"EVEN BIJPRATEN" - februari 2011

“Even bijpraten”

Februari 2011

Graag praten we u weer even bij over de stand van zaken over verschillende onderwerpen:

De volgende onderwerpen passeren de revue:

  • Centrumplan naar uitvoeringsfase
  • Bestemmingsplannen Bilthoven-Noord en Buitengebied Noord-Oost
  • Snelheidsremmende maatregelen op Händellaan en Lassuslaan
  • Fietspad Jan Steenlaan
  • Eventuele oprichting van appartementen met zorgvoorziening op het terrein oude Theresiaschool
  • Bladcampagne
  • Bezorging Biltsche Courant versus De Vierklank

Centrumplan naar uitvoeringsfase
Zoals iedereen heeft kunnen constateren is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden voor het nieuwe centrum van Bilthoven. Op de Jan Steenlaan en Soestdijkseweg zijn kabels en leidingen verlegd en zijn de eerste panden gesloopt. Deze werkzaamheden lopen vooruit op het “echte” werk: de bouw van de twee tunnels onder het spoor en aanleg van het nieuwe Emmaplein. Die bouw start overigens pas over - naar verwachting - ruim een jaar. In de tussentijd vindt de aanbesteding plaats, wordt het ontwerp van de tunnels en het nieuwe stationsplein tot in detail uitgewerkt en wordt de overdracht afgerond van te verwijderen panden en bijbehorende gronden in de zgn. Driehoek (strook tussen de Chinees en Wijn en Spijs).  

Ook voor de start van de renovatie van De Kwinkelier (slopen voormalige sporthal en muziekschool) worden voorbereidingen getroffen. Met de betrokken winkeliers is door de ontwikkelaar Synchroon overeenstemming op hoofdlijnen bereikt over nieuwe huurovereenkomsten. Er vindt nog overleg plaats tussen Hart Voor Bilthoven (de verenigde bewonersverenigingen) en de gemeente over een acceptabele oplossing voor de bevoorradingsroute. De gemeenteraad heeft hiervoor een voorbehoud gemaakt bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor De Kwinkelier.  

Afgelopen oktober zijn door de gemeenteraad de nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld voor het Stationsgebied en De Kwinkelier. Het ontwerp bestemmingsplan voor het Emma-Vinkenplein is op 27 januari ter inzage gelegd, nadat B&W het advies van de Klankbordgroep voor een beperking van de bouwhoogtes van de zgn. Poortgebouwen (maximaal 5 bouwlagen aan weerszijden van het spoor) heeft overgenomen. Zie voor meer details hierover onder Centrumplan.
 

Bestemmingsplannen Bilthoven-Noord en Buitengebied Noord-Oost
Tot onze spijt is er nog geen enkele vooruitgang in deze bestemmingsplannen. De gemeente houdt zich niet aan de afspraken. In november 2010 zou het concept Bestemmingsplan Bilthoven-Noord ter bespreking aan BBN worden voorgelegd, dit heeft opnieuw vertraging opgelopen. In de tussentijd wordt er maar doorgebouwd…


Snelheidsremmende maatregelen op Händellaan en Lassuslaan
Op initiatief van een aantal aanwonenden aan de Händellaan en Lassuslaan is een overleg op gang gekomen met de gemeente om maatregelen te treffen tegen de hoge rijsnelheden van het autoverkeer op de routes Händellaan-Pleineslaan en Lassuslaan. Beide routes trekken veel doorgaand verkeer, dat zich niet veel gelegen laat liggen aan de formele 30 km zone op genoemde lanen. Hoewel natuurlijk primair de verantwoordelijkheid voor het hanteren van de op de woonomgeving aangepaste snelheid bij de passerende automobilisten ligt, wordt het wenselijk gevonden fysieke snelheidsremmende maatregelen te treffen, vergelijkbaar met de drempels en plateaus zoals die op de Pleineslaan aan de Dolderse kant zijn  gerealiseerd.
De gemeente heeft inmiddels toegezegd op de Händellaan 3 plateaus aan te leggen en op de Lassuslaan om de ca. 100 meter zgn. tijdelijke drempels. Over de exacte locaties van die drempels vindt nog overleg plaats met de aanwonenden. Zie voor een nadere toelichting het verslag van de bespreking op 28 januari en een memo van de gemeente over snelheidsremmende maatregelen.
 

Fietspad Jan Steenlaan 
Op 5 januari heeft er een gesprek plaats gehad met de gemeente, Grontmij, de scholen, omwonenden en BBN over mogelijke alternatieven voor een veilig fietsverkeer van en naar de scholen vanaf het station. Het oorspronkelijke plan van de gemeente was om een stuk tuin van aanwonenden van de Jan Steenlaan te onteigenen  en daar een fietspad aan te leggen. Er is in het Centrumplan reeds een fietspad gepland langs de Jan Steenlaan tussen Soestdijkseweg en de Rembrandtlaan. De mogelijke onteigening stuit op groot verzet van de betrokkenen.
Diverse scenario's zijn  de revue gepasseerd waaronder eenrichtingverkeer over een stuk van de Jan Steenlaan tussen Rembrandtlaan en Heidepark, een aparte fietsers oversteekplaats van de Soestdijkseweg naar de van Ostadelaan en vandaar via Heidepark naar de scholen, de situatie laten zoals die nu is  en nog enkele minder voor de hand liggende alternatieven.
De bijeenkomst op 5 januari had een nogal technisch karakter, omdat uitsluitend verkeerskundige argumenten door de Grontmij (die had een alternatieven rapport geproduceerd) waren gehanteerd. Dat werd als zeer teleurstellend ervaren.
Op 13 januari is wederom een bijeenkomt met de gemeente gehouden, maar nu met een kleinere samenstelling: gemeente (3X), omwonenden (3X) en BBN. Dit gesprek liep goed. Diverse alternatieven zijn nogmaals de revue gepasseerd, ook uitgangspunten als verkeersveiligheid zijn explicieter aan de orde gekomen. Kosten gaan ook meespelen. Opgemerkt is dat de gemeente € 600.000 heeft gereserveerd en het fietspad schijnt ook al in het nieuwe concept bestemmingsplan BN te komen.
Afgesproken is dat vanuit de omwonenden diverse uitgangspunten op papier worden gezet. De gemeente gaat nog eens aan het werk en we komen weer bij elkaar als de diverse spelers hun ei gelegd hebben.
 

