Bilthoven-Noord, Hart VOOR Bilthoven en Winkeliersvereniging Centrum Bilthoven) zich bij de gemeentelijk Griffier gemeld om gebruik te maken van het inspreekrecht tijdens de commissiebehandeling van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Rembrandtlaan. 
Graag roepen wij u als bewoner van Bilthoven Noord op om hierbij aanwezig te zijn: donderdag 15 januari a.s. om 20.00 uur in de Mathildezaal. Het bestemmingsplan Rembrandtlaan staat als onderwerp 7 op de agenda.
 
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar bijgaand persbericht dat namens de vier samenwerkende belangengroepen is verstuurd. 


Plan ontwikkeling op Rembrandtlaan aangepast

Op 3 december is een bericht  verschenen op de website van de gemeente De Bilt, dat het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het bestemmingsplan Rembrandtlaan. Daarin geeft het college aan dat de bouwhoogte op de kop van de Rembrandtlaan (De Timpe) is verlaagd tot maximaal 17,6 meter. De drie bewonersverenigingen (Wijkraad De Leijen, Bewonersvereniging Bilthoven-Noord, Hart VOOR Bilthoven) en de Winkeliersvereniging Bilthoven Centrum hebben aangedrongen op een maximale bouwhoogte inclusief vrijstelling van 16 meter.

De toegestane detailhandel op de kop is weliswaar teruggebracht, maar tegelijkertijd is er een extra horecavoorziening mogelijk. Er is door de bewonersverenigingen en de winkeliersvereniging aangedrongen om geen detailhandel toe te staan, behoudens een kiosk.

De drie bewonersverenigingen en de Winkeliersvereniging wachten af totdat het bestemmingsplan openbaar is. Dan zullen wij bekijken in hoeverre er aan onze zienswijzen tegemoet is gekomen.