Demonstratie boeren gemeente De Bilt

De gemeente De Bilt verwacht woensdag 16 oktober een grote demonstratie van boeren. Samen met de politie en de organiserende boeren treft de gemeente voorbereidingen om de demonstratie ordelijk en veilig te laten verlopen.

Er wordt rekening mee gehouden, dat de demonstratie plaats gaat vinden op het terrein van honkbalvereniging The Wombats op Sportpark Weltevreden aan de Voordorpsedijk in De Bilt. Later vandaag maakt de gemeente De Bilt bekend of dit plan daadwerkelijk in uitvoering gaat. Met de organiserende boeren van Farmers Defence Force is duidelijk afgesproken dat de demonstratie niet bij het RIVM plaatsvindt.

Lees meer


Update Jan Steenlaan | Verslag Bremhorst 13 maart 2019

Opening

Wethouder André Landwehr heet alle aanwezigen welkom. De wethouder wil iedereen bedanken die in het verleden zijn steentje aan de planvorming heeft bijgedragen, waaronder de werkgroep Jan Steenlaan. Hij heeft begrip voor de boosheid die er is bij aanwezigen omdat de gemeente in de afgelopen jaren geen maatregelen heeft genomen bij de Jan Steenlaan.

Afgesproken wordt dat alle aanwezigen die op de presentielijst intekenen de presentatie en een verslag van de avond ontvangen per e-mail. André Landwehr geeft toelichting op de ontvangen subsidie van de Provincie Utrecht: een voorwaarde om deze subsidie te behouden is dat er in 2019 een schop in de grond gaat. Anders moet de subsidie teruggestort worden aan de Provincie Utrecht. Er ligt nu een ontwerp waar de Jan Steenlaan mee ingericht kan worden. De wethouder benadrukt het belang van monitoring van de verkeerssituatie door de omgeving, daarbij is de hulp van omwonende en gebruikers essentieel. Ten slotte stelt de wethouder de adviseur Mobiliteit Theo van der Leek en communicatieadviseur Anna Fallon van de gemeente de Bilt voor.

Lees meer


Proef éénrichtingsverkeer Bilderdijklaan e.o. van start

Van woensdag 11 april tot en met vrijdag 13 juli 2018 voert de gemeente De Bilt een proef uit met éénrichtingsverkeer op de Tollenslaan en (delen van) de Bilderdijklaan en Hasebroeklaan. In deze periode onderzoekt de gemeente of éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer helpt om de verkeersveiligheid op de aansluiting van de Bilderdijklaan en de Hasebroeklaan met de Soestdijkseweg Noord te verbeteren. Dit kan betekenen dat de wijk mogelijk via een andere route moet worden in- en uitgereden dan momenteel het geval is. De genoemde lanen blijven voor fietsers wel in twee richtingen toegankelijk.

De proef komt voort uit overleg met bewoners uit de wijk over de als onveilig ervaren verkeerssituatie op de aansluiting Bilderdijklaan/Soestdijkseweg Noord. De gemeente heeft besloten tot deze proef op basis van uitgebreide studie en overwegingen die zijn te lezen in het gemeentelijk rapport ‘Maatregelen Corridor Noord’. Omdat de toegang tot dit rapport via de gemeentesite niet direct mogelijk is, heeft de gemeente verzocht de site van BBN hiervoor te mogen gebruiken. Lees verder


Werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan biedt startnotitie aan

Namens de acht deelnemede organisaties – waaronder Bewonersvereniging Bilthoven Noord – bood onafhankelijk voorzitter Willem van den Wijngaart van de werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan dinsdag 13 maart de startnotitie aan wethouder Ebbe Rost van Tonningen aan. De notitie is het resultaat van een half jaar intensief overleg over de verkeerssituatie op de Jan Steenlaan in Bilthoven. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gaan de notitie behandelen.

De werkgroep heeft geprobeerd om een structurele en haalbare oplossing te vinden voor de onveilige fietsroute langs de laan. De werkgroep heeft daartoe alle mogelijke oplossingen en belangen zorgvuldig afgewogen en rekening gehouden met eerdere onderzoeken en wensen van de gemeenteraad.
De werkgroep reikt de gemeente drie oplossingsrichtingen aan:

1. Aanbrengen Knip

Hierbij krijgen de noordelijke en zuidelijk helft van de wijk De Leijen elk hun eigen ontsluitingsweg: een via de tunnel in de Leijenseweg en een via de Jan Steenlaan. Verkeer van noord naar zuid moet omrijden. Gezien de verwachte verkeersintensiteiten is een fietsstraat met autoverkeer in tweerichtingen mogelijk binnen het bestaande wegprofiel.

