Verkeerssituatie bij scholen veiliger door reconstructies

Voor de omgeving van de Van Dijckschool:
o  Aanleg van een Kiss&Ride-strook (met ruimte voor 3 auto’s) aan de Van 
    Dijcklaan ter hoogte van het schoolplein; hiertoe wordt het fietspad ter plekke
    verlegd en wordt een gedeelte van het schoolplein afgesnoept, maar blijven alle
    bomen gehandhaafd.
o  Doortrekken van de afscheiding van het fietspad van de rijbaan d.m.v. paaltjes
    op de Van Dijcklaan tot aan de Soestdijkseweg.
o  Opheffen van de bestaande K&R-strook aan de Rembrandtlaan, daar komen
    langsparkeerplaatsen. De ter plekke bestaande zgn. gestoken parkeerplaatsen
    worden ook omgevormd tot langsparkeerplaatsen, waardoor het schoolterrein
    iets kan worden verbreed.
o  Aanleg langsparkeerplaatsen, uitgevoerd met grasbetonblokken, in de bermen
    van de Van Dijcklaan en de Rembrandtlaan.
o  Vervanging van de verkeersdruppel op de kruising Van Dijcklaan-
    Rembrandtlaan door een snelheidsremmend verkeersplateau.
o  Aanleg van een snelheidsremmend verkeersplateau op de kruising
    Ruysdaelplein-Rembrandtlaan, onderdeel van een belangrijke toegangsroute
    naar de school.

Voor de omgeving van de Montessorischool:
o  Weggedeelte vóór de school krijgt het karakter van een verblijfsgebied,
    waardoor de toegangen aan weerszijden een uit- c.q. inrit worden. De
    vormgeving van de aan te leggen verkeersplateaus op de kruisingen Frans
    Halslaan-Rembrandtplein en Rembrandtlaan-Rembrandtplein wordt hierop
    afgestemd.
o  Parkeerplaatsen vóór de school blijven ongewijzigd.
o  Aanleg van een snelheidsremmend verkeersplateau op de kruising
    Rembrandtplein-Van der Helstlaan, geen plateau op de kruising Vermeerlaan-
    Rembrandtplein; overweging daarbij is dat met name de route van de Van der
    Helstlaan naar de Rembrandtlaan een doorgaand karakter heeft en dus met
    plateaus moet worden afgeremd.
o  Aanleg van langsparkeerplaatsen in de bermen rond het Rembrandtplein,
    uitgevoerd in grasbetonblokken respectievelijk handhaving huidige
    klinkerbestrating.

De uitvoering van de maatregelen hebben inmiddels plaatsgevonden.