Werkgroep buigt zich over fietsveiligheid Jan Steenlaan

Inwoners, bedrijven, scholen en sportclubs rond de Jan Steenlaan in Bilthoven proberen samen een structurele en haalbare oplossing te vinden voor de onveilige fietsroute langs de laan. Op initiatief van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord, de Wijkraad De Leijen en de scholen en sportclubs aan de Kees Boekelaan is daarvoor een gezamenlijke werkgroep opgericht. Deze werkgroep weegt, samen met de gemeente De Bilt, alle belangen zorgvuldig af en houdt rekening met eerdere onderzoeken en wensen van de gemeenteraad. De werkgroep, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, hoopt rond de jaarwisseling de uitkomsten in de vorm van een advies aan het college van burgemeester en wethouders te kunnen aanbieden.

De Bewonersvereniging Bilthoven-Noord wordt in deze werkgroep vertegenwoordigd door Ina Duthler en Ralph Jacobs.

De gemeente heeft over deze aanpak, die parallellen vertoont met de werkwijze als al een groot aantal jaren gehanteerd bij het centrumplan Bilthoven, op 7 september een persbericht uitgebracht.

Meer informatie over de werkgroep is te vinden op www.debilt.nl/bouwen-en-wonen/projecten.

Klachten over het verkeer en parkeren in de wijk kunt u melden bij www.debilt.nl. en dan bij “melding openbare ruimte doorgeven”. Deze klachten zullen worden meegenomen in de werkgroep.

 

Informatieavond op woensdag 27 september, Huize het Oosten

Op woensdag 27 september om 19.30 uur is er een informatieavond in Huize het Oosten voor bewoners uit Bilthoven Noord. Deze avond wordt geleid door Ralph Jacobs van de Bewonersvereniging Bilthoven Noord. Hier zal het proces van besluitvorming in de werkgroep worden toegelicht en zullen de diverse varianten, die ontwikkeld zijn door de gemeente, worden besproken. Bewoners kunnen hierop reageren. Deze informatie zal worden ingebracht in de werkgroep.

Aanmelden voor de informatieavond  op 27 september a.s. kan op info@bilthovennoord.nl

 

Verder nieuws:

 • op 6 september is er een telkastje opgehangen aan een lantaarnpaal in de Massijslaan-Jan van Eycklaan
 • op 13 september wordt er een telkastje opgehangen aan een lantaarnpaal op de hoek Jan Steenlaan-Rembrandtlaan.

Met deze telkastjes worden de verkeersstromen geteld.

Een uitgebreidere telling met telslangen op meerdere wegen vindt plaats van 19 september t/m 25 september. Dit moet zicht bieden op de verschillen in verkeersstromen voor-tijdens-en na opening van de tunnel Leijenseweg. Meer informatie hierover treft u in de overzicht.


Corridorstudie Bilthoven Noord

In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (2012) is ingezet op het beter benutten van de Soestdijkseweg Zuid, Noord en de Gezichtslaan.

Concrete maatregelen zijn hiervoor benoemd in de Corridorstudie de Bilt 2014.

De afgelopen jaren heeft de gemeente gewerkt aan diverse maatregelen op de Soestdijkseweg Zuid.

In de toekomst gaat de gemeente werken aan diverse maatregelen voor Bilthoven Noord. Voor een overzicht van de diversie studies en oplossingsrichtingen kunt u meer lezen in de Corridorstudie-Noord.


Gezocht: onafhankelijk voorzitter voor werkgroep fietsverkeer Jan Steenlaan

Gezocht: onafhankelijk voorzitter voor werkgroep fietsverkeer Jan Steenlaan

Onlangs is een gezamenlijke werkgroep gevormd van gemeente en belanghebbenden die als opdracht heeft het gemeentebestuur advies uit te brengen hoe te komen tot een fietsveilige situatie op de Jan Steenlaan. Het advies dient naast een inhoudelijk voorstel ook aangetoond draagvlak voor een oplossing bij belanghebbenden (bewoners en gebruikers) te omvatten.

De opdracht

Ten grondslag aan deze opdracht ligt een in oktober 2016 unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie:

 • De mogelijkheden tot een structurele oplossing voor veilig fietsen op de Jan Steenlaan nader te onderzoeken, waarbij
  • De varianten 1D (uit Verbeteren verkeersveiligheid Jan Steenlaan), de fietsstraat – zo nodig in combinatie met eenrichtingsverkeer in de fietsstraat en/of nabije omgeving van de Jan Steenlaan – en de ‘alternatieve circulatie’, ingebracht door Beter De Bilt worden uitgewerkt,
  • De meting van de verkeersintensiteit voor en na openstelling van de ondertunneling van de Leijenseweg wordt betrokken bij de uitwerking.
  • De benodigde financiële middelen en de subsidiemogelijkheden per variant in kaart worden gebracht,
  • Het verkeersbudget beschikbaar blijft voor de reeds geplande actiepunten uit het VCP.
 • De resultaten van het onderzoek aan de raad voor te leggen in de vorm van een startnotitie uiterlijk in het 3de kwartaal van 2017,
 • Geen wijzigingen in de huidige verkeerssituatie aan te brengen alvorens de raad hierover een besluit heeft genomen.

De leden van de werkgroep

De werkgroep bestaat uit:

 • 2 vertegenwoordigers van de bewoners van de Jan Steenlaan
 • 2 bewoners namens de overige omliggende lanen
 • 2 vertegenwoordigers van de bedrijven in de directe omgeving van de Jan Steenlaan
 • 2 vertegenwoordigers van de scholen en sportclubs gelegen aan de Kees Boekelaan
 • Een verkeersdeskundige van de gemeente
 • Een vertegenwoordiger van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord
 • Een vertegenwoordiger van de Wijkraad De Leijen

De onafhankelijk voorzitter

De werkgroep is op zoek naar een onafhankelijk voorzitter die:

 • Kennis en ervaring heeft met het leiden en tot resultaat brengen van opgaven waar inhoud en draagvlak de centrale thema’s zijn
 • Woonachtig is in de gemeente De Bilt en bij voorkeur de lokale situatie (Jan Steenlaan e.o.) kent
 • Zo mogelijk enige kennis heeft van verkeerskundige zaken
 • Bekend is met processen van burgerparticipatie en politieke besluitvorming
 • Gevoel en begrip heeft voor de belangen van uiteenlopende groeperingen als aanwonenden, ondernemers, scholieren, sportclubs

Nadere informatie en melding van belangstelling voor deze (op vrijwillige basis te vervullen) rol bij:

Coen Jager, voorzitter Bewonersvereniging Bilthoven-Noord tevens voorzitter Klankbordgroep centrum Bilthoven, tel 06 – 54 245 047, coen.jager@outlook.com.