"EVEN BIJPRATEN" - September 2011

"Even Bijpraten"

September 2011

Graag praten we u weer even bij over de stand van zaken over verschillende onderwerpen:

De volgende onderwerpen passeren de revue:

 • Structuurvisie gemeente De Bilt: BBN in maatschappelijke klankbordgroep
 • Bestemmingsplannen: blijvend moeizaam en traag voorbereidingsproces
 • Natuurbegraafplaats bij Crematorium Den en Rust?
 • Ruïne op hoek Händellaan/Lassuslaan: eindelijk actie
 • Bestemmingsplan Emmaplein en Vinkenplein: bouwlaag eraf maximaal haalbare
 • Centrumplan: uitvoering in de startblokken
 • Jan Steenlaan: situatie objectief veilig, onderzoek naar alternatieven voor vrijliggend fietspad
 • Händellaan - Lassuslaan: racebaan of 30 = 30?
 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP): BBN denkt mee bij planvoorbereiding
 • Bermen: zelfredzaamheid van bewoners gevraagd
 • Povere bezorging Biltsche Courant: BBN enquête leidt tot gerichte aandacht

 

RUIMTELIJKE ORDENING

1.      Structuurvisie gemeente De Bilt: BBN in maatschappelijke klankbordgroep

De gemeente is wettelijk verplicht een zogenaamde structuurvisie te ontwikkelen die de basis gaat vormen voor het ruimtelijke afwegingskader voor toekomstige gemeentelijke projecten en ontwikkelingen.

Om deze visie voor te bereiden is o.a. een zogenaamde maatschappelijke klankbordgroep opgericht. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van diverse belangengroepen in de gemeente. Er worden 7 thema’s bespoken:

 • het landschap als duurzame onderlegger
 • een recreatief uitloopgebied van formaat
 • een sterke sociale cohesie
 • zes kernen met een eigen gezicht
 • life-science as als groene uitloper van De Uithof
 • goed bereikbaar en leefbaar
 • zorgvuldig en stapsgewijs proces

BBN neemt deel op basis van het eigen beleid en voor zover dat niet relevant is op persoonlijke titel. In het najaar moet er een rapport op tafel liggen. De basis voor de structuurvisie wordt gevormd door Het Bilts Manifest, ToekomstBilt 2030, dat op de website van de gemeente  staat.

 

2.      Bestemmingsplannen: blijvend moeizaam en traag voorbereidingsproces

De voorbereiding van de voor onze wijk direct relevante bestemmingsplannen is en blijft een moeizaam en uiterst traag proces.

Het bestemmingplan Buitengebied Noord/Oost lijkt weer in beweging. Er is inmiddels een ontwerp plan, dat naar verwachting binnenkort ter inzage zal worden gelegd. BBN heeft in een brief aan de gemeente benadrukt dat ze haar bezwaren handhaaft die al werden ingediend tegen een eerder concept, o.a. ten aanzien van 60 wooneenheden op het terrein van Renova en de zgn. Natuurbegraafplaats (zie hierna).

Voor wat betreft het bestemmingsplan Bilthoven Noord is het laatste bericht dat er dit najaar een aangepast concept komt, waarover door de gemeente met BBN zal worden overlegd voordat tot openbaarmaking zal worden overgegaan.

Lees verder over voorgeschiedenis ….

3.      Natuurbegraafplaats bij Crematorium Den en Rust ?

Den en Rust en het Utrechts Landschap zijn voornemens een natuurbegraafplaats aan te leggen en te exploiteren in het bos naast het Crematorium. De omwonenden aan de Frans Halslaan en het Vermeerplein hebben bezwaar gemaakt tegen dat plan. Zij vrezen vermindering van hun woongenot en waardedaling van hun onroerend goed door toenemende hinder als gevolg van een te nabije situering van de begraafplaats en het daarin aan te leggen “cortenstalen” wandelpad.

