Update Jan Steenlaan | Verslag Bremhorst 13 maart 2019

Opening

Wethouder André Landwehr heet alle aanwezigen welkom. De wethouder wil iedereen bedanken die in het verleden zijn steentje aan de planvorming heeft bijgedragen, waaronder de werkgroep Jan Steenlaan. Hij heeft begrip voor de boosheid die er is bij aanwezigen omdat de gemeente in de afgelopen jaren geen maatregelen heeft genomen bij de Jan Steenlaan.

Afgesproken wordt dat alle aanwezigen die op de presentielijst intekenen de presentatie en een verslag van de avond ontvangen per e-mail. André Landwehr geeft toelichting op de ontvangen subsidie van de Provincie Utrecht: een voorwaarde om deze subsidie te behouden is dat er in 2019 een schop in de grond gaat. Anders moet de subsidie teruggestort worden aan de Provincie Utrecht. Er ligt nu een ontwerp waar de Jan Steenlaan mee ingericht kan worden. De wethouder benadrukt het belang van monitoring van de verkeerssituatie door de omgeving, daarbij is de hulp van omwonende en gebruikers essentieel. Ten slotte stelt de wethouder de adviseur Mobiliteit Theo van der Leek en communicatieadviseur Anna Fallon van de gemeente de Bilt voor.

Presentatie voorgenomen maatregelen

Adviseur Mobiliteit Theo van der Leek start de presentatie, na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De verkeerssituatie op de Jan Steenlaan en omliggende straten staat al geruime tijd in de belangstelling. Voor de aanleg van de onderdoorgang Leijenseweg zijn enkele jaren geleden maatregelen genomen voor de doorstroming en verkeersveiligheid in de omgeving. Die werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Daarom hebben we de eerdere verkeersmaatregelen nog eens tegen het licht gehouden. Graag informeren wij u nu over de voorgenomen aanpak.

Toelichting door Theo van der Leek op bovenstaande dia: De werkzaamheden aan de tunnel/onderdoorgang zijn inmiddels afgerond en daarom is het verkeersbesluit (tijdelijk VCP De Leijen) niet meer van toepassing.

Toelichting door Theo van der Leek op bovenstaande dia:
De bron van de ongevallengegevens van 1-1-2014 tot heden zijn de geregistreerde ongevallen. Met het Emmaplein wordt de rotonde Jan Steenlaan – Soestdijkseweg Noord aangegeven.

Toelichting door Theo van der Leek op bovenstaande dia:
Voor de onder punt A. genoemde maatregelen zijn geen verkeersbesluiten nodig.

De maatregelen onder punt B. betreffen de aanvullende maatregelen voor de fietsers (met name de kruisende bewegingen). Voor de onder punt B. genoemde maatregelen zijn wel verkeersbesluiten nodig. Deze worden via de Staatscourant gepubliceerd.

Wat betreft punt C., “auto te gast” wil zeggen dat het een fietsstraat wordt, maar zo mag dat formeelniet genoemd worden.

Toelichting door Theo van der Leek op bovenstaande dia: Betreft routering van lijn 77 en 78. Bus 77 is provinciale bus volgens een bewoner.

Gelegenheid voor het stellen van vragen
Vraag Peter Schlamilch: Hoe ziet het oversteken er straks uit?

Antwoord Theo van der Leek: Er wordt nu geschetst door een adviesbureau om veilig over te steken, bijvoorbeeld door middel van een plateau. Deze oplossingen worden nog voorgelegd aan de Fietsersbond en de klankbordgroep. Er is dus nu nog geen pasklare oplossing voor.

Vraag bewoner Jan Steenlaan: Kan er iets gedaan worden aan de onduidelijke bewegwijzering? Met name de aanduiding van de 30 km zone is onduidelijk.

Antwoord Theo van der Leek: Vervaagde markering zal opgehaald worden. In de 30 km/u zones worden geen extra borden geplaatst omdat die weer tot onduidelijkheid kunnen leiden.

Vraag bewoner Jan Steenlaan: Automobilisten die te hard rijden of sluiproutes nemen zijn ouders die te laat vertrokken zijn. Is het een idee om iets te doen aan de bewustwording onder ouders/scholen/hockeyclub?

Antwoord Theo van der Leek: De scholen en SCHC zullen betrokken worden in het verdere proces en bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Vraag bewoner Marcel Lengering: U heeft het in de presentatie over ‘binnen de bestaande perceelsgrenzen’. Ik denk dat er dan geen boom meer overblijft. Waarom niet meteen 1,5 meteronteigenen?

Antwoord wethouder André Landwehr: Een onteigeningsprocedure duurt jaren. We gaan nu eerst starten met deze maatregelen en kijken of dit functioneert. Bovendien hebben we een onderbouwing nodig om te onteigenen.

