NIEUWSBRIEF BBN - juli 2016

Nieuw bestuurslid – bestuursjurist gezocht – reactie B&W op centrumplan initiatief
 
Aletta Koster nieuw bestuurslid BBN

Aletta Koster treedt toe als nieuw bestuurslid tot het bestuur van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord. Formeel zal haar benoeming plaatsvinden in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, maar daarop vooruitlopend heeft Aletta haar taken al opgepakt. Zij zal zich bezig gaan houden met ruimtelijke inrichtings vraagstukken en andere leefomgevings aspecten, zoals bv de groenvoorzieningen in de wijk.

 
Aletta stelt zichzelf kort voor:b70a8a4f-72a8-42b6-bd7d-fa8449cce166.png
45 jaar geleden geboren in Wageningen. Veel in het buitenland gewoond en gewerkt. Woon sinds 2 jaar aan de Gregoriuslaan, samen met mijn man en twee dochters. Ben altijd betrokken geweest in de wijken waar ik woonde, zat hiervoor ook in de Wijkraad van Vleuten en daarvoor in de Wijkraad van Zuilen (beiden in Utrecht). Houd van tuinieren, keramiek (maken) en reizen.
Beroepsmatig opgeleid tot stadsplanoloog/ontwikkelaar, werkzaam bij een advies- en ingenieursbureau op het gebied van ruimtelijke ordening en transport. Veel affiniteit met de procesmatige, bestuurlijke kant van veranderingsprocessen op het gebied van ruimte en mobiliteit.
Samen met de BBN wil ik mij focussen op zaken die de wijk bruisend houden met als doel om mensen met elkaar in verbinding te doen zijn. Daarnaast  wil ik een opbouwende bijdrage leveren aan de verbetering van de (her)inrichting van onze wijk, met name t.a.v. het gebruik van de openbare ruimte.
 
Gezocht in het kader van de Kennisbank: bestuursjurist
BBN is al lange tijd actief betrokken bij de ontwikkelingen in het centrumgebied. Daarbij wordt door een aantal ter zake deskundige bewoners vanuit onze wijk o.a. ondersteuning verleend aan ondernemers en bewoners in en rond het centrum bij de ingrijpende veranderingen die daar plaatsvinden. De Kennisbank van BBN (zie www.bilthovennoord.nl/kennisbank) bemiddelt bij het vinden en inzetten van deze wijkbewoners (op vrijwillige basis).
Recentelijk is in dit kader behoefte ontstaan aan een bestuursjurist, die met name de ondernemers kan ondersteunen bij gesprekken en te maken afspraken met de gemeente en eventuele andere overheidsinstanties, waarbij ook aanspraak op de WOB aan de orde kan zijn.
 
Heeft u kennis en ervaring op dit gebied en bent u bereid een steentje bij te dragen aan een gezond en florerend centrum van ons dorp: meld u aan bij de Kennisbank via info@bilthovennoord.nl. Nadere inlichtingen en achtergronden kunt u verkrijgen bij de BBN-bestuursleden Coen Jager (06 – 54245047) of Joe Tabbers (030-2285531).
 
Positieve reactie B&W op het bewonersinitiatief Structuurschets Bilthoven Centrum Oost
In de eerste helft van vorig jaar heeft een werkgroep van de Klankbordgroep Centrum Bilthoven op eigen initiatief een Structuurschets opgesteld voor het oostelijk deel van het centrum van Bilthoven, het gebied tussen de Sperwerlaan, de Koperwieklaan en Julianalaan, inclusief de tussenliggende Kwinkelier. Deze Structuurschets (zie http://bilthovennoord.nl/centrumplan/de-kwinkelier) is voor het belangrijkste deel tot stand gekomen dankzij de grote inzet van een aantal wijkbewoners uit Bilthoven-Noord die zich via de Kennisbank van BBN hebben aangemeld om een bijdrage te leveren vanuit hun respectievelijke professionele achtergronden en grote betrokkenheid bij de ontwikkelingen in ons dorp.
 
