Persbericht: Voorlopig geen vergunningaanvragen bouw De Timpe

Op 29 januari 2015 heeft de gemeenteraad van De Bilt het bestemmingsplan Rembrandtlaan, na enkele doorgevoerde wijzigingen, vastgesteld. Deze wijzigingen gingen de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord en de Wijkraad De Leijen niet ver genoeg. Immers, ook met de wijzigingen dreigt door de beoogde massale bouwontwikkeling van met name De Timpe nog altijd een onacceptabele verkeerstoename en aanzienlijke parkeerproblemen.

Reden voor beide bewonersverenigingen om bij de Raad van State een gezamenlijk beroepschrift in te dienen tegen de massale bouwontwikkeling die het bestemmingsplan toelaat. Omdat de afhandeling van een beroepsprocedure door de Raad van State vele maanden in beslag kan nemen, hebben beide bewonersverenigingen bij de Raad van State ook om een voorlopige voorziening gevraagd. Daarmee werd beoogd te voorkomen dat de initiatiefnemer van De Timpe, de heer Van Eijkelenborg, al tijdens de beroepsprocedure de nodige sloop- en bouwvergunningen zou kunnen aanvragen.   

Op 15 juni jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de voorlopige voorziening. De Raad van State heeft het verzoek van de bewonersvereniging en de wijkraad om een voorlopige voorziening afgewezen. Deze uitspraak is gebaseerd op de toezeggingen van de heer Van Eijkelenborg dat hij tijdens de lopende beroepsprocedure geen vergunningen zal aanvragen. Deze toezegging is juridisch vastgelegd. De heer Van Eijkelenborg rekende de voorzitter van de Raad van State voor dat het nog wel minimaal zo’n twee jaar zou kunnen duren voordat hij de eerste vergunningen zou kunnen aanvragen. Daarmee was er voor de voorzitter van de Raad van State geen rechtsgrond meer om de voorlopige voorziening toe te kennen.

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Rembrandtlaan in de vergaderingen van de gemeenteraad hebben de bewonersvereniging en de wijkraad  aangedrongen op een transparante planning voor het vervolgproces van de planontwikkeling. Met name vanwege de te voorziene verkeerschaos wanneer er met de bouw van De Timpe begonnen zou worden tijdens de afsluiting van de Leijenseweg. Met de onderbouwing van de uitspraak van de Raad van State geeft de initiatiefnemer van de bouw van De Timpe eindelijk de openheid van zaken waar de bewonersvereniging en de wijkraad  al vaker om gevraagd hebben.                   

De inhoudelijke behandeling van het beroepschrift zelf is niet eerder te verwachten dan in november/december.

Bewonersvereniging Bilthoven-Noord
Wijkraad De Leijen