Vraag bewoner Marcel Lengering: Mijn wens is een tweezijdig fietspad.
Antwoord Theo van der Leek: Naar een tweezijdig fietspad streeft de gemeente op langere termijn ook naar.

Vraag bewoner: Wat betreft het sluipverkeer in de lanen: 1. Hoe zien de statistieken eruit van na de introductie van het VCP? 2. Kan er iets gedaan worden aan het voorkomen van sluipverkeer?

Antwoord Theo van der Leek: 1. Samen met de klankbordgroep/monitoringsgroep houden we dit in de gaten. 2. Het sluipverkeer betreft vooral zoekverkeer die als bestemming de scholen en hockey hebben.

Vraag bewoner: Een suggestie is om tussen de Rembrandtlaan en het Heidepark de 2 bomen te kappen en daar een vrijliggend fietspad aan te leggen.

Antwoord Theo van der Leek: Wij zullen deze suggestie afstemmen met het adviesbureau en kijken of dit gerealiseerd kan worden.

Vraag bewoner Kees de Groot van de Rogier van der Weijdelaan: Als het VCP De Leijen wordt opgeheven, waarom worden dan alleen de maatregelen in de Jan Steenlaan opgeheven? Daar ben ik het niet mee eens. Hoe zit het dan met toezeggingen die gedaan zijn in de klankbordgroep destijds over de herinrichting van de Rogier van der Weijdelaan? Zijn die niet meer geldig? Ik heb de stukken nog.

Antwoord Theo van der Leek: Het tijdelijk VCP de Leijen is niet meer van toepassing en de bijbehorende maatregelen (die betrekking hebben op de Leijen) ook niet meer. De maatregelen zijn niet alleen beperkt voor de Jan Steenlaan.

Vraag bewoner Kees de Groot van de Rogier van der Weijdelaan: Waarom geen tweerichtingen fietspad aanleggen? Het is niet ideaal maar het is wel beter dan dat het nu is.

Antwoord Theo van der Leek: De Jan Steenlaan betreft een andere categorie dan de andere lanen. Conform het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan is de Jan Steenlaan onderdeel van de hoofdfietsstructuur.

Antwoord André Landwehr: De Jan Steenlaan heeft nu prioriteit, daarna pakken we de omliggende straten aan.

Vraag bewoner Kees de Groot van de Rogier van der Weijdelaan: Ik wil u meegeven dat er geen maatregelen genomen moeten worden die niet terug te draaien zijn.

Opmerking dhr. Van ‘t Riet: Een heel aantal mensen wil best onteigend worden.

Vraag bewoner: Ik wil u meegeven om er rekening mee te houden dat dit geen hoofdroute voor hoofdverkeer is. Kan er ook contact opgenomen met navigatiebedrijven als Tomtom om dit mee te bespreken?

Antwoord Theo van der Leek: Dat willen wij wel doen, maar heeft in de praktijk nauwelijks meerwaarde.

Antwoord André Landwehr: Vandaag heeft de gemeente de Bilt een convenant getekend voor snelfietsroutes. Het is belangrijk om de infrastructuur in onze gemeente goed in te richten voor fietsers.

Opmerking bewoner: Ik wil u meegeven om de middelen aan te grijpen die u hebt als gemeente.Vraag bewoner Hans Memlinglaan: Begrijp ik het goed dat alle maatregelen uit het VCP worden teruggedraaid?

Antwoord Theo van der Leek: Ja.

Vraag bewoner: Wat wordt de consequentie van tweerichtingen verkeer?

Antwoord Theo van der Leek: Dat gaan we samen met u monitoren.

Vraag bewoner: Wat doen we dan voor de kinderen? Er ligt geen fietspad en de bomen mogen niet weg.

Antwoord Theo van der Leek: Uit de ongevallencijfers blijkt dat tweerichtingen of eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer nauwelijks verschilt. Wij zullen wel met de scholen en de hockeyclub communiceren.

Vraag bewoner: Wat gaat er op korte termijn nu precies gebeuren.

Antwoord Theo van der Leek: In het tweede kwartaal van 2019 gaan we ‘quick win’ maatregelennemen zoals betere verlichting op de Kees Boekelaan, verwijderen verwarrende bebording, verwijderen maatregelen tijdelijke VCP de Leijen. Daarna nemen we een besluit met diverse verkeersmaatregelen. Het streven is om in de zomervakantie van 2019 de Jan Steenlaan in te richten met tweezijdig gemotoriseerd- en fietsverkeer, oftewel “auto te gast”. De weg blijft hierbij hetzelfdemaar het profiel wordt anders ingetekend.

