Conclusies, oplossingen en afspraken n.a.v. enquête BBN oktober 2015 fietspad Soestdijkseweg Noord

Om de verkeersveiligheid in Bilthoven Noord te bevorderen (één van de doelstellingen uit het BBN-Beleidsplan), heeft het bestuur van BBN middels een enquête de leden gevraagd hoe zij de verkeersituatie op en rond de Soestdijkseweg-Noord ervaren. Als fietser en als automobilist. Het is fantastisch dat veel leden de enquête hebben ingevuld, 54% en dat er veel en uitgebreide suggesties voor verbeteringen zijn gegeven. Een breed gedragen conclusie is, dat er een serieus probleem is op de kruising Soestdijkseweg-Noord met de Bilderdijklaan en de van Ostadelaan. Dat geldt ook, zij het in iets mindere mate, voor de kruising Soestdijkseweg-Noord met de Gezichtslaan en de Laurillardlaan. De reacties zijn geanalyseerd en tot conclusies en aanbevelingen samengevat. Voor de uitslag van de enquête klik hier

Deze presentatie is op 26 november besproken met de gemeente, hierbij was ook een woordvoerder van de fietsersbond aanwezig. In dat overleg zijn gezamenlijke conclusies getrokken. Naar aanleiding van dit gesprek en de vele suggesties die de leden in de enquête hebben gegeven, heeft het bestuur van BBN voorstellen gedaan. Voor de resultaten van dat overleg en de voorstellen van BBN, klik hier.
Er zal een vervolggesprek plaatsvinden met de gemeente. Hierin zullen de voorstellen van het bestuur BBN worden besproken. Wij zullen de leden hierover in een volgende nieuwsbrief informeren.


Grote respons op enquête verkeersveiligheid Soestdijkseweg Noord

Om de verkeersveiligheid in Bilthoven Noord te bevorderen (één van de doelstellingen uit het BBN-Beleidsplan), heeft het bestuur van BBN middels een enquête de leden gevraagd hoe zij de verkeersituatie op en rond de Soestdijkseweg Noord ervaren. Als fietser en als automobilist. Deze enquête leverde een hoge respons (54%), met uitgebreide toelichting van veel inzenders op hun mening en uitgebreide suggesties voor verbeteringen.

Op dit moment worden de reacties geanalyseerd en tot conclusies en aanbevelingen samengevat. Met de gemeente zal overleg plaatsvinden welke maatregelen uitvoerbaar zijn. In de loop van november zullen de leden worden geïnformeerd over de bevindingen uit de enquête en vervolgstappen.


Gevolgen voor Bilthoven-Noord van bouw spoortunnel Leijenseweg vanaf 23 november

Gemeente De Bilt en ProRail hebben in overleg bepaald dat de realisatie van de onderdoorgang bij het spoor over de Leijenseweg definitief van start gaat op maandag 23 november. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling en ontstaat op deze plek een veilige (ongelijkvloerse) kruising met het spoor. Bovendien hoeft het verkeer dat de wijk in- en uitgaat straks niet langer te wachten voor de spoorbomen.

Lees meer


Aanleg tunnel Leijenseweg: extra verkeersdruk Jan Steenlaan e.o.

Aanleg tunnel Leijenseweg: extra verkeersdruk op Jan Steenlaan e.o.

Zodra de langzaam verkeer tunnel in de Soestdijkseweg nabij het station is opengesteld (gepland voor mei 2015) zal de spoorwegovergang aan de Leijenseweg voor het verkeer worden afgesloten i.v.m. de aanleg van een tunnel onder het spoor. Gedurende de bouw van die tunnel (ca. 1,5 jaar) is de Jan Steenlaan de enige toegang voor het verkeer van en naar De Leijen. Om deze extra verkeersdruk het hoofd te beiden is door de gemeente een tijdelijk verkeerscirculatieplan in voorbereiding. In een klankbordgroep, waarin ook BBN is vertegenwoordigd, is met de gemeente gesproken over de meest acceptabele oplossing.

Besluitvorming hierover vindt momenteel plaats, maar zal waarschijnlijk uitkomen op eenrichtingsverkeer op de Jan Steenlaan (richting de scholen) en de Jan van Eijcklaan (richting De Leijen), in combinatie met een tweerichtingsverkeer fietspad op de helft van de huidige rijbaan van de Jan Steenlaan en eenrichtingsverkeer op de van Ostadelaan.