2. Fietspad

In deze variant is de Jan Steenlaan een wijkontsluitingsweg voor auto's in tweerichtingen. Hierbij is er een hoge verkeersintensiteit en is een vrijliggend fietspad nodig, gescheiden van het autoverkeer. Hiervoor zullen naar verwachting bomen moeten worden gekapt en gronden onteigend. Nader moet worden onderzocht hoe dit tot een minimum te beperken.

3. Fietsstraat

Hierbij wordt de Jan Steenlaan ingericht als fietsstraat met autoverkeer in eenrichting binnen het bestaande wegprofiel. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om ongewenst verkeer te weren.

Zes van de acht deelnemende organisaties aan de werkgroep hebben een voorkeur voor de oplossingsrichting Fietspad. De andere twee hebben een voorkeur voor de variant Fietsstraat.

Informatieavond

Op 9 april organiseert de gemeente met medewerking van de werkgroep om 19.30 uur in Huize Het Oosten een informatieavond voor belanghebbenden waar onder andere de twee onderzoeksbureaus, die gegevens hebben aangeleverd, een toelichting zullen geven. De (nieuwe) gemeenteraad zal de startnotitie en de reacties, die tijdens de informatieavond verzameld worden, betrekken bij haar besluitvorming over een oplossing voor de verkeerssituatie op de Jan Steenlaan en de verkeerscirculatie in de Leijen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://debilt.nl/nieuws/werkgroep-veilig-fietsen-jan-steenlaan-biedt-startnotitie-aan/


Werkgroep buigt zich over fietsveiligheid Jan Steenlaan

Inwoners, bedrijven, scholen en sportclubs rond de Jan Steenlaan in Bilthoven proberen samen een structurele en haalbare oplossing te vinden voor de onveilige fietsroute langs de laan. Op initiatief van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord, de Wijkraad De Leijen en de scholen en sportclubs aan de Kees Boekelaan is daarvoor een gezamenlijke werkgroep opgericht. Deze werkgroep weegt, samen met de gemeente De Bilt, alle belangen zorgvuldig af en houdt rekening met eerdere onderzoeken en wensen van de gemeenteraad. De werkgroep, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, hoopt rond de jaarwisseling de uitkomsten in de vorm van een advies aan het college van burgemeester en wethouders te kunnen aanbieden.

De Bewonersvereniging Bilthoven-Noord wordt in deze werkgroep vertegenwoordigd door Ina Duthler en Ralph Jacobs.

De gemeente heeft over deze aanpak, die parallellen vertoont met de werkwijze als al een groot aantal jaren gehanteerd bij het centrumplan Bilthoven, op 7 september een persbericht uitgebracht.

Meer informatie over de werkgroep is te vinden op www.debilt.nl/bouwen-en-wonen/projecten.

Klachten over het verkeer en parkeren in de wijk kunt u melden bij www.debilt.nl. en dan bij “melding openbare ruimte doorgeven”. Deze klachten zullen worden meegenomen in de werkgroep.

 

Informatieavond op woensdag 27 september, Huize het Oosten

Op woensdag 27 september om 19.30 uur is er een informatieavond in Huize het Oosten voor bewoners uit Bilthoven Noord. Deze avond wordt geleid door Ralph Jacobs van de Bewonersvereniging Bilthoven Noord. Hier zal het proces van besluitvorming in de werkgroep worden toegelicht en zullen de diverse varianten, die ontwikkeld zijn door de gemeente, worden besproken. Bewoners kunnen hierop reageren. Deze informatie zal worden ingebracht in de werkgroep.

Aanmelden voor de informatieavond  op 27 september a.s. kan op info@bilthovennoord.nl

 

Verder nieuws:

  • op 6 september is er een telkastje opgehangen aan een lantaarnpaal in de Massijslaan-Jan van Eycklaan
  • op 13 september wordt er een telkastje opgehangen aan een lantaarnpaal op de hoek Jan Steenlaan-Rembrandtlaan.

Met deze telkastjes worden de verkeersstromen geteld.

Een uitgebreidere telling met telslangen op meerdere wegen vindt plaats van 19 september t/m 25 september. Dit moet zicht bieden op de verschillen in verkeersstromen voor-tijdens-en na opening van de tunnel Leijenseweg. Meer informatie hierover treft u in de overzicht.