Recentelijk heeft het College van B&W gereageerd op dit initiatief (zie “reactie op structuurschets Bilthoven Centrum Oost”). Pas een jaar dus na indiening van de voorstellen, omdat de plannen van de eigenaar van De Kwinkelier lang op zich lieten wachten. Nu die er op hoofdlijnen liggen kan worden geconstateerd dat de voorstellen van de Klankbordgroep herkenbaar van invloed zijn geweest: het winkeloppervlak is substantieel gereduceerd t.o.v. de aanvankelijke plannen, het geheel is kleinschaliger met meer balans tussen winkel- en woonfuncties, de aansluiting op de rest van het centrum is meer in stijl van het dorpse karakter. Er blijven echter ook nog de nodige aandachts- en discussiepunten, niet alleen voor De Kwinkelier maar zeker ook voor het aanliggende gebied. Met name het meer ‘openklappen’ van De Kwinkelier naar het omliggende centrum (inclusief een zichtbare aansluiting op de winkels aan de Koperwieklaan), de woonvoorzieningen gepland op het huidige ‘grasveldje’, goede fietsvoorzieningen (zoals een rechtstreekse verbinding tussen Sperwerlaan en Julianalaan, fietsstallingen binnen de Kwinkelier), de relatie met de plannen voor de Driehoek (gebied naast het station) en een verantwoorde uitvoeringsplanning die rekening houdt met de belangen van de zittende winkeliers zijn daarbij niet de minst belangrijke opgaven.
 
B&W spreekt haar waardering uit voor dit burger-initiatief en heeft de werkgroep uitgenodigd intensief mee te blijven denken bij de invulling van deze en andere aspecten die nog de nodige aandacht vragen bij de verdere invulling van het nieuwe centrum.


"EVEN BIJPRATEN" - oktober 2015

Graag praten we u weer even bij over de volgende onderwerpen:

 • Grote respons op enquête verkeersveiligheid Soestdijkseweg Noord
 • Uitspraak Raad van State over bezwaar tegen De Timpe uitgesteld
 • Alles over veiligheid in het Mobile Media Lab op zaterdag 31 oktober
 • Grote onrust onder winkeliers centrum Bilthoven over eventuele verplaatsing Plus supermarkt
 • Gevolgen voor Bilthoven-Noord van bouw spoortunnel Leijenseweg vanaf 23 november

Lees meer


Gezocht: Bestuurslid/Secretaris voor de Bewonersvereniging

Het bestuur van de Bewonersvereniging is op zoek naar een nieuw bestuurslid, die tevens de rol van secretaris zal vervullen.

Bent u betrokken bij uw directe woonomgeving en wilt u bijdragen aan het realiseren van het beleidsplan van de Bewonersvereniging, meld u. Wij hopen op een enthousiaste wijkbewoner die zich actief wil inzetten om in gezamenlijkheid met de andere vier bestuursleden vorm en inhoud te geven aan de realisatie van de beleidsdoelen van de vereniging zoals die vorig jaar zijn vastgesteld:

Lees meer


"EVEN BIJPRATEN" - september 2014

Graag praten we u weer even bij over de volgende onderwerpen:

 • Beleidsplan 2014-2018 vastgesteld na discussie in ALV en Themabijeenkomst
 • Kennisbank van start
 • Verbetering straatverlichting: nog even geduld
 • Onderhoud bermen: pak zelf de maaimachine
 • Reclameborden langs de weg: beperkt toegestaan, op specifieke locaties
 • Bestemmingsplan Bilthoven-Noord: bezwaren bij de Raad van State
 • Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Rembrandtlaan: gesprek met de wethouder
 • Omleiding fietsverkeer op Soestdijkseweg en afsluiting Bilderdijklaan
 • Aanleg tunnel Leijenseweg: extra verkeersdruk op Jan Steenlaan e.o.

Lees meer


"EVEN BIJPRATEN" - januari 2014

Wordt 2014  dan het jaar van het bestemmingsplan Bilthoven Noord? Het voorontwerp bestemmingsplan Rembrandtlaan ligt ter visie. Langzamerhand zijn de contouren van het nieuwe centrum zichtbaar, maar er moet nog veel gebeuren. En vers van de pers: het winkelcentrum De Kwinkelier is verkocht aan een andere ontwikkelaar.
Kortom, genoeg redenen om weer "even bij te praten" met de volgende onderwerpen:

 • Bestemmingsplan Bilthoven Noord: nog steeds niet vastgesteld
 • Voorontwerp bestemmingsplan Rembrandtlaan: bezwaar tegen bouwhoogtes
 • Centrumplan:
  - Onveilige situaties op rotonde bij station
  - Aanleg tweede tunnel en nieuwe stationstoegang op schema
  - Herinrichting en nieuwbouw Vinkenplein e.o.: concretisering plannen in gang gezet
  - Julianalaan / Nachtegaallaan: herinrichting in voorjaar gereed
  - De Kwinkelier: gaat het nu toch echt gebeuren?
  - Winkelcentrum Koperwieklaan: nieuwe eigenaar, fysiotherapeut naar de Julianalaan

Lees meer