Hoewel het onderhavige bos in het vigerende bestemmingsplan de bestemming “begraafplaats” heeft is BBN van mening dat het plan in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied Noord Oost. Daarin wordt namelijk bepaald dat de begraafplaats op grotere afstand van de perceelsgrenzen van de omliggende woningen moet worden aangelegd dan in het plan is voorzien. Verder vraagt ook BBN zich af of een “cortenstalen pad” wel voldoende recht doet aan het doel dat met de natuurbegraafplaats wordt beoogd en of daarvoor niet een natuurvriendelijker alternatief kan worden gekozen.

Lees verder over achtergronden…. 

 4.      Ruïne op hoek Händellaan/Lassuslaan: eindelijk actie

Reeds geruime tijd geleden heeft BBN de gemeente per brief dringend opgeroepen tot actie over te gaan met betrekking tot de voor buurtbewoners onacceptabele situatie rond het half gesloopte pand op de hoek van de Händellaan en de Lassuslaan. De reactie van de gemeente luidde dat zij de mogelijkheden bestudeerde om de nieuwe eigenaar te bewegen tot definitieve sloop van het pand over te gaan. In een gesprek van BBN met de betrokken wethouder werd toegezegd dat er onder dwangsom voor gezorgd zou worden dat de “bunker” zou worden aangepakt. Pas zeer onlangs is eindelijk tot actie overgegaan en inmiddels is de ruïne gesloopt.

 

Lees verder over achtergronden …

CENTRUMPLAN

5.      Bestemmingsplan Emmaplein en Vinkenplein: bouwlaag eraf maximaal haalbare

In de vergadering van 23 juni 2011 heeft de Gemeenteraad het bestemmingsplan Emmaplein en Vinkenplein Bilthoven vastgesteld. Hierbij is, ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp plan, de maximale bouwhoogte van de zgn. Poortgebouwen (die aan weerszijden van de spoorlijn aan de oostkant zijn voorzien) met één laag gereduceerd. Dit is conform hetgeen B&W in een brief aan de Klankbordgroep Centrumplan (waarin ook BBN is vertegenwoordigd)  al vóór de ter inzage legging had verklaard.

Aangezien deze toezegging echter niet was verwerkt in het ter inzage gelegde plan, heeft BBN tegen het concept bestemmingsplan zienswijzen/ bezwaren ingediend. Deze bezwaren concentreerden zich op de voorgestelde bouwhoogten en, mede daardoor, op de vrees voor aantasting van het groene en dorpse karakter. BBN maakte zich ook zorgen over de bezonning voor de omliggende bebouwing en heeft bezwaar aangetekend tegen de ontheffing van de geluidswaarden voor het weg- en spoorverkeer.

Aangezien het bestemmingsplan in gewijzigde vorm is vastgesteld en daarmee voor een belangrijk deel tegemoet is gekomen aan de dominante bezwaren tegen het oorspronkelijke plan, heeft BBN geconcludeerd dat dit het maximaal haalbare was, ondanks blijvende moeite met de interpretatie die de gemeente geeft aan de doelstelling “dorps en groen”.

Lees verder voor advies Klankbordgroep, de reactie van B&W en de bezwaren van BBN ….

 

6.      Centrumplan: uitvoering in de startblokken

Dat inmiddels is gestart met de uitvoering van de plannen voor de renovatie van het centrum kan iedereen dagelijks constateren aan de voorbereidende werkzaamheden rond de spoorovergang in de Soestdijkseweg, waar riolering en kabels en leidingen worden verlegd.

Met de daadwerkelijke realisatie van de tunnels onder het spoor zal naar verwachting begin 2012 worden gestart, nadat dit najaar door Prorail de uitvoerende aannemer is geselecteerd. Daarvoor zal het gebied in de zgn, Driehoek aan het Emmaplein (globaal tussen Wijn & Spijs en Chinees) verder worden vrijgemaakt om te dienen als bouwterrein. Als eerste zal de autotunnel worden aangelegd en zullen de aansluitende wegen Jan Steenlaan en Spoorlaan worden aangepast. Naar verwachting kan eind 2013 begonnen worden met de langzaam verkeer tunnel in de Soestdijkseweg.

