"EVEN BIJPRATEN" - Februari 2012

"EVEN BIJPRATEN"

Februari 2012

Er staan dit jaar twee voor ons belangrijke bestemmingsplannen op de agenda: het bestemmingsplan Bilthoven-Noord en het bestemmingsplan De Bilt Buitengebied Noord Oost. Dat zal de nodige aandacht van bestuur en leden vergen. Ook wordt het gebied aan de Rembrandtlaan ter hoogte van het spoor verder ontwikkeld en start de uitvoering van het Centrumplan. 
Genoeg onderwerpen om "even bij te praten":

 • Bestemmingsplan Bilthoven-Noord vordert
 • Den en Rust en het Utrechts Landschap dienen bouwplan in voor "Natuurbegraafplaats"
 • Bestemmingsplan Buitengebied Noord Oost nog niet klaar
 • Bedrijventerrein Rembrandtlaan op de schop
 • Bouw tunnels onder het spoor start in april
 • Stationsgebied: bestemmingsplan nu definitief, particuliere bouwinitiatieven voor Emmaplein
 • Uitstel nieuwbouw heeft geen negatieve gevolgen voor kwaliteit herinrichting openbare ruimte
 • Julianalaan gaat op de schop, start in februari
 • Herontwikkeling van De Kwinkelier lijkt uit de impasse te komen
 • GVVP: hernieuwd bezwaar tegen herinrichtingsplannen Gezichtslaan
 • Alternatief voor fietsverkeer over Jan Steenlaan in onderzoek
 • Veiligheid ontwikkelt zich positief
 • Nieuw bomenbeleid ter bescherming van waardevolle bomen in de gemeente De Bilt 

RUIMTELIJKE ORDENING

Bestemmingsplan Bilthoven-Noord vordert

De gemeente heeft ons aanbod aangenomen om een actieve bijdrage te leveren aan de afronding van het bestemmingsplan Bilthoven-Noord. Een plan dat al erg lang op zich laat wachten. BBN heeft overleg gehad met de gemeente. Meer informatie hierover ontvangt u te zijner tijd bij de ALV in het voorjaar. 

Den en Rust en het Utrechts Landschap dienen bouwplan in voor “Natuurbegraafplaats”

In de Biltsche Courant van november 2011 stond een aanvraag voor een bouwvergunning getiteld: “aanleg muurtje Frans Halslaan 27”. Nader onderzoek leerde dat daarmee bedoeld werd een cortenstalen pad van ca. 850 meter lang en 2,5 meter breed en diverse muren van in totaal ca. 125 meter, waarvan 95 meter 2 meter hoog, in het bos achter de Frans Halslaan aan te leggen. Bovendien een plateau van 14 bij 17 meter. Het bestuur gaat hier bezwaar tegen indienen. 

Bestemmingsplan Buitengebied Noord Oost nog niet klaar

Het plan gaat over het buitengebied grenzend aan het bestemmingsplan Bilthoven Noord. Dit plan is nog in ontwikkeling. We blijven hopen dat het dit jaar echt rond komt. 

Bedrijventerrein Rembrandtlaan op de schop

Hoewel het nog niet helemaal zo ver is, zal het bedrijventerrein aan de Rembrandtlaan (vanaf de Jan Steenlaan zuidwaarts) opnieuw ontwikkeld worden. Volgens een onderzoek is het een geschikte locatie voor een gemengd knooppuntgebied: centrum activiteiten (wellicht met hotel) overgaand in wonen/werken, wellness en leisure en zakelijke dienstverlening. Dit vraagt qua stedenbouw om een groene, dorpse uitstraling. Op grond van dit rapport zal een bestemmingsplan voor dit gebied opgesteld worden. Ook verkeerstechnische zaken
moeten nog ontwikkeld worden. BBN wil actief bij dit proces betrokken zijn. 