Eventuele oprichting van appartementen met zorgvoorziening op het terrein oude Theresiaschool
BBN is uitgenodigd door de leiding van de Schutsmantel om mee te denken over de eventuele oprichting van appartementen met zorgvoorziening op het terrein van de oude Theresiaschool. BBN heeft haar mening als volgt verwoord:
Prima als er appartementen voor ouderen komen, die behoefte hebben aan onmiddellijk beschikbare zorg indien dat nodig is. De appartementen zouden ruim (dus een stuk groter dan de 50 m2 waar eerder aan werd gedacht) moeten zijn in overeenstemming met de manier van leven van de inwoners van Bilthoven Noord: vaak komend uit grote woningen.
Extra aandacht verdient het opnemen van een buitenruimte per appartement.
Op het terrein moeten parkeervoorzieningen beschikbaar zijn: al of niet inpandig.
De appartementen zouden koop of huurappartementen moeten worden. Wellicht zijn huurappartementen iets handiger gezien de mogelijk moeilijke verkoop (met doorlopende servicekosten) bij overlijden. De bewoners zouden desgewenst gebruik moeten kunnen maken van alle voorzieningen van de Schutsmantel. Wij denken dat een gemeenschappelijke ruimte in het appartementengebouw niet nodig is.
Het gebouw zou niet hoger mogen worden dan twee woonlagen plus kap, eventueel ook te bewonen. Het zou een villa-achtige uitstraling moeten hebben.
De Schutsmantel gaat e.e.a. verder uitwerken en wil ons graag verder betrekken bij de uitwerking. Dat hebben we toegezegd. Volgens de gemeente zou realisatie vermoedelijk niet voor 2014 mogelijk zijn.
 

Bladcampagne 
Ook dit jaar weer heeft moeder natuur roet in het eten gegooid bij het bladruimen in onze wijk.
Weliswaar heeft de gemeente, op ons aandringen, al voor de officiële start van de bladcampagne een aantal gevaarlijke stukken, zoals de Soestdijkseweg, onder handen genomen, maar toch zorgde het overdadig bladerdek op de wegen voor overlast. 
We zullen er bij de Gemeente op aandringen de campagne met een grotere bezetting uit te voeren, waardoor men er wellicht in slaagt om voor de eerste sneeuwbuien het blad geruimd te hebben. 
De gladheid op de wegen heeft ons nog weer eens met de neus op de feiten gedrukt, dat de obstakels langs de wegen, denk aan b.v. de betonnen paaltjes, bij glijpartijen inderdaad gevaarlijk zijn. 
We zullen de gemeente hierop wijzen en er bij hen op aandringen nu haast te maken met de eerder toegezegde verwijdering van obstakels. Dit temeer, daar bewoners in het algemeen al wel gehoor hebben gegeven aan het verzoek tot verwijdering van “eigen” sta-in-de-wegs.
 

Bezorging Biltsche Courant versus De Vierklank 
De bezorging van de Biltsche Courant, waarin ook de berichten vanuit de Gemeente worden gepubliceerd, is ons al jaren een doorn in het oog. Daarentegen bereiken ons positieve berichten over de bezorging van De Vierklank. 
In oktober 2010 hebben wij een enquête gehouden onder de e-mailleden van BBN over de bezorging van de Biltsche Courant vs. de bezorging van De Vierklank. Over de uitkomst van deze enquête is een brief naar de gemeente gestuurd. Bijlage 1 betreft de uitkomst per laan. Bijlage 2 geeft het eindoverzicht en grafiek weer. 

Toelichting op de bijlagen:
-  De enquête onder e-mailleden van BBN houdt beperkingen in t.a.v. de representativiteit van de uitkomsten: van alle BBN-leden heeft ca 17% aan de enquête meegedaan (28,5% van de leden met e-mail);
-  In heel Bilthoven Noord ontvangt slechts 12% van de bewoners de Biltsche Courant, terwijl 60% De Vierklank ontvangt;
-  De Biltsche Courant scoort haar laagste bezorgingspercentage (0%) in deelgebied 4 (driehoek Soestdijkseweg/Obrechtlaan-Nicolailaan/spoorlijn);
-  De Vierklank scoort haar laagste bezorgingspercentage (40%) in deelgebied 3 (driehoek Soestdijkseweg/Lassuslaan/Obrechtlaan-Nicolailaan).

Mogelijk draagt de uitkomst van deze enquête bij tot een heroverweging voor het plaatsen van het gemeentenieuws.