Ook zal volgend jaar begonnen worden met de reconstructie van de Julianalaan: vervanging van de riolering en realisatie van de Doorsteek tussen Julianalaan en Vinkenplein. Er zijn vergevorderde plannen voor realisatie van nieuwe winkels en woningen aan weerszijden van de Doorsteek, diverse particuliere initiatieven voor ontwikkelingen aan de oostzijde van het Emmaplein en hergebruik van bestaande panden (zoals het voormalige postkantoor).

Groot zorgpunt is De Kwinkelier. De steeds verder om zich heen grijpende verloedering en leegloop maakt dit winkelgebied tot een acuut probleem. De ondernemersvereniging heeft de druk op ontwikkelaar en eigenaar aanzienlijk opgevoerd om tot actie over te gaan, meer soepelheid te betrachten t.a.v. de nieuwe huurovereenkomsten en ook om zittende ondernemers te ondersteunen om te overleven in deze nijpende situatie. De relaties tussen partijen blijven uiterst moeizaam.

Voor het complex van sporthal en muziekschool is inmiddels een sloopvergunning verleend en naar verwachting zal nog dit jaar tot sloop worden overgegaan. Direct aansluitend zal gestart worden met nieuwbouw in dit blok.

De Klankbordgroep Centrumplan (waarin BBN op hoog niveau is vertegenwoordigd) voert intensief overleg met de gemeente om de nu op gang komende transitie in het centrumgebied, met alle bijkomende hinder en overlast, zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bijzondere aandacht daarbij is vereist voor de ondernemers in het centrum, die, zeker in de huidige economisch moeilijke periode, extra steun verdienen. 
Eind oktober is er een bijzondere bijeenkomst van de Klankbordgroep waar met de wethouder, de projectleider van Prorail, de geselecteerde aannemer en mogelijk ook de ontwikkelaar van De Kwinkelier problemen èn mogelijke oplossingen, inclusief de rol van de Klankbordgroep daarbij, aan de orde worden gesteld.

Lees verder over voorgeschiedenis en achtergronden …..


VERKEER

7.      Jan Steenlaan: situatie objectief veilig, onderzoek naar alternatieven voor vrijliggend fietspad

Ongevallen analyse door de gemeente toont aan  dat objectief gezien er sprake is van een verkeersveilig beeld op de Jan Steenlaan. Toch onderzoek naar alternatieven voor een verbeterde en veilige doorstroming.

Op verzoek van Het Nieuw Lyceum en de Werkplaats was de gemeente van plan een vrijliggend fietspad aan te leggen langs de Jan Steenlaan om de verkeersveiligheid van de fietsers te verbeteren. Dit zou ten koste gaan van een deel van de voortuinen aan de Jan Steenlaan. Betrokken bewoners hebben zich verenigd om met de gemeente te overleggen over dit voornemen.

Uit nader onderzoek is inmiddels gebleken dat op de Jan Steenlaan de “objectieve veiligheid” vergeleken met andere delen van De Bilt reuze meevalt. 
De gemeente heeft (in nauw overleg met de bewoners, de scholen, BBN en de Fietsersbond) enkele varianten ontwikkeld voor alternatieve veilige routes naar de scholen. Een beperkt aantal van deze varianten wordt thans nader uitgewerkt en besproken met de gesprekspartners. Het is de bedoeling dat enkele varianten, die overigens ook andere lanen betreffen, voorgelegd worden aan B&W/de gemeenteraad voor besluitvorming. De gesprekken verlopen constructief en in goede sfeer.

Lees verder over voorgeschiedenis ….

 

8.      Händellaan - Lassuslaan: racebaan of 30 = 30?

Al tijden lang ondervinden bewoners van de Händellaan en Lassuslaan (een 30 km gebied, maar ook “doorgaande routes” voor veel wijkbewoners) veel overlast van hardrijders. Op initiatief van buurtbewoners en met ondersteuning van BBN zijn er - na veelvuldig overleg met de Gemeente - op diverse plaatsen drempels “opgeworpen” in een poging de vaart bij het doorgaand verkeer eruit te halen en de buurt wat veiliger te krijgen.

