Corridorstudie Bilthoven Noord

In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (2012) is ingezet op het beter benutten van de Soestdijkseweg Zuid, Noord en de Gezichtslaan.

Concrete maatregelen zijn hiervoor benoemd in de Corridorstudie de Bilt 2014.

De afgelopen jaren heeft de gemeente gewerkt aan diverse maatregelen op de Soestdijkseweg Zuid.

In de toekomst gaat de gemeente werken aan diverse maatregelen voor Bilthoven Noord. Voor een overzicht van de diversie studies en oplossingsrichtingen kunt u meer lezen in de Corridorstudie-Noord.


Gezocht: onafhankelijk voorzitter voor werkgroep fietsverkeer Jan Steenlaan

Gezocht: onafhankelijk voorzitter voor werkgroep fietsverkeer Jan Steenlaan

Onlangs is een gezamenlijke werkgroep gevormd van gemeente en belanghebbenden die als opdracht heeft het gemeentebestuur advies uit te brengen hoe te komen tot een fietsveilige situatie op de Jan Steenlaan. Het advies dient naast een inhoudelijk voorstel ook aangetoond draagvlak voor een oplossing bij belanghebbenden (bewoners en gebruikers) te omvatten.

De opdracht

Ten grondslag aan deze opdracht ligt een in oktober 2016 unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie:

 • De mogelijkheden tot een structurele oplossing voor veilig fietsen op de Jan Steenlaan nader te onderzoeken, waarbij
  • De varianten 1D (uit Verbeteren verkeersveiligheid Jan Steenlaan), de fietsstraat – zo nodig in combinatie met eenrichtingsverkeer in de fietsstraat en/of nabije omgeving van de Jan Steenlaan – en de ‘alternatieve circulatie’, ingebracht door Beter De Bilt worden uitgewerkt,
  • De meting van de verkeersintensiteit voor en na openstelling van de ondertunneling van de Leijenseweg wordt betrokken bij de uitwerking.
  • De benodigde financiële middelen en de subsidiemogelijkheden per variant in kaart worden gebracht,
  • Het verkeersbudget beschikbaar blijft voor de reeds geplande actiepunten uit het VCP.
 • De resultaten van het onderzoek aan de raad voor te leggen in de vorm van een startnotitie uiterlijk in het 3de kwartaal van 2017,
 • Geen wijzigingen in de huidige verkeerssituatie aan te brengen alvorens de raad hierover een besluit heeft genomen.

De leden van de werkgroep

De werkgroep bestaat uit:

 • 2 vertegenwoordigers van de bewoners van de Jan Steenlaan
 • 2 bewoners namens de overige omliggende lanen
 • 2 vertegenwoordigers van de bedrijven in de directe omgeving van de Jan Steenlaan
 • 2 vertegenwoordigers van de scholen en sportclubs gelegen aan de Kees Boekelaan
 • Een verkeersdeskundige van de gemeente
 • Een vertegenwoordiger van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord
 • Een vertegenwoordiger van de Wijkraad De Leijen

De onafhankelijk voorzitter

De werkgroep is op zoek naar een onafhankelijk voorzitter die:

 • Kennis en ervaring heeft met het leiden en tot resultaat brengen van opgaven waar inhoud en draagvlak de centrale thema’s zijn
 • Woonachtig is in de gemeente De Bilt en bij voorkeur de lokale situatie (Jan Steenlaan e.o.) kent
 • Zo mogelijk enige kennis heeft van verkeerskundige zaken
 • Bekend is met processen van burgerparticipatie en politieke besluitvorming
 • Gevoel en begrip heeft voor de belangen van uiteenlopende groeperingen als aanwonenden, ondernemers, scholieren, sportclubs

Nadere informatie en melding van belangstelling voor deze (op vrijwillige basis te vervullen) rol bij:

Coen Jager, voorzitter Bewonersvereniging Bilthoven-Noord tevens voorzitter Klankbordgroep centrum Bilthoven, tel 06 – 54 245 047, coen.jager@outlook.com.


Actief meedenken over verkeersoplossingen rond Soestdijkseweg Noord?: kom naar de bijeenkomst op 1 maart 2016

Om de verkeersveiligheid in Bilthoven Noord te bevorderen (één van de doelstellingen uit het BBN-Beleidsplan), heeft het bestuur van BBN middels een enquête de leden gevraagd hoe zij de verkeersituatie op en rond de Soestdijkseweg Noord ervaren. Als fietser en als automobilist. Deze enquête leverde een hoge respons (54%), met uitgebreide toelichting van veel inzenders op hun mening en uitgebreide suggesties voor verbeteringen.

Het kruispunt Bilderdijklaan/ van Ostadelaan/ Soestdijkseweg Noord wordt door de meerderheid van de respondenten (83% fietsers en 68% automobilisten) als onveilig ervaren.

De gemeente heeft omwonenden uitgenodigd om mee te denken over mogelijke oplossingen voor de verkeerssituatie Bilderdijklaan/ Soestdijkseweg Noord/ van Ostadelaan. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdagavond 1 maart 2016 om 19.30 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis.

Mocht u mee willen denken over mogelijke oplossingen voor deze verkeerssituatie, dan bent u uiteraard van harte welkom op deze avond.

Lees meer (uitnodiging gemeente)