CENTRUMPLAN

Bouw tunnels onder het spoor start in april

Nadat de opdracht voor de bouw van de twee tunnels onder het spoor in het najaar is gegund aan aannemer Heijmans, is die aan de slag gegaan met de voorbereiding van de uitvoering. Naar verwachting zullen in april de voorbereidende werkzaamheden zichtbaar worden en de werkterreinen worden ingericht, zal in mei de voetgangersbrug tussen het perron en de P&R worden aangelegd en zal op 11 juni de officiële start van het project worden gemarkeerd met een bezoek van minister Schultz van Haegen aan Bilthoven. De autotunnel (de zgn. by-pass) zal als eerste worden aangelegd en eind 2013, samen met de nieuwe aansluiting aan de Jan Steenlaan in Noord en de Spoorlaan in Zuid, worden opengesteld. Direct daarna start de bouw van de tunnel voor langzaam verkeer in de Soestdijkseweg, die begin 2015 in gebruik kan worden genomen.

De Klankbordgroep Centrumplan is intensief betrokken bij de communicatie rondom de uitvoering en heeft bijzondere aandacht voor beperking van de hinder (voor omwonenden, bezoekers van het centrum, treinreizigers en ondernemers) tijdens de uitvoering. Regelmatig gaat de Klankbordgroep om de tafel met het projectteam van gemeente en Prorail. Als eerste punt van zorg ligt nu al op tafel de verwarrende en in de ogen van velen onveilige situatie op de kruising Jan Steenlaan – Soestdijkseweg Noord. 

Stationsgebied: bestemmingsplan nu definitief, particuliere bouwinitiatieven voor Emmaplein

De Raad van State heeft de ingediende beroepen tegen het bestemmingsplan Stationsgebied Bilthoven ongegrond verklaard, waarmee dat plan nu onherroepelijk is en de uitvoering van de plannen onbelemmerd ter hand kan worden genomen. Naast de twee tunnels betreft dat de herinrichting van de openbare ruimte (wat grotendeels zal plaatsvinden in samenhang met de realisatie van de langzaam verkeer tunnel) en de ontwikkeling van vastgoed.

Gezien de huidige economische situatie is de verwachting dat de grootschalige nieuwbouw (de 2 “Poortgebouwen” aan weerszijden van het spoor en bebouwing op de zgn. Driehoek tussen Wijn & Spijs en de Chinees) in de tijd wat vooruit wordt geschoven. Maar particuliere initiatieven voor ver- en nieuwbouw aan de oostzijde van het Emmaplein zullen doorgang kunnen vinden, worden zelfs gestimuleerd vanuit de gemeente. Zo worden de boekhandel (die per 2 maart is verhuisd naar het Roobol-pand) met naastgelegen voormalige apotheek (beide in eigendom bij de gemeente) via een openbare procedure in de markt gezet. Beide panden mogen niet worden gesloopt, maar dienen te worden gerenoveerd. 

Uitstel nieuwbouw heeft geen negatieve gevolgen voor kwaliteit herinrichting openbare ruimte

De Klankbordgroep heeft richting gemeente zorgen geuit over de gevolgen van het uitstel van de (grootschalige) nieuwbouw in de Driehoek, de Poortgebouwen en op het Vinkenplein. In de discussie rondom deze nieuwbouw is immers steeds gesteld dat deze nieuwbouw bepalend is voor de financiële dekking van de realisatie van een kwalitatief hoogwaardige nieuwe inrichting van de openbare ruimte in het centrumgebied. De gemeente heeft verzekerd dat er geen negatieve gevolgen zijn, mede door een slimme fasering in de uitvoering van deze werken (de kosten dus) in combinatie met een flexibele realisatie van nieuw- en verbouw van vastgoed (de inkomsten), optimaal inspelend op veranderende marktomstandigheden. 