Vraag bewoner: Mijn verzoek is om het verkeer niet te verleggen, we willen geen vrachtverkeer in de lanen.

Antwoord Theo van der Leek: Door de beoogde plannen wijzigt het totale vrachtverkeer in het totale gebied naar verwachting niet.

Vraag bewoner: Bus 77 is provinciale bus. Mijn verzoek is om een trottoir langs het witte hek te leggen zodat de ouderen ook veilig naar het station kunnen wandelen. Het is vragen om problemen wanneer je een oversteek maakt met vanuit twee richtingen autoverkeer.

Antwoord Theo van der Leek: Dat gaan we monitoren. De oversteek wordt gemarkeerd zodat het zichtbaar voor andere weggebruikers wordt dat het een oversteek voor fietsers betreft.

Bewoonster van de Hans Memlinglaan: Wij nemen graag deel aan de werkgroep monitoring. Ik pleit verder voor drempels / bewegwijzering 30 km zone in de zijstraten.

Antwoord Theo van der Leek: Met diverse bewoners van de Hans Memlinglaan is de gemeente al in overleg geweest en is de problematiek bekend. Uiteraard mogen er ook bewoners van de Hans Memlinglaan in de klankbordgroep plaatsnemen.

Vraag bewoner zijstraat: Meet de ongevallen van voor de ondertunneling. De Jan van Eijcklaan /Clara Peterslaan / Hans Memlinglaan hebben het nu zwaarder, er zijn sluiproutes ontstaan in onze straten. De Jan Steenlaan is nu rustig buiten de spits.

Antwoord Theo van der Leek: De gemeente kan hierin verschillende maatregelen nemen. Voordat maatregelen genomen worden zullen er op diverse straten nul-metingen plaatsvinden.

Opmerking Jos Heuer: Ik heb namens de scholen altijd gepleit voor een vrijliggend fietspad. Ik begrijp de oplossing voor korte termijn maar ik hoop dat een vrijliggend fietspad wordt onderzocht als optie voor de lange termijn maatregelen.

Wethouder André Landwehr: Het gaat om uw fysieke leefomgeving Durf elkaar daar ook op aan te speken. We gaan starten met de maatregelen, de schop gaat in de grond, anders moeten we het geld ook terugstorten aan de provincie. Ik heb daarbij uw hulp nodig, uw support. Ik ga dit plan indienen bij het college, dat er een besluit over gaat nemen. De maatregelen worden gepubliceerd in de Staatscourant en u kunt dan bezwaar indienen, maar ik hoop van harte dat u dat niet doet want we moeten verder.

Opmerking bewoonster Jan Steenlaan: Het is buiten de spits erg gevaarlijk omdat er juist dan hard wordt gereden.

Vraag bewoner Ad Barneveld: Hoe zit het met de ontwikkeling van De Timpe op de hoek van de Jan Steenlaan/Rembrandtlaan?

Wethouder André Landwehr: De raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld. De ontwikkelaar van De Timpe is langsgeweest maar ik ben op de rem gaan staan want ik wil eerst andere ontwikkelingen in het centrum afronden zoals het Vinkenplein en de Kwinkelier. De ontwikkelaar moet in contact treden met de omgeving als hij wil starten en moet onderzoeken uitvoeren, ook een verkeersstudie. Dit gaat dus nog terugkomen, het is niet ver weg. Ik kan de ontwikkelaar niet stoppen, ik heb daar geen invloed op. Ik heb hem wel gevraagd om het gemeentebestuur het tempo te laten bepalen.

Vraag bewoner: Wat is de begroting?

Wethouder André Landwehr: Er is in totaal 1,4 miljoen euro geraamd en 850.000 euro voor de Jan Steenlaan. Het geld dat overblijft wil ik steken in verkeersmaatregelen in een veilige oversteek op de Soestdijkseweg Noord.

Vraag bewoner: Mijn suggestie is om de zijstraten de bewegwijzering van een 30 km zone duidelijker te markeren en bijvoorbeeld de huidige markering opnieuw wit te schilderen.

Antwoord Theo van der Leek: Indien de markering niet goed zichtbaar is, zal die opnieuw gedaan worden. De gemeente hanteert als leidraad Duurzaam veilig bij de bewegwijzering van de 30 km/u zone.

Vraag bewoner: Waarom kunnen er geen inspringingen gemaakt worden op de Jan Steenlaan als verkeersremmende maatregel?

Antwoord Theo van der Leek: Bedankt voor de suggestie, we zijn bezig met de plannen omtrent de fietsstroken op de Jan Steenlaan en zullen uw suggestie daarin meenemen.

Afronding

Wethouder André Landwehr bedankt de vele aanwezigen voor hun komst en hun constructieve bijdragen.