Persbericht bestemmingsplan Rembrandtlaan: bezwaren tegen grootstedelijke bouwplannen bij het station

De omgeving Rembrandtlaan bij het station is een verloederd gebied. Geen twijfel dat daar hoognodig iets aan gedaan moet worden. Maar niet op de manier zoals in het ontwerp-bestemmingsplan door B&W wordt voorgesteld. Daarom hebben Wijkraad De Leijen, Bewonersvereniging Bilthoven-Noord, Hart VOOR Bilthoven (samen ca. 15.000 inwoners) en winkeliersvereniging Bilthoven Centrum hun mening op dit plan met elkaar afgestemd. Maar we hebben meer gedaan. Na de sluitingsdatum van het indienen van zienswijzen (30 juli jl.) hebben wij de gemeente aangeboden om te overleggen over een voor alle betrokkenen (gemeente, ontwikkelaar èn omwonenden) acceptabele planinvulling. De gemeente is echter niet op dit aanbod ingegaan. 
 

Lees meer


Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Rembrandtlaan: gesprek met de wethouder

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Rembrandtlaan: gesprek met de wethouder

Zoals eerder gemeld heeft BBN eind juli bezwaar aangetekend tegen het ontwerp bestemmingsplan Rembrandtlaan. Onze bezwaren richten zich voornamelijk op de bouwhoogte op de zgn. Kop (hoek Rembrandtlaan – Jan Steenlaan), de verkeersdruk en de in het gebied geplande detailhandel. De zienswijze van BBN is afgestemd met die van de Wijkraad De Leijen, Hart VOOR Bilthoven en de winkeliers van centrum Bilthoven.

Deze vier verenigingen hebben gezamenlijk begin september overleg gehad met wethouder Mieras, waarbij is aangedrongen serieus rekening te houden met deze massale en eenduidige bezwaren vanuit de omgeving. Met een beroep op de door dit college van B&W bepleite “moderne bestuursstijl” door burgers herkenbaar te laten participeren in de besluitvorming, is door de vier verenigingen aangeboden constructief mee te werken aan de nodige aanpassingen van het plan. De wethouder heeft toegezegd uiterlijk begin oktober te reageren op dit aanbod.


Zienswijze Rembrandtlaan juli 2014

BEZWAAR TEGEN BOUWHOOGTES, DETAILHANDEL EN VERKEERSSITUATIE OP DE REMBRANDTLAAN E.O.

BBN heeft bij de gemeente - ten tweede male - bezwaar aangetekend tegen de bouwhoogtes zoals die zijn opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan Rembrandtlaan (gedeelte Jan Steenlaan tot aan de Rogier van der Weijdenlaan). Met name geldt dit voor de bebouwing zoals die is voorzien op de zgn. Kop (hoek Jan Steenlaan -Rembrandtlaan), die volgens BBN veel te massief en te hoog is gepland (voor een impressie van het bouwplan zie http://archivice.nl/portfolio/de-timpe/). Een hoogte van 16 m (overeenkomend met de Julianaflat) is o.i. het maximum.

De in dit gebied geplande ruimte voor detailhandel is volgens BBN onwenselijk. Overeenkomstig het gemeentelijk beleid dient alle detailhandel zich te concentreren in het (gerenoveerde) centrum van Bilthoven, waar het al moeite genoeg kost om tot een economisch gezonde situatie te komen.

In het plangebied Rembrandtlaan e.o. zijn vele nieuwe functies gepland. Op zich een streven waar wij achter staan, want een revitalisering van dit nu rommelige en grotendeels leegstaande gebied is zeer gewenst. Dit mag echter niet leiden tot een onaanvaardbare verkeerstoename in deze buurt met krappe straten. In een evenwichtig mobiliteitsplan moeten concrete en voor de omwonenden acceptabele verkeersoplossingen worden gedefinieerd.

BBN maakt zich ernstige zorgen over het door de gemeente vrijwel negeren van de bezwaren van vele omwonenden en belanghebbenden op het eerdere voorontwerpplan. Deze houding past niet in een moderne bestuurscultuur en staat haaks op het in de verkiezingstijd gepreekte openstaan voor inbreng van burgers.

Lees hier verder voor de volledige tekst van de zienswijze van BBN, die is afgestemd met de Wijkraad De Leijen, Winkeliersvereniging Bilthoven Centrum / De Kwinkelier en Hart VOOR Bilthoven. 


Plan Stedenbouwkundige visie Rembrandtlaan

10 januari jl. heeft de gemeente een bijeenkomst gehouden om de stedenbouwkundige visie Rembrandtlaan (gedeelte tussen Jan Steenlaan en Rogier van der Weydenlaan) aan de omwonenden en anderen te presenteren. Twee bestuursleden van BBN zijn daarbij aanwezig geweest.

Het bleek dat de omwonenden op geen enkele wijze betrokken zijn geweest bij de planontwikkeling. Zij voelen zich overvallen door de gemeente.

BBN heeft ingesproken op de vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening van 24 januari.

Aandacht is daarbij gevraagd voor het feit dat de omwonenden niet betrokken zijn geweest. Voorts voor de bouwhoogtes ( 5 woonlagen) en de hoeveelheid bedrijfsoppervlakte,vooral in relatie tot de verkeersafwikkeling en de parkeerdruk. De letterlijke inspreektekst is te lezen onder doorklikken

De wethouder heeft toegezegd een klankbordgroep in te stellen, waarvoor ook BBN is uitgenodigd. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 26 februari.

Graag wijzen wij u op de site van de gemeente, waar u het plan kunt bekijken www.debilt.nl / onder projecten/stedenbouwkundig plan Rembrandtlaan.