Julianalaan gaat op de schop, start in februari

In het kader van de renovatie van het centrum staat de volledige make-over van de Julianalaan hoog op de prioriteitenlijst. Alvorens de herinrichting daarvan kan plaatsvinden moet echter eerst de riolering worden vervangen, kabels en leidingen worden vernieuwd en de zgn. Doorsteek naar de Nachtegaallaan (tussen postkantoor en Top) worden gerealiseerd. Een groot gedeelte van deze werkzaamheden wordt dit jaar uitgevoerd, te starten eind februari met de kap van de bomen, gevolgd door de stapsgewijze vervanging van de riolering te beginnen ter hoogte van de Julianaschool. Tijdens de werkzaamheden zullen steeds kleine gedeeltes van de Julianalaan voor verkeer zijn afgesloten, waarbij de winkels bereikbaar blijven.

Vanuit de Klankbordgroep is een werkgroep gevormd die de totstandkoming van de herinrichtingsplannen in werksessies met het projectteam van de gemeente kritisch volgt en input levert voor alternatieve oplossingen. Punten van zorg betreffen o.a. de nogal krap bemeten Doorsteek, de fietserroutes door het centrum en de parkeercapaciteit. 
Naar verwachting zal er in april een informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor omwonenden en andere direct belanghebbenden. Daarnaast zal er een zgn. e-participatie plaatsvinden waarbij alle belangstellenden worden uitgenodigd via internet te reageren op alternatieve uitvoeringen van het straatmeubilair.

De planning en de voortgang in de uitvoering van de verschillende onderdelen van de werkzaamheden kunnen worden gevolgd in het Informatiecentrum Bilthoven Bouwt, dat vanaf 2 maart is gevestigd in het voormalige Roobol-pand.

Herontwikkeling van De Kwinkelier lijkt uit de impasse te komen

De grootste zorg binnen het centrumplanproces betrof de afgelopen periode de stagnatie van de herontwikkeling van De Kwinkelier. De leegloop en het verder afbladderen van het winkelcentrum deden met de dag groter afbreuk aan de uitstraling van het hele centrumgebied. Mede door de actieve bemoeienis van de gemeente en de volhardendheid van de betrokken ondernemers lijkt de impasse te zijn doorbroken. De eigenaar van De Kwinkelier, de firma Kerckebosch, is zich - eindelijk - zelf actief gaan bezig houden met de gesprekken met de (in totaal nog 28) zittende huurders om tot voor alle betrokkenen acceptabele nieuwe huurovereenkomsten te komen. Medio maart wordt een akkoord verwacht.

Zoals iedereen heeft kunnen waarnemen zijn inmiddels de sporthal en muziekschool (beide eigendom van de gemeente) gesloopt. Dit mede op sterk aandringen van de Kwinkelier-ondernemers en de Klankbordgroep, die verdere verloedering en groeiende sociale onveiligheid rondom de bouwvallen wilden tegengaan. Na de vorstperiode zal het vrijgekomen terrein voorlopig worden ingericht met groen en bestrating, in afwachting van de op deze locatie geplande nieuwbouw.

Gezien de huidige marktomstandigheden is besloten niet - zoals aanvankelijk gepland - te starten met die nieuwbouw en vervolgens pas de renovatie van de rest van het winkelcentrum kloksgewijs (dus via AH en Hema richting Vinkenlaan) af te werken. Om winkeliers en bezoekers al op korte termijn perspectief te beiden op concrete verbetering, zal er nu naar verwachting al dit najaar worden gestart met het aanpakken van het gedeelte waar geen nieuwbouw is voorzien. Dit zgn. “kronkelstraatje” tussen de Vinkenlaan en het centrale plein zal een volledige make-over ondergaan en ook zal een begin worden gemaakt met het opknappen van de parkeergarage. 

