"EVEN BIJPRATEN" - oktober 2018

Ledenbijeenkomst 10 september – de actualiteit in de wijk

Op 10 september jl. vond een druk bezochte Ledenbijeenkomst plaats in Huize Het Oosten. Actuele onderwerpen passeerden de revue, werden uitgebreid toegelicht en vanuit diverse invalshoeken bediscussieerd (zie de presentatie ledenbijeenkomst 10 september 2018):

  • Het beleidsplan van de Bewonersvereniging voor de jaren 2018 tot 2022 werd na discussie vastgesteld en geldt daarmee als leidraad voor de speerpunten van BBN voor de komende 4 jaar. Lees de samenvatting van het Beleidsplan 2018-2022.
  • Duurzaamheid als nieuw speerpunt - uitgebreid ingeleid door buurtgenoot Joost Wentink op de Algemene Ledenvergadering van 18 april jl. -  werd geconcretiseerd in de vorm van een drietal acties (zie verderop in deze Even Bijpraten).
  • Een verbeterde dekking van de wijk met AED’s wordt nagestreefd door enerzijds nieuwe apparaten aan te schaffen (à € 2.000 per stuk), te financieren door middel van crowd funding, als aanvulling op een startfinanciering vanuit de gemeente. Anderzijds wordt een burgerhulpverleningsnetwerk voor Bilthoven-Noord georganiseerd. Stichting Hartslag De Bilt is de partner van BBN in dit initiatief (zie verderop in deze Even Bijpraten voor de meest recente ontwikkelingen).
  • Over maatregelen ter verbetering van de (fiets)verkeersveiligheid op de Jan Steenlaan konden helaas nog geen nieuwe mededelingen gedaan worden omdat het (nieuwe) College van B&W nog geen standpunt in deze had ingenomen (zie recente actie verderop in deze Even Bijpraten)
  • Datzelfde moest helaas ook worden geconstateerd voor maatregelen ter verbetering van de veiligheid op de kruispunten van de Soestdijkseweg Noord, i.h.b. bij de Bilderdijklaan.
  • Er is inmiddels een Stichting opgericht ter behoud van het Oude Biltsche Meertje, initiatiefnemer Ad van Gameren vertelde over de laatste stand en de voorgenomen activiteiten.
  • Komende november komt er vanuit de gemeente een beleidsplan over vervanging en aanvulling van de straatverlichting in de wijk, met een uitvoering gespreid over de komende 7-8 jaar. Dit na lang aandringen vanuit BBN ter verbetering van de (sociale) veiligheid in diverse lanen.

Nadere details van deze gespreksonderwerpen in het verslag van de Ledenbijeenkomst van 10 september 2018.

Lees meer


Nieuwsbrief Gesprekken met politieke partijen

Het bestuur van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord (BBN) heeft de lijsttrekkers van de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. uitgenodigd om in een bilateraal gesprek van gedachten te wisselen over hun voornemens die - direct dan wel indirect - raken aan onze wijk. En kennis te nemen van de wensen en behoeften vanuit de wijk. Alle lijsttrekkers hebben gehoor gegeven aan deze uitnodiging.

De samenvatting van de bevindingen uit de 11 gesprekken is bijgesloten .

Lees meer