Rondje Bilthoven 230506 MB85786 Mel Boas

Ruimtelijke ordening

De woonomgeving in Bilthoven Noord is uniek in de wijde omtrek. De afgelopen honderd jaar is er een prachtig woongebied ontstaan middenin de bossen. Wonen en natuur lopen in elkaar over.

Inmiddels bevindt zich onder het bladerdak een fijnmazige structuur van grote en kleinere boskamers, bomenlanen, parken, groene stroken en unieke doorzichten. Hoewel Bilthoven Noord geen aparte kern is, is deze wijk door de combinatie van deze elementen toch duidelijk te onderscheiden als een afzonderlijke maatschappelijke en stedenbouwkundige eenheid.

Ruimtelijke plannen en regels

Bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, omgevingsvergunningen, bouwplannen en structuurvisies zijn allemaal voorbeelden van ruimtelijke plannen van onze gemeente. Hierin wordt vastgelegd wat er met de ruimte mag gebeuren. In de nieuwe Omgevingswet verdwijnt het bestemmingsplan en komt daarvoor het omgevingsplan in de plaats. Zodra de Omgevingswet in werking treedt, worden de huidige bestemmingsplannen van rechtswege omgevingsplannen. De totstandkoming van dergelijke plannen wordt door ons op de voet gevolgd en waar nodig gaan wij in gesprek met de gemeente. We willen hiermee voorkomen dat in voorkomende gevallen het karakter van de wijk wordt of dat de belangen van de bewoners worden geschaad.

Plannen en regels
140108 M81 4943 Mel Boas

Waar staan wij voor

Om het bosachtige karakter van onze wijk intact te laten, de kleinschalige opzet te behouden en het groen te beschermen, staan wij voor de volgende punten:

  • Woningbouw mag, maar met behoud van het groen en de ecologische hoofdstructuur.
  • Limiteren van bouwhoogte. Hoogbouw past niet in onze wijk.
  • Beperkte bebouwing op grote percelen.
  • Geen stedelijke ontwikkelingen.
  • Behouden van de groene doorzichten.
  • Beschermen van de bermen en bomen.
  • Goede ontsluiting van de wijk.
Standpunten
140105 M81 5089 Mel Boas

Zelf de ruimtelijke plannen inzien

Wil je meer weten over de ruimtelijke plannen die betrekking hebben op onze wijk, dan kun je op een aantal plekken terecht:

  • Binnen onze wijk zijn drie ruimtelijke plannen van toepassing: het Bestemmingsplan Bilthoven-Noord 2013, de Beheersverordening De Bilt en de Structuurvisie gemeente De Bilt 2030. Deze plannen zijn hier, hier en hier in te zien.
  • Voor Bilthoven Noord is er ook een stedenbouwkundige visie.
  • Daarnaast is Bilthoven-Noord een zogenaamd groene-kaartgebied. Dat betekent dat er voorwaarden gesteld worden aan het kappen van bomen. De voorwaarden vind je hier.

Wil je iets vragen of melden over de ruimtelijke ordening van onze buurt? Neem dan gerust contact met ons op!

Lees meer
Rondje Bilthoven 230506 MB85835 Mel Boas

Stedelijk en landelijk gebied

Tot slot wordt er door de gemeente vaak gesproken over de ‘rode contouren’. De rode contour markeert de grens tussen stedelijk en landelijk gebied. Gebieden die binnen de rode contour vallen zijn plekken waar verstedelijking mag plaatsvinden. Hier vind je de rode contouren kaart van Bilthoven-Noord.

Rode contouren kaart
140105 M81 5129 Mel Boas