Persbericht bestemmingsplan Rembrandtlaan: bezwaren tegen grootstedelijke bouwplannen bij het station

De omgeving Rembrandtlaan bij het station is een verloederd gebied. Geen twijfel dat daar hoognodig iets aan gedaan moet worden. Maar niet op de manier zoals in het ontwerp-bestemmingsplan door B&W wordt voorgesteld. Daarom hebben Wijkraad De Leijen, Bewonersvereniging Bilthoven-Noord, Hart VOOR Bilthoven (samen ca. 15.000 inwoners) en winkeliersvereniging Bilthoven Centrum hun mening op dit plan met elkaar afgestemd. Maar we hebben meer gedaan. Na de sluitingsdatum van het indienen van zienswijzen (30 juli jl.) hebben wij de gemeente aangeboden om te overleggen over een voor alle betrokkenen (gemeente, ontwikkelaar èn omwonenden) acceptabele planinvulling. De gemeente is echter niet op dit aanbod ingegaan. 

Doorgeslagen grootstedelijke bouwplannen
De gemeente stelt dat bij een representatief station Bilthoven een sterk verstedelijkt stationsgebied op de “Kop” van de Rembrandtlaan (hoek Jan Steenlaan) hoort. Wij vragen ons af waarop deze gedachtegang gebaseerd is. Station Bilthoven en omgeving vormen een mooie groene entree voor onze gemeente. Het beoogde massale bouwblok met hoogtes tot 21 meter past dan ook totaal niet bij de omliggende groene, villapark-achtige omgeving. Ook de samenhang met de fraai vormgegeven nieuwe spoortunnels wordt volledig uit het oog verloren. Voor een evenwichtige balans vinden wij dat de bouwhoogte in de “Kop” moet worden gemaximeerd op 16 meter, aflopend naar 12 meter en 9 meter.

Versnippering winkelgebied tast concurrentiepositie van Centrumgebied aan
Momenteel wordt voortvarend gewerkt aan de vernieuwing van het Centrumgebied en de Kwinkelier. Dit zal zeker een positieve uitwerking hebben op de door iedereen gewenste concentratie van detailhandel in dit winkelgebied. Hier zal de dynamiek die hoort bij een station gaan plaatsvinden. Het is heel merkwaardig dat de gemeente in haar plannen voor de Rembrandtlaan een flinke uitbreiding met detailhandel toe staat, wat tot ongewenste versnippering zal leiden. Wij roepen de gemeente op een consistent detailhandelsbeleid te voeren en duidelijkheid te verschaffen door geen detailhandel op de kop van de Rembrandtlaan toe te staan.

Verkeerschaos in woongebied
Het gebied rondom de Rembrandtlaan is divers: woningen, sportclubs, scholen en woonzorgcentra. De lanen worden door het smalle wegprofiel en de grote hoeveelheden fiets-, auto-, bus- en vrachtverkeer nu al zwaar belast. De voorgenomen extra functies (zoals een hotel, restaurant en congres- en vergadercentra) werken sterk verkeersaantrekkend. Verkeerschaos dreigt en de verkeersveiligheid komt ernstig in gevaar. Uit oogpunt van verkeersveiligheid en leefbaarheid dienen maatregelen getroffen te worden die  een verdere toename van het autoverkeer tegengaan. Deze maatregelen mogen wat ons betreft best ten koste gaan van het ambitieniveau van de invulling van dit plangebied.

Hoe gaat dit college om met de inbreng van inwoners?
Het college zegt in zijn coalitie-akkoord een open houding naar de inwoners aan te nemen en deelname van de inwoners aan het besluitvormingsproces zelfs één van de belangrijkste speerpunten te vinden. Deze lovenswaardige voornemens lijken haaks te staan op het feit dat de ruim honderd ingediende zienswijzen op het voorontwerp bestemmingsplan op geen enkele wijze geleid hebben tot relevante bijstellingen. Wij maken ons zorgen dat de tweede ronde zienswijzen hetzelfde lot beschoren is. Om het nieuwe bestemmingsplan Rembrandtlaan goed in te passen in de omgeving, roepen wij het college daarom op zijn behaalde resultaten niet af te lezen aan een zo volgebouwd mogelijk, stedelijk gebied, maar aan een met groot draagvlak (bij ontwikkelaar èn omwonenden) verkregen mooi en evenwichtig ingericht gebied Rembrandtlaan.

  

Mededeling voor de pers:
Waarom dit bericht op dit moment?

  • Belangrijk dat de Bilthovense bevolking zich bewust is van de impact op hun omgeving van de voorgenomen plannen.

  • We doen deze oproep op dit moment omdat in het nu lopende ambtelijk en bestuurlijk overleg met de ontwikkelaar nog planaanpassingen mogelijk zijn

Voor meer informatie over dit bericht: Martin van de Grift 030-2252154 (’s avonds)