VERKEER

GVVP: hernieuwd bezwaar tegen herinrichtingsplannen Gezichtslaan

Bij het vaststellen van het eindconcept van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers-Plan (GVVP) heeft de gemeente geen (formele) reactie gegeven op het bezwaarschrift van BBN t.a.v. de voorgenomen herinrichting van de Gezichtslaan. Daarom hebben wij opnieuw (en uitgebreider) bezwaar aangetekend tegen (a) het aanleggen van vrijliggende fietspaden, (b) het verwijderen van de snelheidsremmende drempels en (c) de voorkeursoplossing van een rotonde voor aanpassing van de kruising Gezichtslaan – Soestdijkseweg-Noord.

Lees het bezwaarschrift en de betreffende passage uit het GVVP.
De integrale tekst van het GVVP is te vinden op de site www.watbeweegtdebilt.nl.

Alternatief voor fietsverkeer over Jan Steenlaan in onderzoek

In september 2011 schreven we dat er meerdere alternatieven onderzocht zouden worden om het fietsverkeer op de Jan Steenlaan van en naar de scholen en de sportvelden vanuit de richting van het station veiliger te maken. Het overleg van de gemeente met de aanwonenden van de Jan Steenlaan en BBN over een eventueel vrijliggend fietspad over de gehele lengte van de Jan Steenlaan is inmiddels opgeschort. De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheid om het fiets-/autoverkeer veilig te laten verlopen in combinatie
met de verdere ontwikkeling van en rondom de Rembrandtlaan. 

LEEFMILIEU

Veiligheid ontwikkelt zich positief

De veiligheid in de wijk ontwikkelt zich op alle fronten positief. Dat komt mede door de inzet van politie die maandelijks een algemene controle uitvoert aan de invalswegen van De Bilt. Er is nu ook meer motorsurveillance en een intensief beleid ten aanzien van jeugdgroepen. BBN heeft positief op dit nieuws gereageerd en toonde zich verheugd over publicatie in de Biltsche Courant over de ontwikkeling van de criminaliteit.
De politie zal binnen korte tijd anders georganiseerd worden vanwege het landelijke beheer over de politie. Dat betekent dat De Bilt met Baarn, Spakenburg, Soest en Bunschoten tot één verzorgingsgebied gaat behoren (thans: Zeist en Bunnik). De burgemeester
verwacht hiervan geen nadelige gevolgen vanwege de ligging van de Bilt.
De burgemeester zal in één van onze algemene bijeenkomsten de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke en verkeersveiligheid komen toelichten. 

Nieuw bomenbeleid ter bescherming van waardevolle bomen in de gemeente De Bilt

Tot 25 januari 2012 lag het nieuwe bomenbeleid - of officieel gezegd “Beleid ter bescherming van waardevolle bomen gemeente De Bilt” - op het gemeentehuis ter inzage. Kern van dit beleid is een wijziging in de wijze waarop welke bomen mogen worden gekapt.
Tot nu toe moet iedere particulier voor het kappen van een boom een vergunning aanvragen bij de gemeente. In de meeste gevallen wordt een dergelijke aanvraag gehonoreerd. Met het ‘Beleid ter bescherming van waardevolle bomen gemeente De Bilt’ wil de gemeente het voor inwoners eenvoudiger maken om een boom op eigen terrein te kappen. 
Als het beleid en de daarbij behorende bomenkaart worden vastgesteld, geldt dat een boom zonder vergunning gekapt mag worden tenzij de boom op de bomenkaart als waardevol is aangemerkt. Dit beleid heeft alleen betrekking op bomen op particulier terrein
binnen de bebouwde kom.
BBN heeft hierop zijn zienswijze ingediend. Met het ontwerp zoals dat nu voorligt zijn wij niet geheel gelukkig. Er zitten nogal wat onduidelijkheden in, die wij in ons commentaar benoemd hebben. Vooral het feit dat een oordeel gevraagd wordt over een voorstel, waarvan o.i. een essentieel onderdeel (de bomenkaart) ontbreekt, baart ons zorgen. Pas nadat een aantal punten zijn aangepast kunnen wij een positief oordeel geven. Wij houden u op de hoogte.

Lees hier de zienswijze van BBN op het nieuwe bomenbeleid