Even Bijpraten, Maart 2019

Commissie AED: crowdfunding eerste 2 apparaten succesvol, nu het hulpverleningsnetwerk
De crowdfunding voor de buurtAED’s is een groot succes. De AED’s onder de naam “Lassuslaan” en “Obrechtlaan” zijn volledig via buurtAED ge-crowdfund! Daarnaast hebben we donaties ontvangen via hartslag de Bilt en hebben we een fysieke AED gekregen vanuit de buurt, waarvoor dank. Ons doel is nu, naast het financieren van de AED “van Dijklaan en Hobbemalaan (hoge nummers),” om te kijken of de Hobbemaflat de AED die binnen hangt buiten wil hangen. Stap twee is het opleiden van hulpverleners die met de AED kunnen werken, hiervoor heeft de Woudkapel ruimte beschikbaar gesteld en voor deze opleiding kunt u zich inschrijven tijdens de ALV.


Doneer nu via buurtAED.nl, klik hier.


Jan Steenlaan: weer open voor verkeer in 2 richtingen, snelheid remmende maatregelen
Op woensdag 13 maart was er een drukbezochte bijeenkomst in de Bremhort waar wethouder Landwher tekst en uitleg heeft gegeven bij de plannen rondom de Jan Steenlaan. De wethouder begon met het uitspreken van zijn dank voor de grote opkomst en zijn begrip voor de frustratie rondom het proces waarbij sommige zich niet gehoord, gepasseerd of te kort gedaan hebben gevoeld. Tijdens de zomervakantie wordt het volledige tijdelijke VCP (de betonblokken) verwijderd en de oude situatie hersteld. Tevens zal de Jan Steenlaan tussen de Rembrandtlaan en de Jan van Eijcklaan ingericht worden waarbij de auto “te gast” is. Denk hierbij aan brede fiets markeringen, verhogingen en “Schildpad ruggen” om de snelheid terug te brengen. BBN zal de ontwikkelingen blijven monitoren.

Kruisingen Soestdijkseweg: nog geen maatregelen, (fiets)veiligheid geborgd?
In oktober 2015 heeft BBN een enquête gehouden onder haar leden over de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers, op de Soestdijkseweg Noord. Eén van de uitkomsten was dat met name het kruispunt Bilderdijklaan - Soestdijkseweg Noord - van Ostadelaan door een meerderheid van de respondenten als (zeer) onveilig werd ervaren. 
Op basis van de uitkomsten van het experiment met een uitrijverbod vanuit de Bilderdijklaan heeft de gemeente besloten dit niet door te voeren en ook geen andere maatregelen te treffen. De praktijk zal nu moeten leren of de (fiets)veiligheid adequaat is geborgd. Tijdens de bijeenkomst van de Jan Steenlaan heeft de wethouder aangegeven een gedeelte van het budget uit te willen trekken om de oversteek van de Soestdijkseweg veiliger te maken. BBN zal de ontwikkelingen blijven monitoren.
Lees verder

Aanscherping regels bestemmingsplan: borging ruimtelijke kwaliteit van de wijk
Na vaststelling van het bestemmingsplan ‘Bilthoven Noord 2013’ is in de praktijk duidelijk geworden dat de in het bestemmingsplan vastgelegde minimumafstanden voor bebouwing tot aan de zijdelingse perceelgrenzen niet altijd worden gerespecteerd en dat deze situaties een afbreuk opleveren voor de nagestreefde ruimtelijke kwaliteit van de wijk. Dit komt (mede/vooral) door nieuwe regelgeving m.b.t. vergunningsvrij bouwen en de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) d.d. 4 september 2014. Deze effecten worden door BBN, maar ook wel door de gemeente, onwenselijk geacht.
Op verzoek van BBN en in samenspraak met de gemeente is door bureau Pouderoyen een advies uitgebracht hoe tot ‘reparatie’ in deze kan worden gekomen. Op dit moment vindt overleg plaats met de gemeente hoe tot formalisering van dit advies in de bestemmingsplanregels te komen.
Lees verder

Verduurzaming woningen in de wijk: BBN ondersteunt eigenaren
In Even Bijpraten van oktober 2018 is geschetst hoe huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen ondersteuning kunnen krijgen van de Commissie Duurzaamheid van BBN. Deze Commissie heeft inmiddels een 7 stappenplan opgesteld van een duurzaamheidstraject voor een particuliere eigenaar, met focus op beheersing van het energiegebruik en op warmte:
Lees verder

Nextdoor: aanvullend informatiekanaal voor de wijk
De communicatie van gehele crowdfunding actie voor de AED heeft plaatsgevonden via de buurtapp “Nextdoor”. De naam zou een link naar de bewonersvereniging kunnen leggen. Dit is niet het geval, wij zijn hier enkel participant. Wij zien de app als een welkome aanvulling wat tijdens de crowdfunding goed van pas is gekomen.

Centrum: ontbreken communicatie leidt tot rechtszaak
Zoals via de lokale pers breed is uitgemeten, heeft Hart VOOR Bilthoven (HVB) zich genoodzaakt gezien naar de rechter te stappen vanwege het volstrekt ontbreken van communicatie met de gemeente over de bezwaren aangaande de bouwhoogte van de nieuwbouw aan het Vinkenplein. Zie de Nieuwsbrief van Hart VOOR Bilthoven van 9 februari. BBN is participant in HVB, een netwerkorganisatie die alle bij het centrum betrokken bewonersgroeperingen verenigt.
Lees verder

Oude Theresiaschool en Rataplanlocatie: hink-stap sprongen
Voor het terrein van de oude Theresiaschool is bij de gemeente een particulier initiatief (incl. financiering) “vanuit de buurt” ingediend voor de realisatie van een sloop-/nieuwbouwplan ter vervanging van het huidige pand. Het plan behelst maatschappelijke / maatschappelijk-commerciële voorzieningen op de begane grond en een (bescheiden) aantal huurappartementen op de 1e verdieping. Het plan lijkt realistisch en wordt op korte termijn in detail besproken met de gemeente om vast te stellen of er een basis is voor overeenstemming. Als dat positief uitvalt, vindt een informatiebijeenkomst plaats met de omwonenden om hun reactie te horen. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan er een definitieve overeenkomst worden gesloten. Streven is dit uiterlijk vóór de zomer te hebben afgerond.
Het terrein van voormalig Rataplan aan de Jan Steenlaan, tijdens de verbouwing van Het Nieuwe Lyceum in gebruik bij de school, is door HNL opgeleverd aan de gemeente, die van plan is daar woningbouw van de midden-categorie te (laten) realiseren. Dit project is nog in de voorbereidende fase.

Nieuw participatiebeleid: nieuwe ronde, maar wel geleerd van recente verleden?
De gemeente bereidt nieuw participatiebeleid voor. En dat op een wel zeer pikant moment, gezien de recente participatie-ervaringen bij o.a. de Jan Steenlaan en het centrum (zie ook punt 10). De (voormalige) voorzitters van verschillende georganiseerde participatiegroeperingen hebben hierover j.l. december hun zorgen geuit in een open brief aan College en Raad: “Sluit Jagtlust de deuren?”. Hierop is geen enkele reactie ontvangen vanuit de gemeente. Treurig en niet hoopgevend. 

Maar goed, hopelijk nieuwe ronde toch nieuwe kansen. Dus is BBN, samen met andere zgn. bewonersgroeperingen, ingegaan op de uitnodiging een bijdrage te leveren aan de formulering van de spelregels als onderdeel van de Nota Participatiebeleid. 
Lees verder