Kruisingen Soestdijkseweg: nog geen maatregelen, (fiets)veiligheid geborgd?

In oktober 2015 heeft BBN een enquête gehouden onder haar leden over de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers, op de Soestdijkseweg Noord. Eén van de uitkomsten was dat met name het kruispunt Bilderdijklaan - Soestdijkseweg Noord - van Ostadelaan door een meerderheid van de respondenten als (zeer) onveilig werd ervaren. 
Op basis van de uitkomsten van het experiment met een uitrijverbod vanuit de Bilderdijklaan heeft de gemeente besloten dit niet door te voeren en ook geen andere maatregelen te treffen. De praktijk zal nu moeten leren of de (fiets)veiligheid adequaat is geborgd. Tijdens de bijeenkomst van de Jan Steenlaan heeft de wethouder aangegeven een gedeelte van het budget uit te willen trekken om de oversteek van de Soestdijkseweg veiliger te maken. BBN zal de ontwikkelingen blijven monitoren.

N.a.v. de uitkomsten van de BBN-enquête en eigen onderzoek heeft de gemeente op 1 maart 2016 omwonenden uitgenodigd om mee te denken over mogelijke oplossingen voor de verkeerssituatie op deze gevaarlijke kruising. Hierbij zijn diverse oplossingsrichtingen aangedragen. Deze en andere, eerder voorgestelde maatregelen, (in totaal 18) zijn door de gemeente uitgebreid geanalyseerd. Eén van de oplossingen (een uitrijverbod voor auto’s vanuit de Bilderdijklaan richting de Soestdijkseweg Noord) is in de praktijk getest gedurende een proefperiode van ca. 3 maanden (april-juni 2019). Hiervoor zijn verkeerstellingen en camera-observaties gedaan. Bij de tellingen is er voor en tijdens de proef geteld. Echter de camera-observaties hebben alleen plaatsgevonden tijdens de proef, een nulmeting heeft niet plaatsgevonden. 
BBN heeft na de proef zelf nog een week lang met een camera geobserveerd tussen 8 en 9 uur in de ochtend. Direct aanwonenden melden dat er regelmatig aanrijdingen plaatsvinden. Door de lage snelheid van de fietsers en automobilisten, blijft de letsel- en blikschade beperkt. Ook worden de aanrijdingen niet geregistreerd, waardoor het lastig is om er beleid voor vast te stellen.