Voor wat betreft de Lassuslaan zijn de eerste tekenen nog niet hoopgevend. De automobilisten reden door de berm om de obstakels heen, waardoor de kwaliteit van de bermen hard achteruit ging. Om dit tegen te gaan heeft de gemeente inmiddels paaltjes geplaatst. Daarnaast komt het regelmatig voor dat de automobilist zijn drempel-irritatie afreageert door na het obstakel extra gas te geven. Hopelijk komt er een moment dat ook déze verkeersdeelnemers beseffen dat het algemeen belang hier niet mee gediend is. 
Overigens zullen in 2013, na renovatie van het rioolstelsel onder de Lassuslaan, de nu tijdelijk geplaatste drempels worden vervangen door plateaus.

Op de Händellaan, waar inmiddels verkeersplateaus zijn aangelegd, is duidelijk sprake van een verbetering. Ook op deBachlaan zullen op korte termijn op een aantal plaatsen dit soort plateaus worden aangebracht.

Binnenkort zal worden gestart met de renovatie van het rioolstelsel onder de Beethovenlaan. In aansluiting op deze werkzaamheden zullen daar in het wegdek snelheidsbelemmeringen worden aangebracht.

Lees verder over de maatregelen op Bach- en Beethovenlaan ….


9.      Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP): BBN denkt mee bij planvoorbereiding

De gemeente heeft een start gemaakt met de opstelling van een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, de opvolger van wat vroeger Verkeerscirculatieplan (VCP) heette. BBN denkt mee bij de planontwikkeling in de participatiegroep die hiervoor (breed) is samengesteld uit allerlei belangenverenigingen. Er zijn vele suggesties gedaan die inmiddels hebben geresulteerd in een inventarisatienota die als input dient voor het concept plan dat naar verwachting in oktober 2011 voor commentaar zal worden voorgelegd aan de participatiegroep. Daarna zal een inspraakprocedure worden gestart, waarna de Gemeenteraad er een uitspraak over zal doen.

 

MILIEU

10.    Bermen: zelfredzaamheid van bewoners gevraagd

Zoals reeds eerder gemeld zijn de verzoeken van BBN tot het plegen van meer onderhoud aan de bermen, naast de jaarlijkse maaibeurt, niet gehonoreerd. De gemeente stelt zich nu op het standpunt dat de bewoners zelf dit onderhoud ter hand zouden kunnen nemen. 
Ook het weghalen van obstakels en vervangen door nieuwe paaltjes is tot op heden nog niet overal gerealiseerd. 
Van de zijde van de gemeente wordt gesteld dat haar financiële huishoudboekje hier mede een rol speelt.

BBN zal blijven aandringen op realisatie van eerder gedane toezeggingen.

Lees verder over voorgeschiedenis …. 

COMMUNICATIE

11.    Povere bezorging Biltsche Courant: BBN enquête leidt tot gerichte aandacht

Eind vorig jaar heeft BBN onder de leden een enquête gehouden over de bezorging van de Biltsche Courant versus de Vierklank. Hieruit bleek dat in Bilthoven Noord de Biltsche Courant beduidend minder ontvangen werd dan de Vierklank.

Begin dit jaar heeft BBN haar zorgen geuit bij de gemeente dat bewoners verstoken blijven van belangrijke gemeentelijke informatie wanneer zij de Biltsche Courant met daarin de gemeentepagina’s niet ontvangen. De gemeente deelde ons mee dat zij regelmatig klachten ontvangen over de bezorging van de Biltsche Courant. Dit heeft geleid tot een onafhankelijk onderzoek, waaruit bleek dat het vereiste bezorgingspercentage van 95% gemeentebreed niet werd gehaald. Het college heeft uitgever Wegener in gebreke gesteld. Daarnaast geeft het college bepaalde sancties aan met eventuele aanvullende maatregelen wanneer ook uit een volgend onderzoek zou blijken dat Wegener niet voldoet aan de vereiste bezorgingsnorm van 95% gemeentebreed. 
BBN is blij dat haar bezorgdheid serieus genomen wordt.

Lees verder over de resultaten van de enquête ….